Loading

Szkolenia

Aby zgłosić się na szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 89 625 22 26 lub mailowy

 

Oferty szkoleń:

 

Osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, przedstawicielom i pracownikom podmiotów ekonomii społecznej, osobom zainteresowanym działaniem w sektorze ekonomii społecznej oferujemy szkolenia z zakresu:

- powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,

- prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES),

- zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi,

- aspekty prawne (np. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o spółdzielniach socjalnych), aspekty finansowe i rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,

- tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.),

- budowanie powiązań kooperacyjnych,

- restrukturyzacja działalności,

- lokalne strategie i rady działalności,

- zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,

- umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 

Uczestnicy szkoleń:

- poznają prawne podstawy funkcjonowania przedsiebiorstwa społecznego,

- uzyskują pomoc w przygotowaniu biznesplanu przedsiębiorstwa społecznego,

- działalności odpłatnej i gospodarczej organizacji pozarządowej,

- uzyskują wiedzę nt. zarządzania przedsiebiorstwem społecznym,

- poznają źródła finansowania projektów z zakresu ekonomii społecznej,

- poznają zasady budowania zespołu, komunikacji w grupie,

- uzyskają umiejętności motywowania pracowników,

- zdobędą wiedzę w zakresie negocjacji i zarządzania zespołem,

- poznasz sposoby animacji społecznej.

 

OWES organizuje szkolenia zawodowe i branżowe, zgodnie z profilem działalności i potrzebami odbiorców swoich usług. W przypadku zapotrzebowania PES lub PS na szkolenia specjalistyczne, zapewnia także dostęp do nich w ramach usług zewnętrznych.

 

Zapraszamy również na dodatkowe specjalistyczne szkolenia z zakresów tematycznych wybranych przez uczestników szkoleń.

 

Serdecznie zapraszamy!