Loading

ZAPYTANIE OFERTOWE usługi doradztwa zawodowego i psychologicznego z dnia 05.09.2019 r. nr 15a/RR/OWES19-22/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE usługi doradztwa zawodowego i psychologicznego z dnia 05.09.2019 r. nr 15a/RR/OWES19-22/2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-09-2019

Numer ogłoszenia

1204645

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, osobiście lub w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną:
- mailowo na adres:
- pocztą na adres:
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
ul. Rzemieślnicza 3
13-100 Nidzica
Z dopiskiem: Oferta na usługi specjalistyczne nr. postępowania 15a/RR/OWES19-22/2019

W przypadku konieczności zmiany, uzupełnienia lub wycofania oferty należy przysłać w terminie składania ofert odpowiednie dokumenty z dopiskiem:
Oferta na usługi doradztwa biznesowego nr. postępowania 15a/RR/OWES19-22/2019 –
ZMIANA OFERTY lub UZUPEŁNIENIE OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY (wybrać właściwe)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Pepłowska-Krzykwa, Paweł Reguła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 89 625 22 26, 696 088 701

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w związku z realizacją projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru Wykonawców świadczących usługi doradztwa zawodowego i psychologicznego dla osób fizycznych/grup inicjatywnych (w tym osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego) zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej, w tym chcących podjąć zatrudnienie w podmiocie ekonomii społecznej/przedsiębiorstwie społecznym oraz dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Powiaty: działdowski, nidzicki, nowomiejski, szczycieński

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawców świadczących usługi doradztwa zawodowego i psychologicznego.


Więcej informacji w zapytaniu ofertowym - usługi doradztwa zawodowego i psychologicznego
z dnia 05.09.2019 r. Nr postępowania 15a/RR/OWES19-22/2019.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawców świadczących łącznie 300 godzin usług doradztwa zawodowego oraz psychologicznego na terenie powiatów: działdowskim, nidzickim, nowomiejskim, szczycieńskim woj. warmińsko-mazurskiego dla osób fizycznych/grup inicjatywnych (w tym osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego) zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej, w tym chcących podjąć zatrudnienie w podmiocie ekonomii społecznej/przedsiębiorstwie społecznym oraz dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Osoby wskazane do realizacji usługi będą świadczyć także wsparcie w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej m.in. poprzez proces rozpoznawania indywidualnych potrzeb, tak aby świadczone usługi były dostosowane do potrzeb wsparcia obejmującego osoby zatrudnione w PS w tym w szczególności przez okres do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby objętej wsparciem.
Wskazana łączna liczba 300 godzin doradztwa jest przewidywaną maksymalną liczbą godzin do realizacji w projekcie. Natomiast faktyczna liczba godzin może być inna, gdyż będzie zależna od potrzeb zgłaszanych przez odbiorców w trakcie trwania projektu i nie może przekroczyć 100 godzin doradztwa zawodowego oraz 200 godzin doradztwa psychologicznego.

Więcej informacji w zapytaniu ofertowym - usługi doradztwa zawodowego i psychologicznego
z dnia 05.09.2019 r. Nr postępowania 15a/RR/OWES19-22/2019.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zapytanie ofertowe składa się z 2 części – zakresów tematycznych:

Część I - Usługi doradztwa zawodowego świadczone będą w następującym zakresie:
a) pomocy w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego, wybór kursów zawodowych, celów zawodowych i sposobu ich osiągnięcia, określenie zasobów i posiadanych umiejętności, wskazywanie najlepszych rozwiązań zawodowych dla uczestnika w zależności od zaistniałych okoliczności, analiza predyspozycji zawodowych, w przypadku osób do zatrudnienia w PS przygotowanie do pracy: przypisanie do stanowiska i funkcji w PES, kompetencji niezbędnych do pracy w danej branży oraz inne działania związane z doradztwem zawodowym.
Część II - Usługi doradztwa psychologicznego świadczone będą w następującym zakresie:
a) świadczenie doradztwa psychologicznego w szczególności w zakresie działań motywacyjnych do podjęcia aktywności zawodowej, określenie ścieżki rozwoju, budowania kompetencji społecznych, asertywności, komunikacji, relacji interpersonalnych w grupie, wsparcie grup założycielskich w tym budowania zespołu, przywództwo, podział funkcji i rola w PS, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, radzenie sobie ze stresem i inne w tym zakresie zwiększające zdolność do wspólnego, efektywnego działania członków grupy inicjatywnej a później przedstawicieli PS oraz inne działania związane z doradztwem psychologicznym.

