Loading

ZAPYTANIE OFERTOWE usługa adaptacji pomieszczenia z dnia 26.08.2019 r. nr 16/RR/OWES19-22/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE usługa adaptacji pomieszczenia z dnia 26.08.2019 r. nr 16/RR/OWES19-22/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na magazyn do przechowywania produktów PS

z dnia 26.08.2019 r.

Nr postępowania 16/RR/OWES19-22/2019

 

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w związku z realizacją projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru Wykonawcy adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na magazyn do przechowywania produktów PS w Kamionce. 

Niniejsze zapytanie ofertowe jest zamówieniem, które udzielane jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Postępowanie nie jest prowadzone w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności w związku z udzielaniem zamówienia finansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Wspólny słownik zamówień (CPV)

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy wykonania usługi adaptacji pomieszczenia przeznaczonego na magazyn do przechowywania produktów Przedsiębiorstw Społecznych w Kamionce. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów we własnym zakresie. Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego usługi wykonanej zgodnie z umową i potwierdzonej protokołem odbioru.

Zakres prac, przedmiar określony jest w Załączniku nr 1

 

 1. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:

Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

 

 1. TERMIN WYKONANIA:

Usługa świadczona będzie w okresie od wrzesień do październik 2019.

 

 1. WYMAGANIA:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki lub dysponują osobami spełniającymi następujące warunki (osoby wskazane do wykonania zamówienia osobiście, wymienione w wykazie zrealizowanych usług):

 1. Akceptują treść zapytania ofertowego – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
 2. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
 4. Posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe zgodne z przedmiotem zamówienia z co najmniej 2 ostatnich lat (Załącznik nr 3) i wykazanie w tym okresie co najmniej 3 zrealizowanych inwestycji popartych rekomendacjami, referencjami lub protokołami odbioru.  
 5. Posiadają uprawnienia lub dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania określonych działań lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 6. Wykonawca gwarantuje maksymalnie 5 dniowy okres usunięcia usterki/awarii od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

 

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”
w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty.

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
 2. Dołączyć Wykaz zrealizowanych usług, Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania wraz rekomendacjami, referencjami lub protokołami odbioru potwierdzającymi należyte wykonanie przedstawionych usług.
 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
 5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, obejmujących tylko wybrany zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia.
 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania.
 9. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.
 10. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.
 11. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena:                                                           60 pkt
 2. Doświadczenie wykonawcy:              20 pkt
 3. Okres gwarancji                                       20 pkt

 

 1. cena – 60 pkt
 1. oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców, nie podlegającej odrzuceniu,
 2. oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
 3. ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                                                                oferowana wartość minimalna cena brutto

wartość punktowa oferty  = ___________________________________________________________________ x 60 pkt

                                                                                  cena badanej oferty brutto

 

 1. doświadczenie wykonawcy – 20 pkt
  1. oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w Wykazie zrealizowanych usług (Załącznik nr 3)
  2. oferty oceniane będą w odniesieniu do ilości wykonanych prac w podobnym zakresie, nie podlegający odrzuceniu
  3. ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                                                         

    ilość nieodrzuconych przedstawionych usług badanej oferty

wartość punktowa oferty  = _________________________________________________________________________ x 20 pkt

                                                      największa ilość nieodrzuconych usług  jednego oferenta

 

 1. Okres gwarancji - 20 pkt
 1. oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji  przedstawionej przez wykonawców, nie podlegającej odrzuceniu,
 2. oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów,
 3. ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

okres gwarancji badanej oferty

wartość punktowa oferty  = _______________________________________________________ x 20 pkt

                                                                najdłuższy okres gwarancji

 

Sumę punktów będzie stanowić kryterium cena plus doświadczenie plus gwarancja.

 1. Największą ilość punktów w kryterium „cena” otrzyma Wykonawca nie podlegający odrzuceniu, który zaproponuje najniższą cenę.
 2. Preferowani będą Wykonawcy, którzy posiadają największe doświadczenie w świadczeniu usług wskazanych w pkt I niniejszego zapytania tj. Wykonawca (oferta nie podlega odrzuceniu), który wykaże największe doświadczenie poparte wykazem wykonanych usług i referencjami.
 3. Pozostali Wykonawcy otrzymają mniej punktów, proporcjonalnie do liczby wskazanych przez siebie usług spełniających wymagania pkt IV niniejszego zapytania.
 4. Preferowani będą Wykonawcy, którzy zaoferują najdłuższy okres gwarancji, pozostali oferenci otrzymają mniej punktów, proporcjonalnie do zaoferowanego najdłuższego okresu gwarancji.
 5. Oferent maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
 6. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniony zostanie 1 Wykonawca usługi.
 7. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, nie podlegająca odrzuceniu, które po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzymają największe ilości punktów.
 8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

 

 1. INTERGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO STANOWIĄ:
 1. Przedmiar – załącznik nr 1
 2. Formularz ofertowy załącznik nr 2
 3. Wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 3
 4. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 4

 

 1. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Wykonawcy, którzy złożą ofertę zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: www.ekonomiaspoleczna.nida.pl

 

 1. PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO:
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę zakontraktowaną w budżecie projektu.
 2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania. Jeżeli wprowadzone zmiany do Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
 4. O każdej zmianie Zamawiający będzie informował na stronie internetowej www.ekonomiaspoleczna.nida.pl
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany harmonogramu w trakcie realizacji projektu.
 6. Zamawiający ma prawo do składania pytań do złożonych ofert oraz może żądać od Wykonawców uzupełnień, wyjaśnień i poprawienia oczywistych omyłek.
 7. Zamawiający ma prawo sprawdzania wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
 8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
 9. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.


INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku:
  1. niespełnienia warunków udziału w postepowaniu,
  2. niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
  3. przedstawienia informacji nieprawdziwych,
  4. nie dostarczenia w wymaganym terminie  dokumentów/oświadczeń/wyjaśnień do złożonej oferty pomimo wezwania przez Zamawiającego,
  5. oferty złożone po upływie terminu składania ofert, przesłane na niewłaściwy adres e-mail oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
 2. Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
 3. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.

 

 1. Osoby do kontaktu

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest Magdalena Pepłowska-Krzykwa oraz Paweł Reguła, tel. 89 625 22 26, 696 088 701

 

 1. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, osobiście lub w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną:

- mailowo na adres:              

- pocztą na adres:

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA

ul. Rzemieślnicza 3

13-100 Nidzica

Z dopiskiem:  Oferta adaptacja - magazyn  nr. postępowania 16/RR/OWES19-22/2019

W przypadku konieczności zmiany, uzupełnienia lub wycofania oferty należy przysłać w terminie składania ofert odpowiednie dokumenty z dopiskiem:

Oferta adaptacja - magazyn  nr. postępowania 16/RR/OWES19-22/2019

ZMIANA OFERTY  lub UZUPEŁNIENIE OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY  (wybrać właściwe)

                     

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

03.09.2019 r., (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego)

Uwaga: Oferty składane pocztą lub osobiście (w wersji papierowej) przyjmowane będą tylko w godzinach pracy biura Fundacji NIDA tj. 8.00-16.00, natomiast składane w wersji elektronicznej - do końca dnia.