Loading

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w związku z realizacją projektu lub umowy jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica zwana dalej: „Administratorem”.

2. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica lub telefonując pod numer: 89 625 36 51 Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: lub telefonując pod numer: 89 625 36 51

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja projektu/umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją projektu/umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed przystąpieniem do projektu/zawarciem umowy.

5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja projektu/umowy będą niemożliwe.

6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji projektu/umowy.

7. Administrator przekaże Twoje dane tylko odbiorcom związanym z realizacją projektu/umowy (np. instytucji finansującej dany projekt/umowę).

8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.