Prawidłowe wykonanie usługi musi zostać potwierdzone przez osobę/grupę/podmiot na rzecz, których usługa była świadczona.

Więcej informacji w zapytaniu ofertowym - usługi doradztwa zawodowego i psychologicznego
z dnia 05.09.2019 r. Nr postępowania 15a/RR/OWES19-22/2019.

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa świadczona będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 marca 2022 roku.

Więcej informacji w zapytaniu ofertowym - usługi doradztwa zawodowego i psychologicznego
z dnia 05.09.2019 r. Nr postępowania 15a/RR/OWES19-22/2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki lub dysponują osobami spełniającymi następujące warunki (osoby wskazane do wykonania zamówienia osobiście, których doświadczenie zostało wymienione w wykazie zrealizowanych usług):
1. Akceptują treść zapytania ofertowego, bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
2. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Osoba wskazana do realizacji usługi w każdej z dwóch części – zakresów tematycznych muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia

Więcej informacji w zapytaniu ofertowym - usługi doradztwa zawodowego i psychologicznego
z dnia 05.09.2019 r. Nr postępowania 15a/RR/OWES19-22/2019.

Wiedza i doświadczenie

Część I – doradztwo zawodowe:
a. Posiadają wykształcenie wyższe.
b. Posiadają uprawnienia lub dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania określonych działań lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
c. Posiadają min. 3 letnie udokumentowane (zgodnie z pkt. V.13.d) doświadczenie zawodowe w zakresie, na które składana jest oferta zgodnie z przedmiotem zamówienia, w tym min. 2 lata doświadczenia w pracy w obszarze ekonomii społecznej i/lub praca z osobami zagrożonymi ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w zakresie reintegracji zawodowej.
d. Spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 300 godzin usług doradztwa zawodowego w zakresie, na które składana jest oferta, którego odbiorcą były:
- osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym lub
- przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych.
Część II – doradztwo psychologiczne:
a. Wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne.
b. Posiadają uprawnienia lub dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania określonych działań lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
c. Posiadają min. 3 letnie udokumentowane (zgodnie z pkt. V.13.d) doświadczenie zawodowe w zakresie, na które składana jest oferta zgodnie z przedmiotem zamówienia, w tym min. 2 lata doświadczenia w pracy w obszarze ekonomii społecznej i/lub praca z osobami zagrożonymi ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w zakresie reintegracji społecznej.
d. Spełniającymi warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 300 godzin usług doradztwa psychologicznego w zakresie, na które składana jest oferta, którego odbiorcą były:
- osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym lub
- przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych.

Więcej informacji w zapytaniu ofertowym - usługi doradztwa zawodowego i psychologicznego
z dnia 05.09.2019 r. Nr postępowania 15a/RR/OWES19-22/2019.

Potencjał techniczny

Są mobilni i dyspozycyjni – będą obecni w zaplanowanym terminie i zaplanowanych godzinach realizacji zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Więcej informacji w zapytaniu ofertowym - usługi doradztwa zawodowego i psychologicznego
z dnia 05.09.2019 r. Nr postępowania 15a/RR/OWES19-22/2019.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Więcej informacji w zapytaniu ofertowym - usługi doradztwa zawodowego i psychologicznego
z dnia 05.09.2019 r. Nr postępowania 15a/RR/OWES19-22/2019.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
Więcej informacji w zapytaniu ofertowym - usługi doradztwa zawodowego i psychologicznego
z dnia 05.09.2019 r. Nr postępowania 15a/RR/OWES19-22/2019.

