Loading

ZAPYTANIE OFERTOWE usługa noclegowa z dnia 02.07.2019 r. Nr postępowania 09/OWES19-22/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE usługa noclegowa z dnia 02.07.2019 r. Nr postępowania 09/OWES19-22/2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-07-2019

Numer ogłoszenia

1193380

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, osobiście lub w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną:
- mailowo na adres:
- pocztą na adres:
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
ul. Rzemieślnicza 3
13-100 Nidzica
Z dopiskiem: Oferta na usługi noclegowe nr. postępowania 09/OWES19-22/2019

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Pepłowska-Krzykwa, Paweł Reguła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 89 625 22 26, 696 088 701

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w związku z realizacją projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru wykonawcy usługi noclegowej dla uczestników szkolenia nt. zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w ramach zadania Akademii Przedsiębiorczości Społecznej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Powiaty: działdowski, nidzicki, nowomiejski, szczycieński

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór Wykonawcy usługi noclegowej dla uczestników szkolenia nt. zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

Więcej informacji znajduje się w: Zapytanie ofertowe nr 09/OWES19-22/2019

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego szacowania jest wybór wykonawcy świadczącego usługę noclegową dla uczestników cyklu szkoleń realizowanych w okresie od momentu podpisania umowy do grudnia 2020 r. Przewiduje się łącznie 24 noclegi po maksymalnie 22 osoby liczone z trenerem
i opiekunem, łącznie 528 osób. Jednocześnie zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości szkoleń lub zmiany liczby uczestników szkoleń.
Zamawiający będzie w stałym kontakcie z Wykonawcą i w razie potrzeby wspólnie podejmą decyzję o dogodnym dla obu stron terminie planowanych szkoleń.

2. Zakres usług w szczególności obejmuje:
a) Zapewnienie usług noclegowych i gastronomicznych w postaci śniadania dla wszystkich uczestników.

Więcej informacji znajduje się w: Zapytanie ofertowe nr 09/OWES19-22/2019

Kod CPV

55110000-4

Nazwa kodu CPV

Hotelarskie usługi noclegowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Więcej informacji znajduje się w: Zapytanie ofertowe nr 09/OWES19-22/2019

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Usługa świadczona będzie w okresie od dania podpisania umowy do grudnia 2021 r.
2. Pierwszy cykl szkoleń jest zaplanowany na okres lipiec/sierpień 2019 r. Zamawiający ustali wraz z Wykonawcą dogodne terminy zjazdów przed zawarciem umowy.
3. Kolejne szkolenie zaplanowane jest na okres wrzesień/październik 2019 r.

Więcej informacji znajduje się w: Zapytanie ofertowe nr 09/OWES19-22/2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału
w postępowaniu:
a) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
b) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Akceptują możliwość złożenia rezygnacji przez Zamawiającego z zamówionych usług lub ich części w terminie do 2 dni przed realizacją usługi.
e) Dysponują adekwatnym do zamówienia potencjałem technicznym, umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje zlecania organizacji wskazanych usług podmiotom pośredniczącym tj. biurom podróży, firmom turystycznym, internetowym serwisom rezerwacji hotelowej itp. Rozpatrywane będą tylko oferty podmiotów dysponujących własnym zapleczem lokalowo-gastronomicznym.
f) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali minimum 10 usług dla co najmniej 20 osób każde (z zapewnieniem usługi noclegowej, restauracyjnej oraz wynajmu sali z wyposażeniem) wykazanych w wykazie zrealizowanych usług (Załącznik nr 2).

2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Więcej informacji znajduje się w: Zapytanie ofertowe nr 09/OWES19-22/2019

Wiedza i doświadczenie

Więcej informacji znajduje się w: Zapytanie ofertowe nr 09/OWES19-22/2019

Potencjał techniczny

Więcej informacji znajduje się w: Zapytanie ofertowe nr 09/OWES19-22/2019

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Więcej informacji znajduje się w: Zapytanie ofertowe nr 09/OWES19-22/2019

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Więcej informacji znajduje się w: Zapytanie ofertowe nr 09/OWES19-22/2019

Dodatkowe warunki

Więcej informacji znajduje się w: Zapytanie ofertowe nr 09/OWES19-22/2019

Warunki zmiany umowy

Więcej informacji znajduje się w: Zapytanie ofertowe nr 09/OWES19-22/2019

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w pkt. IV wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
1. Oświadczenia o posiadaniu uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – zawarte w Formularzu ofertowym Załącznik nr 1;
2. Oświadczenia, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz oświadczenia o dysponowaniu adekwatnym do zamówienia potencjałem technicznym, umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia - zawarte w Formularzu ofertowym Załącznik nr 1;
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - zawarte w Formularzu ofertowym Załącznik nr 1.
4. Wykaz usług potwierdzający wykazanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowania minimum 10 usług dla co najmniej 20 osób każde (z zapewnieniem usługi noclegowej, restauracyjnej) poparte rekomendacja, referencjami lub protokołami odbiory – Załącznik nr 2.
5. Opis obiektu uwzględniający wszystkie punkty opisu przedmiotu zamówienia tj. położenie obiektu, wyposażenie sal, zaplecze rekreacyjne itp. – Załącznik nr 3.

