Loading

Animacja

Usługi animacyjne świadczone przez OWES mają za zadanie pobudzić aktywność społeczności lokalnych, osób, grup oraz instytucji w przestrzeni publicznej w gminach powiatu działdowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego i szczycieńskiego zmierzające do aktywnej współpracy z grupami w środowisku lokalnym, której nadrzędnym celem pozostaje reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonyc wykluczeniem.

 

Usługi animacyjne to:

- wsparcie dla lokalnych liderów / animatorów

- motywowanie grup i środowisk do podejmowania działań służących rozwojowi ekonomii społecznej,

- motywowanie instytucji publicznych do współpracy z przedsiębiorstwami ekonomii społecznej,

- inicjowanie współpracy PES z sektorem biznesu,

- tworzenie i wspieranie grup inicjatywnych,

- promocja podmiotów i usług oferowanych przez PES.


Usługi animacji lokalnej świadczone przez OWES służą przede wszystkim:

• tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym,

• zachęcaniu nowych podmiotów, osób i instytucji do angażowania się w różne formy działalności PES, w tym w zakresie realizacji usług społecznych,

• zachęcaniu różnych podmiotów, instytucji (w tym JST) i osób do wspierania PES, w tym przede wszystkim zamawiania ich towarów i usług, przy zastosowaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych niezależnie od zastosowanego trybu zamówienia publicznego,

• wprowadzaniu w dokumentach administracyjnych dotyczących współpracy z PES zapisów odnoszących się do współpracy i działań wsmacniającyc PES poprzez: zwiększanie skali powierzania zadań publicznych w tym w zakresie usług społecznych przez JST, budowania partnerstw przez instytucje publiczne i PES w realizacji zadań publicznych, ułatwień dla PES w zakresie dostępu do lokali, społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych dla PES.

 

Usługi animacji lokalnej w zakresie rozwoju ekonomii społecznej realizowane są m. in. w następujących formach:

• spotkań animacyjnych - spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych, sektorów lub subregionów, regionów,

• diagnozy środowiska lokalnego - wspólne ustalenie celu diagnozy, wsparcie przy tworzeniu narzędzi badawczych, pozyskiwaniu danych i ich opracowaniu,

• budowania partnerstw rozwojowych - formalne ustalenie zasad i celów współpracy różnych stron, kierunków działań, analiza zasobów i możliwości partnerstwa w celu rozwoju PES i PS,

• dialogu obywatelskiego - w tym konsultacje społeczne, w tym konsultacje społeczne obejmujące także sektor biznesu,

• współpracy z samorządami lokalnymi w zakresie planowania strategicznego na terenie działalności OWES, uwzględniającego ekonomię społeczną w rozwoju lokalnym. Współpraca ta może obejmować przede wszystkim: wspracie w przygotowaniu diagnozy potencjału i potrzeb PES/PS z danego terenu w tym w zakresie realizacji usług społecznych.

W ramach usług animacyjnych animator spotyka się z osobami, grupami w celu inspirowania do podejmowania działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, a także oceny ich potencjału. Przeprowadzona zostaje diagnoza potrzeb, możliwości danej grupy i zasoby środowiska lokalnego. Kolejnym etapem jest opracowanie planu działania i jego realizacja.

 

Głównymi zadaniami animatora OWES są m. in.:

• diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska, w tym potencjału i potrzeb PES/PS

• inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,

• inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES, grup inicjatywnych

• zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów w tym JST w celu rozwoju PES i PS,

• wymiana informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES,

• ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk,

• animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej,

• wyszukiwanie i wspieranie liderów/animatorów lokalnych,

• motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej, w tym m.in. w formie spółdzielnii uczniowskich, kooperatyw w tym spożywczych,

• budowanie lokalnych koalicji,

• moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,

• stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynuowania działania między innymi poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania,

• inicjowanie współpracy PES z sektorem biznesu, w tym przy wykorzystaniu CSR,

• włączanie PES w procesy rewitalizacji,

• właczenie PES w proces planowania i realizacji usług społecznych w tym w formule zdeinstytucjonalizowanej. Animator w tym zakresie współpracuje z JST jak i z PES i PS.

 

Animatorzy spotykają się także z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, włodarzami powiatów, gmin, miast i wiosek. Ma to na celu stworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej m.in. poprzez podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, zachęcanie do angażowania w różne formy wspierania podmiotów ekonomii społecznej poprzez wprowadzenie przepisów prawnych sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej na danym terenie, czy zamawiania towarów lub usług przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

 

Animacja to również spotkania, seminaria i warsztaty dotyczące różnych zagadnień ekonomii społecznej z udziałem przedsiębiorstw społecznych jako przykładów dobrych praktyk.