Loading

O nas

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA oraz Działdowska Agencja Rozwoju S.A. od lutego 2019 r. realizuje wspólnie projekt pt. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy.

Projekt OWES współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

 

Okres realizacji: luty 2019 - czerwiec 2023

Wartość projektu: 13 501 840,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 11 476 564,00 zł

 

W ramach Ośrodka funkcjonuje:

- Centrum Ekonomii Społecznej prowadzone przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA (wsparcie merytoryczne w postaci szkoleń, wizyt studyjnych, doradztwa),

- dwa Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej - jeden prowadzony przez Fundację NIDA, drugi przez DAR S.A.- (wsparcie w postaci animacji lokalnego środowiska oraz doradztwa, a także udostępnianie infrastruktury przedsiębiorstwom społecznym) 

- Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej prowadzony przez DAR S.A. – wsparcie finansowe na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych.

 

Ze wsparcia Ośrodka mogą korzystać osoby zamieszkujące powiat działdowski, nidzicki, nowomiejski lub szczycieński, będące w wieku 15-64 lata zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne tzw. oddalone od rynku pracy oraz pracownicy lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

 

   

 

1. OWES świadczy usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, służących zakładaniu przedsiębiorstw społecznych (spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną statutową, fundacje, spółki non-profit itp.), w tym m.in.

- Wspieranie tworzenia grup inicjatywnych zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej poprzez wsparcie doradcze

- Udostępnianie sprzętów i pomieszczeń dla tworzonych przedsiębiorstw społecznych w ramach inkubatorów przedsiębiorczości społecznej

- Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze es lub przystąpienia do istniejących ps, w tym szkolenia branżowe i zawodowe

- Doradztwo indywidualne i grupowe, specjalistyczne i biznesowe w zakresie powstawania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych

- Usługi prawne, księgowe i marketingowe dla pes

- prowadzenie badań nisz rynkowych

- wspieranie tworzenia powiatowych zespołów ds. es i tworzenia lokalnych paktów na rzecz es

- warsztaty w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz wspieranie młodzieżowych inicjatyw es

- animacja środowisk lokalnych w zakresie tworzenia i rozwoju inicjatyw oraz partnerstw lokalnych na rzecz es

- rozwój Warmińsko-Mazurskiej Sieci Przedsiębiorstw Społecznych  „Prometeusz”

 

2. OWES udziela wsparcia finansowego w formie dotacji i wsparcia pomostowego na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, prowadzące do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

3. OWES udziela wsparcia finansowego w formie dotacji i wsparcia pomostowego na tworzenie miejsc pracy w już istniejących/ funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych.

Planowane rezultaty projektu:

- powstanie 32 grup inicjatywnych, które wypracują założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej,

- 20 środowisk lokalnych, które przystąpią do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej,

- utworzenie 91 miejsc pracy w nowoutworzonych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych poprzez wsparcie finansowe w formie dotacji (utworzenie spółdzielni socjalnych, nowe miejsca pracy w istniejących spółdzielniach socjalnych oraz ekonomizacja podmiotów ekonomii społecznej),

- utworzenie 17 organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą (nowych organizacji oraz ekonomizację istniejących)

- wzrost obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem o 3%

- objęcie wsparciem 240 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

- objęcie wsparciem 40 podmiotów ekonomii społecznej.

 

Wszystkie usługi świadczone w ramach OWES są BEZPŁATNE

     

Rekomendacje MPRiPS w zakresie działania OWES

Poniżej zamieszczona jest rekomendacja Ministerstwa Pracy Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Standardy OWES

Sprawozdania z działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA