Loading

ZAPYTANIE OFERTOWE wybór doradców specjalistycznych z dnia 20.05.2019 r. Nr postępowania 07a/OWES19-22/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE wybór doradców specjalistycznych z dnia 20.05.2019 r. Nr postępowania 07a/OWES19-22/2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-05-2019

Numer ogłoszenia

1186042

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmianie uległy Wymagania pkt. IV, w związku z tym zmianie uległ Załącznik nr 2 oraz termin składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, osobiście lub w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną:
- mailowo na adres:
- pocztą na adres:
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
ul. Rzemieślnicza 3
13-100 Nidzica
Z dopiskiem:
Oferta na usługi doradztwa specjalistycznego nr. postępowania 07a/OWES19-22/2019

W przypadku konieczności zmiany, uzupełnienia lub wycofania oferty należy przysłać w terminie składania ofert odpowiednie dokumenty z dopiskiem:
Oferta na usługi doradztwa specjalistycznego nr. postępowania 07a/OWES19-22/2019 –
ZMIANA OFERTY lub UZUPEŁNIENIE OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY (wybrać właściwe)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Pepłowska-Krzykwa, Paweł Reguła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 89 625 22 26, 696 088 701

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w związku z realizacją projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” nr umowy RPWM.11.03.01-28-0004/18-00 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru wykonawcy świadczącego usługi doradztwa specjalistycznego dla osób fizycznych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób prawnych tworzących grupy inicjatywne, zakładających przedsiębiorstwa społeczne lub przystępujących do istniejących przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej, dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz ekonomizujących się organizacji pozarządowych.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 07a/OWES19-22/2019

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Powiaty: działdowski, nidzicki, nowomiejski, szczycieński

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawców świadczących 1 800 godzin usług doradztwa specjalistycznego.
Szczegóły znajdują się w Załączniku: Aktualizacja 20.05.2019 zapytanie ofertowe doradztwo specjalistyczne 07a_OWES19-22_2019

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór wykonawców świadczących 1 800 godzin usług doradztwa specjalistycznego świadczone dla osób fizycznych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób prawnych tworzących grupy inicjatywne, zakładających przedsiębiorstwa społeczne lub przystępujących do istniejących przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej, dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz ekonomizujących się organizacji pozarządowych prowadzonego na terenie powiatów: działdowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego, szczycieńskiego woj. warmińsko-mazurskiego.
Zapytanie składa się z 5 zakresów tematycznych:
A) doradztwo specjalistyczne - finansowe
B) doradztwo specjalistyczne - finansowo-księgowe
C) doradztwo specjalistyczne - osobowe
D) doradztwo specjalistyczne - marketingowe
E) doradztwo specjalistyczne - prawne

Szczegóły znajdują się w Załączniku: Aktualizacja 20.05.2019 zapytanie ofertowe doradztwo specjalistyczne 07a_OWES19-22_2019

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegóły znajdują się w Załączniku: Aktualizacja 20.05.2019 zapytanie ofertowe doradztwo specjalistyczne 07a_OWES19-22_2019

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa świadczona będzie w okresie od dnia podpisania umowy do marca 2022 roku.
Szczegóły znajdują się w Załączniku: Aktualizacja 20.05.2019 zapytanie ofertowe doradztwo specjalistyczne 07a_OWES19-22_2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dobra znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej.
2. Posiadają wykształcenie wyższe.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Są dyspozycyjni – możliwość świadczenia usługi doradczej w terminie i miejscu umówienia się z klientem oraz możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego.
5. Zamawiający wymaga od Wykonawców osiągnięcia założonych w projekcie Wskaźników z zakresu wskazanego w pkt. I Opis przedmiotu zamówienia.
6. Nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godz. miesięcznie (łącznie z planowanymi godzinami wynikającymi z realizacji zadań określonych w niniejszym zamówieniu).
8. Nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

Szczegóły wraz z dokładnym opisem wymagań każdego z zakresów tematycznych doradztwa znajdują się w Załączniku Aktualizacja 20.05.2019 zapytanie ofertowe doradztwo specjalistyczne 07a_OWES19-22_2019

Wiedza i doświadczenie

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Szczegóły znajdują się w Załączniku: Aktualizacja 20.05.2019 zapytanie ofertowe doradztwo specjalistyczne 07a_OWES19-22_2019

