Loading

Inne działania

OWES w swoich działaniach ściśle i w sposób trwały współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej jako koordynatorem wsparcia ekonomii społecznej w województwie, ustalając plany i zasady współpracy, w tym realizację wspólnych przedsięwzięć oraz linie demarkacyjne pomiędzy działaniami. Współpraca ta wynika między innymi z Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES) i dotyczy w szczególności:

• zaangażowania w prace Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i jego grup roboczych, w tym m.in. w opracowywanie i aktualizację RPRES, konsultowanie dokumentów programowych i strategicznych skierowanych do OWES przez ROPS,

• planowania i wdrażania zadań i wskaźników wynikających z KPRES i RPRES,

• monitorowania i przekazywania do ROPS, co dwanaście miesięcy, wskaźników wynikających z wdrażania EFS (WLWK i wskaźniki efektywnościowe) w szczególności w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze,

• wspierania przedsiębiorstw społecznych i miejsc pracy w kluczowych sferach rozwoju, w tym w zakresie usług społecznych,

• zaangażowania OWES w obszary współdziałania określone w RPRES, wykraczające poza zakres określony w standardach działania AKSES,

• kooperacji z ROPS w zakresie animowania społeczności lokalnych (udział w we wspólnych przedsięwzięciach),

• kooperacji w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych,

• ewaluacji działań OWES.

 

Działania na rzecz rozwoju partnerstwa:

- OWES ściśle współpracuje w zakresie wymiany informacji z instytucjami regionalnymi i lokalnymi (m.in. Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, JST, Lokalna Grupa Działania, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, PUP, PCPR, OPS, CIS, KIS, WTZ) z innymi OWES z województwa oraz w zakresie rozwoju ekonomii społecznej z innymi instytucjami i podmiotami spoza regionu. 

- Współpraca z podmiotami zewnętrznymi dotycząca ES, jest realizowana poprzez: zagwarantowanie dostępu do wysokiej jakości usług wsparcia, dostosowanych do indywidualnych potrzeb PES/PS (wymiana usług, współdziałanie na rzecz PES) zapewnienie dostępu do zewnętrznego wsparcia finansowego i produktów finansowych dla PES, wymiana doświadczeń, 

- Działania partnerskie i współpraca obejmują m.in.: dystrypucję informacji dla PES, lub osób zainteresowanych PES o ważnych działaniach lokalnej ekonomii społecznej o źródłach pozyskiwania na rozwój PS, zmieniających się przepisach prawa, o osobach zagrożonych wykluczeniem, o usługach społecznych i potencjalnych PES/PS do ich realizacji; inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy PES lub osobami zainteresowanymi stworzeniem PES, a potencjalnymi interesariuszami, np. NGO, JST, PUP, OPS, uczelniami, ośrodkami naukowymi, itp.; dokonywanie diagnozy na poziomie lokalnym, diagnozy potencjału i potrzeb PES w tym w zakresie realizacji usług społecznych, sposobu właczania partnerów z sektorów do współpracy, budowania klastrów; Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci lokalnych podmiotów, w tym instytucji i sfery biznesu w celu rozwoju PS; 

 

 

Działania o charakterze reintegracyjnym:

Zapewnione jest świadczenie usług wsparcia o charakterze reintegracyjnym. Mogą dotyczyć wsparcia indywidualnego, grupowego lub obejmować cały zespół PS. Usługi te:

• świadczone są przez specjalistów w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej,

• obejmują w szczególności działania motywacyjne, pomoc w określeniu rozwoju zawodowego, podoszenia kwalifikacji zawodowych, budowanie kompetencji społecznych oraz zagadnienia z zakresu budowania zespołu i rozwiązywania konfliktów,

• ich świadczeniu towarzyszy proces rozpoznawania indywidualnych potrzeb we współpracy z osobą, której one dotyczą,

• realizowane są zgodnie z potrzebami pracowników PS, w tym szczególnie przez okres do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby objętej wsparciem.