Loading

O nas

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

 

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA oraz Działdowska Agencja Rozwoju S.A. od stycznia 2024 r. realizuje wspólnie projekt pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.12.2029 r.

 

Wartość projektu 29 841 354,53 zł w tym dofinansowanie 29 111 377,76 zł

 

W ramach projektu OWES świadczone będzie wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które w efekcie poprawią swój status na rynku pracy oraz podmiotom ekonomii społecznej i przedsiębiorstwom społecznym na terenie powiatów działdowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego i szczycieńskiego województwa Warmińsko-Mazurskiego (subregion nidzicki).

 

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 400 osób wykluczonych społecznie, w tym osoby bezrobotne, z niepełnosprawnością, osoby o niskim statusie materialnym, zawodowym, często niskich kwalifikacjach zawodowych, potrzebujące aktywizacji społeczno-zawodowej i chcące podjąć zatrudnienie, w wieku powyżej 18 lat oraz 50 podmiotów ekonomii społecznej i ich pracownicy/przedstawiciele (min. 50), w szczególności przedsiębiorstwa społeczne.

 

W ramach Ośrodka funkcjonują:

- Centrum Przedsiębiorczości Społecznej w Kamionce prowadzone przez Fundację NIDA,

- dwa Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej: w Kamionce - prowadzony przez Fundację NIDA i w Działdowie – prowadzony przez DAR S.A.,

- Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej prowadzony przez DAR S.A.

 

   

 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z subregionu nidzickiego do zatrudnienia poprzez nabycie umiejętności i kwalifikacji, prowadzące finalnie do utworzenia 240 miejsc pracy w PS w latach 2024-2029. Działania OWES będą służyć wzmacnianiu procesów zatrudnieniowych w PS oraz nastawione będą na tworzenie nowych miejsc pracy, przy jednoczesnym rozwoju i podnoszeniu konkurencyjności tych przedsiębiorstw, co w efekcie daje szansę na stabilne zatrudnienie w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy. Poza tym zwiększy się liczba Podmiotów Ekonomii Społecznej, które w wyniku wsparcia OWES rozwiną swoją działalność, a ich pracownicy nabędą nowe umiejętności, podniosą kompetencję lub kwalifikacje.

 

Efekty, rezultaty projektu – wsparciem zostanie objętych: 50 podmiotów ekonomii społecznej; 30 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych); 150 osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych (40 os); 30 osób z niepełnosprawnościami; utworzonych zostanie 240 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych; 50 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu.

 

Wszystkie usługi świadczone w ramach OWES w Nidzicy są BEZPŁATNE

Standardy OWES    

 

 

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie