Loading

Wsparcie finansowe

WSPARCIE FINANSOWE

OWES udziela dotacje i wsparcie pomostowe na zakładanie przedsiębiorstw społecznych prowadzące do zatrudnienia oraz na tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych poprzez:

I wariant – zatrudnienie powyżej ½ etatu: 2000 zł przez 6 m-cy, 1500 zł – 4 m-ce

II wariant – zatrudnienie na ½ etatu i poniżej: 1500 zł przez 6 m-cy, 1000 zł – 4 m-ce


Na co można wydać dotację inwestycyjną?

Jednorazowa dotacja inwestycyjna przeznaczana jest na sfinansowanie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności: składników majątku trwałego, wraz z kosztami dostawy (transportu), instalacji i uruchomienia, wyposażenia (np. meble, garnki, lampy, drobny sprzęt AGD i RTV) wraz z kosztami dostawy (transportu), instalacji i uruchomienia, kosztów prac remontowych, budowlanych i dostosowawczych, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami i realizacją przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem, aktywów obrotowych – wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe, które będą podstawą procesu produkcyjnego lub będą miały podlegać dalszemu obrotowi (np. sprzedaży), zakupu wartości niematerialnych i prawnych, środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, utworzenia strony internetowej.

 

Na co może być przeznaczone finansowe wsparcie pomostowe?

Wsparcie pomostowe udzielane jest na pokrycie obligatoryjnych opłat związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa społecznego, na podstawie Katalogu rodzaju kosztów dopuszczonych do finansowania, czyli np. obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne od osób zatrudnionych, na które zostało przyznane wsparcie pomostowe, wszelkie koszty administracyjne (wynajem pomieszczeń, podatek od nieruchomości, itp.), koszty eksploatacji tych pomieszczeń (prąd, woda, gaz, ogrzewanie), oraz koszty telefonu, Internetu, koszty ubezpieczeń związanych z działalnością gospodarczą, koszty materiałów biurowych i piśmiennych, koszty obsługi księgowej, opłaty pocztowe i kurierskie, koszty materiałów promocyjno-informacyjnych i inne, wynikające ze specyfiki działalności gospodarczej (np.  raty leasingowe, paliwo, abonament RTV opłaty do ZAiKS, opłaty za utylizację odpadów medycznych, opłaty za koncesje, pozwolenia).

 

OWES udziela również informacji dla przedsiębiorstw społecznych w formie m.in. doradztwa o dostępnych instrumentach finansowych, w tym instrumentach zwrotnych, oraz pomoc w ubieganiu się o nie. OWES zatrudnienia doradców biznesowych posiadających odpowiednie kompetencje, w zakresie ich usług jest m.in.:

• analiza sytuacji i potrzeb finansowych PES oraz możliwości ich zaspokojenia przy wykorzystaniu instrumentów zwrotnych;

• zapewnienie wsparcia doradczego w zakresie ubiegania się o instrumenty zwrotne;

• zapewnienie wsparcia doradczego w okresie spłacania zobowiązania finansowego;

• współpraca z Pośrednikami Finansowymi wyłonionymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

W sprawie wsparcia finansowego należy kontaktować się z Działdowską Agencją Rozwoju S.A.

ul. Władysława Jagiełły 15

13-200 Działdowo

telefon: 23 697 06 66, 512 040 707

e-mail: 

 

Link do strony:

https://www.darsa.pl/ekonomia-spoleczna/owes-nidzica/aktualnosci