Loading

ZAPYTANIE OFERTOWE - usługi specjalistyczne z dnia 02.08.2019 r. nr postępowania 12a/OWES19-22/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - usługi specjalistyczne z dnia 02.08.2019 r. nr postępowania 12a/OWES19-22/2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-08-2019

Numer ogłoszenia

1198420

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, osobiście lub w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną:
- mailowo na adres:
- pocztą na adres:
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
ul. Rzemieślnicza 3
13-100 Nidzica
Z dopiskiem: Oferta na usługi specjalistyczne nr. postępowania 12a/OWES19-22/2019

W przypadku konieczności zmiany, uzupełnienia lub wycofania oferty należy przysłać w terminie składania ofert odpowiednie dokumenty z dopiskiem:
Oferta na usługi doradztwa biznesowego nr. postępowania 12a/OWES19-22/2019 –
ZMIANA OFERTY lub UZUPEŁNIENIE OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY (wybrać właściwe)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Pepłowska-Krzykwa, Paweł Reguła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 89 625 22 26, 696 088 701

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w związku z realizacją projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” nr umowy RPWM.11.03.01-28-0004/18-00 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru wykonawców usług specjalistycznych: prawnych, księgowych oraz marketingowych na rzecz przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej oraz grup inicjatywnych.

Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr postępowania 12a/OWES19-22/2019

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Powiaty: działdowski, nidzicki, nowomiejski, szczycieński

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawców świadczących łącznie 1080 godzin usług: prawnych, księgowych oraz marketingowych.
Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr postępowania 12a/OWES19-22/2019

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawców świadczących łącznie 1080 godzin usług prawnych, księgowych oraz marketingowych, kontraktowanych w zależności od bieżących potrzeb podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych na terenie powiatów: działdowskim, nidzickim, nowomiejskim, szczycieńskim woj. warmińsko-mazurskiego. Wskazana łączna liczba 1080 godzin doradztwa jest przewidywaną maksymalną liczbą godzin do realizacji w projekcie. Natomiast faktyczna liczba godzin może być inna, gdyż będzie zależna od potrzeb zgłaszanych przez odbiorców w trakcie trwania projektu i nie może przekroczyć 360 godzin dla każdego z wybranych zakresów tematycznych.

Zapytanie ofertowe składa się z 3 części – zakresów tematycznych:

Część 1 - Usługi prawne - bieżące doradztwo prawne, sporządzanie pism, umów, dokumentów, przygotowywanie projektów pism w postępowaniach sądowych i administracyjnych, analiza dokumentów, sporządzanie opinii i/lub ekspertyz, dokonywanie zmian w KRS, inne pojedyncze czynności prawne związane z obsługą prawną podmiotu. Pojedyncza usługa prawna rozumiana jest jako realizacja jednego z powyższych działań na rzecz jednego podmiotu.
Część 2 - Usługi księgowe - rozliczanie dotacji, prawidłowe opisywanie dokumentów księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, przestrzeganie zobowiązań podatkowych, terminów składania dokumentów i zeznań, rozliczanie ZUS, i inne pojedyncze czynności księgowe związane z obsługą księgową podmiotu zgodnie z zapotrzebowaniem podmiotów ekonomii społecznej. Pojedyncza usługa księgowa rozumiana jest jako realizacja jednego z powyższych działań na rzecz jednego podmiotu.
Część 3 - Usługi marketingowe - przygotowanie kampanii promocyjnej, opracowanie materiałów promocyjnych, w tym ulotek, opracowanie i modyfikacja strategii marketingowej przedsiębiorstwa społecznego, kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa itp. oraz inne pojedyncze czynności związane z działaniami marketingowymi na rzecz podmiotu zgodnie z zapotrzebowaniem podmiotów ekonomii społecznej. Pojedyncza usługa marketingowa rozumiana jest jako realizacja jednego z powyższych działań na rzecz jednego podmiotu
Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr postępowania 12a/OWES19-22/2019

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr postępowania 12a/OWES19-22/2019

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa świadczona będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2022 roku kontraktowanych w zależności od bieżących potrzeb podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.
Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr postępowania 12a/OWES19-22/2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki lub dysponują osobami spełniającymi następujące warunki (osoby wskazane do wykonania zamówienia osobiście, wymienione w wykazie zrealizowanych usług):
Akceptują treść zapytania ofertowego, bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.

Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr postępowania 12a/OWES19-22/2019

Wiedza i doświadczenie

Osoba wskazana do realizacji usługi w każdej z trzech części – zakresów tematycznych muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia:
a. Posiadają uprawnienia lub dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania określonych działań lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b. Posiadają wykształcenie wyższe.
c. Posiadają min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie, na które składana jest oferta zgodnie z przedmiotem zamówienia, w tym udokumentowane min. 2 lata doświadczenia w świadczeniu usług dla podmiotów ekonomii społecznej.
d. Spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia (potwierdzone wg. zapisu pkt.V.13), tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 200 godzin usług w zakresie, na które składana jest oferta, którego odbiorcą były:
- podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne zakładające podmioty ekonomii społecznej.
e. Realizowali usługi w minimum 1 projekcie związanym z ekonomią społeczną.
f. Posiadają udokumentowany dorobek zawodowy adekwatny do problematyki świadczonej usługi.
Usługi szkoleniowe nie będą zaliczane do doświadczenia wykazanego przez Wykonawcę.
Prawidłowe wykonanie usługi musi zostać potwierdzone rekomendacjami / referencjami / protokołami odbioru przez podmiot na rzecz, którego usługa była świadczona.

Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr postępowania 12a/OWES19-22/2019

Potencjał techniczny

Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr postępowania 12a/OWES19-22/2019

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Posiadają uprawnienia lub dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania określonych działań lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr postępowania 12a/OWES19-22/2019

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr postępowania 12a/OWES19-22/2019

Dodatkowe warunki

Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr postępowania 12a/OWES19-22/2019

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę zakontraktowaną w budżecie projektu.
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania. Jeżeli wprowadzone zmiany do Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
4. O każdej zmianie Zamawiający będzie informował na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany harmonogramu w trakcie realizacji projektu.
6. Zamawiający ma prawo do składania pytań do złożonych ofert oraz może żądać od Wykonawców uzupełnień, wyjaśnień i poprawienia oczywistych omyłek.
7. Zamawiający ma prawo sprawdzania wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
9. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.
Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr postępowania 12a/OWES19-22/2019

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

13. Kompletna oferta musi zawierać:
a. Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
b. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – zapis w formularzu ofertowym będącym Załącznikiem nr 1.
c. Wykaz zrealizowanych usług i doświadczenia - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2;
d. Rekomendacje i/lub referencje potwierdzające zrealizowane usługi i doświadczenie związane z opisem przedmiotu zamówienia;
e. CV osoby wskazanej do realizacji niniejszego zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3;
f. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie, na które składana jest oferta - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
g. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy;
h. Zaakceptowaną oraz podpisaną klauzulę informacyjną dot. RODO stanowiącą Załącznik nr 4
14. Wykonawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z niniejszym zapytaniem przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
b. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr postępowania 12a/OWES19-22/2019

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr postępowania 12a/OWES19-22/2019

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena: 40%
2) Doświadczenie wykonawcy: 60 %
1. cena – 40%:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców,
b) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
wartość punktowa oferty = _________________________________________________________________ x 40
cena brutto badanej oferty
2. doświadczenie wykonawcy – 60%:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w Wykazie zrealizowanych usług (Załącznik nr 2)
b) oferty oceniane będą w odniesieniu do największej ilości godzin, jaką dysponują wykonawcy powyżej minimalnej ilości określonej w punkcie IV, nie podlegający odrzuceniu
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

ilość godzin usług wykazana w badanej ofercie
wartość punktowa oferty = _______________________________________________________________________________ x 60
maksymalną ilość godzin usług z badanych ofert
Sumę punktów będzie stanowić kryterium cena plus doświadczenie plus certyfikat.
1. Największą ilość punktów w kryterium „cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę.
2. Wykazane godziny doradcze, które nie zostaną należycie udokumentowane, nie będą podlegały ocenie.
3. Wykonawca może zdobyć maksymalnie 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
4. W wyniku przeprowadzonego zapytania wyłoniony zostanie po 1 Wykonawcy z każdego zakresu tematycznego, których oferty otrzymały kolejno największe ilości punktów w danej części.
5. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, nie podlegająca odrzuceniu, które po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzymają największe ilości punktów.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr postępowania 12a/OWES19-22/2019

Wykluczenia

1. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku:
a) niespełnienia warunków udziału w postepowaniu,
b) niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
c) przedstawienia informacji nieprawdziwych,
d) nie dostarczenia w wymaganym terminie dokumentów/oświadczeń/wyjaśnień do złożonej oferty pomimo wezwania przez Zamawiającego,
e) oferty złożone po upływie terminu składania ofert, przesłane na niewłaściwy adres e-mail oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr postępowania 12a/OWES19-22/2019

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Usługi Prawne:
Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Kampa, ul. Dąbrowszczaków 19/6, 10-540 Olsztyn,13.08.2019, 150,00 zł
Doniec Górecki & Partnerzy sp. komandytowa, ul. Józefa Marcika 6, 30-443 Kraków, 14.08.2019, 246,00 zł
Kancelaria Radcy Prawnego Beata Rataj ul. Szosa Chełmińska 169b/60, 87-100 Toruń 12.08.2019,185,00 zł
Kancelaria Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr. Agata Błaszczyk, ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice, 13.08.2019, 115,00 zł

Usługi Księgowe:
Kancelaria Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr. Agata Błaszczyk, ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice, 13.08.2019, 115,00 zł
Biuro Rachunkowe E-księgowość Dorota Wyszomirska, ul. H. Sienkiewicza 6/2 14-300 Morąg, 14.08.2019, 145,00 zł
Biuro Rachunkowe Anna Rochoń, ul. I. Paderewskiego 12, 13-200 Działdowo, 14.08.2019, 95,00 zł

Usługi Marketingowe:
nie wpłynęła żadna oferta, zapytanie ofertowe dotyczące usług marketingowych zostanie ponowione.