Więcej informacji znajduje się w: Zapytanie ofertowe nr 09/OWES19-22/2019

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
Więcej informacji znajduje się w: Zapytanie ofertowe nr 09/OWES19-22/2019

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego (pkt I Opis przedmiotu zamówienia, pkt IV Warunki udziału w postępowaniu).
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena * 70% 70 punktów
Doświadczenie 20% 20 punktów
Kryteria dodatkowe 10% 10 punktów
* Cena brutto to cena jaką Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej usługi

a) Zasady oceny kryterium „Cena”
Oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez Wykonawców, nie podlegających odrzuceniu. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów (70 pkt), oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za to kryterium będą obliczane wg poniższego wzoru:

Najniższa cena spośród wszystkich badanych ofert
Cena = _________________________________________________________________ x 70 pkt
cena brutto badanej oferty
b) Zasady oceny kryterium „Doświadczenie”
W przypadku tego kryterium możliwe jest przyznanie maksymalnie 20 pkt., oceniane będzie doświadczenie w realizacji usług (noclegowa, restauracyjna i wynajem sali z wyposażeniem) np. organizacja szkoleń, konferencji, spotkań spełniających wymagania określone w pkt. IV.1 f) niniejszego zapytania w ciągu ostatnich 3 lat działalności, na podstawie informacji przedstawionych w Wykazie zrealizowanych usług (Załącznik nr 2).

Kryteria przyznawania punktów:
- 10 - 20 usług – 10 pkt
- 21 usług i więcej - 20 pkt
Ocenie podlegać będą jedynie usługi zawierające wszystkie 3 elementy tj. usługa noclegowa, restauracyjna i wynajem sal z wyposażeniem).

c) Zasady oceny kryterium dodatkowe
W przypadku kryteriów dodatkowych możliwe jest przyznanie łącznie 10 pkt., które przyznawane będą w oparciu o przedstawione informacje:
- położenie hotelu/ośrodka poza granicami miasta powyżej 25 tys. mieszkańców – 5 pkt
- zaplecze rekreacyjne np. kręgielnia, bilard, basen, siłownia itp. – 5 pkt

1. Największą ilość punktów w kryterium „cena” otrzyma Wykonawca nie podlegający odrzuceniu, który zaproponuje najniższą cenę.
2. Preferowani będą Wykonawcy, którzy posiadają największe doświadczenie w świadczeniu usług wskazanych w pkt I niniejszego zapytania tj. Wykonawca (oferta nie podlega odrzuceniu), który wykaże największe doświadczenie poparte wykazem wykonanych usług.
3. Największą ilość punktów w kryterium „dodatkowym” otrzyma Wykonawca nie podlegający odrzuceniu, którego obiekt będzie znajdował się po za granicami dużego miasta oraz będzie dysponował bezpłatnym zapleczem rekreacyjnym dla uczestników szkolenia.
4. Usługi w innym zakresie niż te, na którą zostało ogłoszone zapytanie ofertowe nie będą brane pod uwagę.
5. Pozostali Wykonawcy otrzymają mniej punktów, proporcjonalnie do liczby wskazanych przez siebie usług spełniających wymagania pkt IV zapytania.
6. Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
7. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniony zostanie 1 Wykonawca usług.
8. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie.
9. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

Więcej informacji znajduje się w: Zapytanie ofertowe nr 09/OWES19-22/2019

Wykluczenia

1. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku:
a) niespełnienia warunków udziału w postepowaniu,
b) niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
c) przedstawienia informacji nieprawdziwych,
d) nie dostarczenia w wymaganym terminie dokumentów/oświadczeń/wyjaśnień do złożonej oferty pomimo wezwania przez Zamawiającego,
e) oferty złożone po upływie terminu składania ofert, przesłane na niewłaściwy adres e-mail oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji znajduje się w: Zapytanie ofertowe nr 09/OWES19-22/2019

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Folwark Miłkowiec, Gołębiewo 9, 13-124 Kozłowo - 10.07.2019 - 47 520,00 zł