Dodatkowe warunki

Więcej informacji w zapytaniu ofertowym - usługi doradztwa zawodowego i psychologicznego
z dnia 05.09.2019 r. Nr postępowania 15a/RR/OWES19-22/2019.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę zakontraktowaną w budżecie projektu.
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania. Jeżeli wprowadzone zmiany do Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
4. O każdej zmianie Zamawiający będzie informował na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany harmonogramu w trakcie realizacji projektu.
6. Zamawiający ma prawo do składania pytań do złożonych ofert oraz może żądać od Wykonawców uzupełnień, wyjaśnień i poprawienia oczywistych omyłek.
7. Zamawiający ma prawo sprawdzania wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
9. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.
Więcej informacji w zapytaniu ofertowym - usługi doradztwa zawodowego i psychologicznego
z dnia 05.09.2019 r. Nr postępowania 15a/RR/OWES19-22/2019.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta musi zawierać:
a. Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
b. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – zapis w formularzu ofertowym będącym Załącznikiem nr 1.
c. Wykaz zrealizowanych usług i doświadczenia - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2;
d. Rekomendacje, referencje lub protokoły odbioru potwierdzające należyte wykonanie usługi i doświadczenie związane z opisem przedmiotu zamówienia;
e. CV osoby wskazanej do realizacji niniejszego zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3;
f. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie, na które składana jest oferta - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
g. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy;
h. Zaakceptowaną oraz podpisaną klauzulę informacyjną dot. RODO stanowiącą Załącznik nr 4
2. Wykonawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z niniejszym zapytaniem przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
b. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Więcej informacji w zapytaniu ofertowym - usługi doradztwa zawodowego i psychologicznego
z dnia 05.09.2019 r. Nr postępowania 15a/RR/OWES19-22/2019.

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
Więcej informacji w zapytaniu ofertowym - usługi doradztwa zawodowego i psychologicznego
z dnia 05.09.2019 r. Nr postępowania 15a/RR/OWES19-22/2019.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena: 40%
2) Doświadczenie wykonawcy: 60 %
1) cena – 40%:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców,
b) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
wartość punktowa oferty = _________________________________________________________________ x 40
cena brutto badanej oferty

2) doświadczenie wykonawcy – 60%:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w Wykazie zrealizowanych usług (Załącznik nr 2)
b) oferty oceniane będą w odniesieniu do największej ilości godzin, jaką dysponują wykonawcy powyżej minimalnej ilości określonej w punkcie IV, nie podlegający odrzuceniu
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

ilość godzin usług wykazana w badanej ofercie
wartość punktowa oferty = _______________________________________________________________________________ x 60
maksymalną ilość godzin usług z badanych ofert
Sumę punktów będzie stanowić kryterium cena plus doświadczenie plus certyfikat.
1. Największą ilość punktów w kryterium „cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę.
2. Wykazane godziny doradcze, które nie zostaną należycie udokumentowane, nie będą podlegały ocenie.
3. Wykonawca może zdobyć maksymalnie 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
4. W wyniku przeprowadzonego zapytania wyłoniony zostanie po 1 Wykonawcy na każdy zakresu tematyczny / część.
5. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, nie podlegająca odrzuceniu, które po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzymają największe ilości punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

Więcej informacji w zapytaniu ofertowym - usługi doradztwa zawodowego i psychologicznego
z dnia 05.09.2019 r. Nr postępowania 15a/RR/OWES19-22/2019.

Wykluczenia

1. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku:
a) niespełnienia warunków udziału w postępowaniu,
b) niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
c) przedstawienia informacji nieprawdziwych,
d) nie dostarczenia w wymaganym terminie dokumentów/oświadczeń/wyjaśnień do złożonej oferty pomimo wezwania przez Zamawiającego,
e) oferty złożone po upływie terminu składania ofert, przesłane na niewłaściwy adres e-mail oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji w zapytaniu ofertowym - usługi doradztwa zawodowego i psychologicznego
z dnia 05.09.2019 r. Nr postępowania 15a/RR/OWES19-22/2019.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Usługa doradztwa zawodowego:
Szkolenia MS Marlena Sobieska – Ciesielska, ul. Poprzeczna 8/1, 10-281 Olsztyn - 12.09.2019 - 114,39 zł

Usługa doradztwa psychologicznego:
Katarzyna Chwieduk, ul. Mikołaja 6, 11-034 Majdy - 12.09.2019 - 98,00 zł