Loading

Doradztwo

W celu umówienia się na doradztwo prosimy o kontakt

telefoniczny pod nr tel. 89 625 22 26 lub 696 088 701

lub mailowy 

 

 

Usługi rozwoju Ekonomii Społecznej oferowane przez OWES odbywają się poprze m.in.:

- inicjowanie tworzenia nowych PS, tworzonych zarówno przez osoby fizyczne jak i osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego),

- ekonomizowanie organizacji pozarządowych (podjęcie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, podjęcie działalności gospodarczej)

- wsparcie przekształcenia przedsiębiorstwa/PES (organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą, spółdzielni, spółki) w PS

- wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych PES.

 

Zakres tematyczny usług doradczych świadczonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy:

- kto i w jaki sposób może założyć przedsiębiorstwo społeczne,
- wskazanie możliwości uzyskania dofinansowania na założenie przedsiębiorstwa społecznego,
- weryfikacja poprawności dokumentacji istniejących podmiotów ekonomii społecznej,
- zakładanie stowarzyszenia, zmiany w statucie,
- działalność odpłatna statutowa i działalność gospodarcza organizacji pozarządowych,
- zatrudnianie pracowników w organizacjach pozarządowych,
- księgowość w podmiotach ekonomii społecznej,
- sprzedaż wyrobów – marketing, e-biznes,
- doradztwo i usługi księgowe, marketingowe, prawne dla istniejących podmiotów ekonomii społecznych.

 

W ramach usług doradczych przewiduje się następujące rodzaje doradztwa, m.in.:

• doradztwo ogólne - kluczowe, 

• doradztwo specjalistyczne (prawne, księgowo-podatkowe, finansowe i marketingowe),

• doradztwo biznesowe w tym dla istniejących PS,

• doradztwo z zakresu zamówień publicznych, 

• doradztwo z zakresu usług społecznych i ich realizacji

 

• Zakres tematyczny doradztwa kluczowego obejmuje minimalnie poniższe zagadnienia:

- zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),

- zakładanie PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów), 

- rejestrowanie działalności PES,

- zewnętrzne finansowanie PES,

- prowadzenie działalności statutowej PES,

- sieciowanie PES.

 

Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego obejmuje minimalnie następujące zagadnienia:

a) w zakresie prawnym:

- prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,

- prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,

- podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,

- obowiązki pracodawcy względem pracowników,

- lustracja spółdzielni socjalnych.

b) w zakresie księgowo-podatkowym:

- rachunkowość,

- zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,

- księgowość,

- płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.

c) w zakresie osobowym:

- zarządzanie organizacją,

- zarządzanie pracownikami.

- zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie konfliktów.

d) w zakresie finansowym:

- pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,

- pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES np. w ramach Funduszu Pracy lub PFRON,

- pozyskiwanie zwrotnych instrumentów finansowych,

- planowanie finansowe,

- pozyskiwanie środków finansowych na szkolenia pracowników PES/PS w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

e) w zakresie marketingowym:

- planowanie marketingowe, 

- planowanie i wdrażanie działań promocyjnych,

- kształtowanie elastyczności ofertowej,

- polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,

- opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PES,

- badanie rynku,

- wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES,

- nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

 

Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje minimalnie następujące działania na rzecz budowania konkurencyjności produktów i usług przedsiębiorczości społecznej:

- doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta – obejmuje również doradztwo zawodowe),

- poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert,

- przygotowywanie i praca nad biznesplanem,

- przygotowanie kompleksowej usługi wsparcia, w pierwszej kolejności świadczone dla PS znajdujące się w sytuacji kryzysowej (np. ryzyko likwidacji miejsc pracy) lub planujących rozwój (m.in. zwiększenie liczby miejsc pracy, wprowadzenie nowego produktu, zmiana branży, poszerzenie rynku zbytu, rozpoczęcie lub rozwiniecie oferty realizacji usług społecznych),

- wsparcie w poszukiwaniu i wdrażaniu innowacj,

- informowanie PES/PS i pomoc w ubieganiu się o dostępne instrumenty wsparcia (zwrotnych i bezzwrotnych), finansowanych ze środków publicznych i oferty rynkowej.

 

Zakres tematyczny doradztwa z zakresu zamówień publicznych obejmuje minimalnie następujące zagadnienia:

- motywowanie do szukania zamówień i składania ofert, przez przedsiębiorstwa społeczne, w procedurach zamówień publicznych, w tym społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych,

- pomoc w opracowaniu i składaniu ofert przez przedsiębiorstwa społeczne

 

Zakres tematyczny doradztwa z zakresu usług społecznych i ich realizacji obejmuje:

- standardy realizacji wybranyc usług społecznych,

- rozpoczynanie działalności w zakresie świadczenia usług społecznych,

- przygotowanie oferty realizacji usług społecznych,

- zarządzanie, monitoring i ewaluacja realizacji usług społecznych.

 

 

Serdecznie zapraszamy!