Potencjał techniczny

Do realizacji usług animacji lokalnej uprawnieni są Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Szczegóły znajdują się w Załączniku: Aktualizacja 20.05.2019 zapytanie ofertowe doradztwo specjalistyczne 07a_OWES19-22_2019

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dobra znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej.
Szczegóły znajdują się w Załączniku: Aktualizacja 20.05.2019 zapytanie ofertowe doradztwo specjalistyczne 07a_OWES19-22_2019

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do realizacji usług animacji lokalnej uprawnieni są Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
Szczegóły znajdują się w Załączniku: Aktualizacja 20.05.2019 zapytanie ofertowe doradztwo specjalistyczne 07a_OWES19-22_2019

Dodatkowe warunki

Szczegóły znajdują się w Załączniku: Aktualizacja 20.05.2019 zapytanie ofertowe doradztwo specjalistyczne 07a_OWES19-22_2019

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę zakontraktowaną w budżecie projektu.
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania. Jeżeli wprowadzone zmiany do Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
4. O każdej zmianie Zamawiający będzie informował na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany harmonogramu w trakcie realizacji projektu.
6. Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożenia ofert, może żądać od Wykonawców uzupełnień, wyjaśnień i poprawienia oczywistych omyłek.
7. Zamawiający ma prawo sprawdzania wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
9. Po otrzymaniu oferty z uwagi na założenia budżetowe Projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania oraz odstąpienia od zawarcia umowy.
10. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.
Szczegóły znajdują się w Załączniku: Aktualizacja 20.05.2019 zapytanie ofertowe doradztwo specjalistyczne 07a_OWES19-22_2019

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1 Kompletna oferta musi zawierać:
a. Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
b. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – zapis
w formularzu ofertowym będącym Załącznikiem nr 1.
c. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy;
d. Wykaz zrealizowanych usług - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 dotyczący odpowiedniej części;
e. Rekomendacje i/lub referencje potwierdzające zrealizowane usługi i doświadczenie związane z opisem przedmiotu zamówienia;
f. CV osoby wskazanej do realizacji niniejszego zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3;
g. Zaakceptowaną oraz podpisaną klauzulę informacyjną dot. RODO stanowiącą Załącznik nr 4;
h. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie, na które składana jest oferta - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2 Wykonawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z niniejszym zapytaniem przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
b. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Szczegóły znajdują się w Załączniku: Aktualizacja 20.05.2019 zapytanie ofertowe doradztwo specjalistyczne 07a_OWES19-22_2019

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
Szczegóły znajdują się w Załączniku: Aktualizacja 20.05.2019 zapytanie ofertowe doradztwo specjalistyczne 07a_OWES19-22_2019

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Dla Część I - doradztwo specjalistyczne w zakresie prawnym
1) Cena: 30 pkt.
2) Doświadczenie doradcy: 70 pkt.

Dla Część II - doradztwo specjalistyczne w zakresie księgowo-podatkowym
1) Cena: 30 pkt.
2) Doświadczenie doradcy: 70 pkt.

Dla Część III - doradztwo specjalistyczne w zakresie osobowym
1) Cena: 30 pkt.
2) Doświadczenie doradcy: 70 pkt.

Dla Część IV - doradztwo specjalistyczne w zakresie finansowym
1) Cena: 30 pkt.
2) Doświadczenie doradcy: 70 pkt.

Dla Części V - doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingowym
1) Cena: 30 pkt.
2) Doświadczenie doradcy: 70 pkt.

Sumę punktów będzie stanowić kryterium cena plus doświadczenie.

Szczegóły znajdują się w Załączniku: Aktualizacja 20.05.2019 zapytanie ofertowe doradztwo specjalistyczne 07a_OWES19-22_2019

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku:
a) niespełnienia warunków udziału w postępowaniu,
b) niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
c) przedstawienia informacji nieprawdziwych,
d) oferty złożone po upływie terminu składania ofert, przesłane na niewłaściwy adres e-mail oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Szczegóły znajdują się w Załączniku: Aktualizacja 20.05.2019 zapytanie ofertowe doradztwo specjalistyczne 07a_OWES19-22_2019

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria