Loading

ZAPYTANIE OFERTOWE usługa adaptacji pomieszczenia z dnia 19.09.2019 r. nr 16b/RR/OWES19-22/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE usługa adaptacji pomieszczenia z dnia 19.09.2019 r. nr 16b/RR/OWES19-22/2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-10-2019

Numer ogłoszenia

1207179

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, osobiście lub w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną:
- mailowo na adres:
- pocztą na adres:
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
ul. Rzemieślnicza 3
13-100 Nidzica
Z dopiskiem: Oferta adaptacja - magazyn nr. postępowania 16b/RR/OWES19-22/2019

W przypadku konieczności zmiany, uzupełnienia lub wycofania oferty należy przysłać w terminie składania ofert odpowiednie dokumenty z dopiskiem:
Oferta adaptacja - magazyn nr. postępowania 16b/RR/OWES19-22/2019
ZMIANA OFERTY lub UZUPEŁNIENIE OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY (wybrać właściwe)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Reguła,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 89 625 22 26, 882 189 464

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy wykonania usługi adaptacji pomieszczenia przeznaczonego na magazyn do przechowywania produktów Przedsiębiorstw Społecznych w Kamionce.

Więcej informacji w załączniku Zapytanie remont pomieszczenia magazyn PS 16b_RR

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: nidzicki Miejscowość: Kamionka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Więcej informacji w załączniku Zapytanie remont pomieszczenia magazyn PS 16b_RR

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy wykonania usługi adaptacji pomieszczenia przeznaczonego na magazyn do przechowywania produktów Przedsiębiorstw Społecznych w Kamionce. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów we własnym zakresie.
Więcej informacji w załączniku Zapytanie remont pomieszczenia magazyn PS 16b_RR

Kod CPV

45400000-1

Nazwa kodu CPV

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Więcej informacji w załączniku Zapytanie remont pomieszczenia magazyn PS 16b_RR

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa świadczona będzie w okresie październik 2019.
Więcej informacji w załączniku Zapytanie remont pomieszczenia magazyn PS 16b_RR

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki lub dysponują osobami spełniającymi następujące warunki (osoby wskazane do wykonania zamówienia osobiście, wymienione w wykazie zrealizowanych usług):
1. Akceptują treść zapytania ofertowego – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
2. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
4. Posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe zgodne z przedmiotem zamówienia z co najmniej 2 ostatnich lat (Załącznik nr 3) i wykazanie w tym okresie co najmniej 3 zrealizowanych inwestycji popartych rekomendacjami, referencjami lub protokołami odbioru.
5. Posiadają uprawnienia lub dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania określonych działań lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
6. Wykonawca gwarantuje maksymalnie 5 dniowy okres usunięcia usterki/awarii od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”
w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty.

Więcej informacji w załączniku Zapytanie remont pomieszczenia magazyn PS 16b_RR

Wiedza i doświadczenie

Więcej informacji w załączniku Zapytanie remont pomieszczenia magazyn PS 16b_RR

Potencjał techniczny

Więcej informacji w załączniku Zapytanie remont pomieszczenia magazyn PS 16b_RR

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Więcej informacji w załączniku Zapytanie remont pomieszczenia magazyn PS 16b_RR

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Więcej informacji w załączniku Zapytanie remont pomieszczenia magazyn PS 16b_RR

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
2. Dołączyć Wykaz zrealizowanych usług, Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania wraz rekomendacjami, referencjami lub protokołami odbioru potwierdzającymi należyte wykonanie przedstawionych usług.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, obejmujących tylko wybrany zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania.
9. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.
10. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.
11. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

Więcej informacji w załączniku Zapytanie remont pomieszczenia magazyn PS 16b_RR

Warunki zmiany umowy

Więcej informacji w załączniku Zapytanie remont pomieszczenia magazyn PS 16b_RR

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Przedmiar – załącznik nr 1
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2
3. Wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 3
4. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 4

Więcej informacji w załączniku Zapytanie remont pomieszczenia magazyn PS 16b_RR

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
Więcej informacji w załączniku Zapytanie remont pomieszczenia magazyn PS 16b_RR

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena: 60 pkt
2) Doświadczenie wykonawcy: 20 pkt
3) Okres gwarancji 20 pkt

1) cena – 60 pkt
a) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców, nie podlegającej odrzuceniu,
b) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

oferowana wartość minimalna cena brutto
wartość punktowa oferty = ___________________________________________________________________ x 60 pkt
cena badanej oferty brutto

2) doświadczenie wykonawcy – 20 pkt
a) oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w Wykazie zrealizowanych usług (Załącznik nr 3)
b) oferty oceniane będą w odniesieniu do ilości wykonanych prac w podobnym zakresie, nie podlegający odrzuceniu
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

ilość nieodrzuconych przedstawionych usług badanej oferty
wartość punktowa oferty = _________________________________________________________________________ x 20 pkt
największa ilość nieodrzuconych usług jednego oferenta


3) Okres gwarancji - 20 pkt
a) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji przedstawionej przez wykonawców, nie podlegającej odrzuceniu,
b) oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów,
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

okres gwarancji badanej oferty
wartość punktowa oferty = _______________________________________________________ x 20 pkt
najdłuższy okres gwarancji

Sumę punktów będzie stanowić kryterium cena plus doświadczenie plus gwarancja.
1. Największą ilość punktów w kryterium „cena” otrzyma Wykonawca nie podlegający odrzuceniu, który zaproponuje najniższą cenę.
2. Preferowani będą Wykonawcy, którzy posiadają największe doświadczenie w świadczeniu usług wskazanych w pkt I niniejszego zapytania tj. Wykonawca (oferta nie podlega odrzuceniu), który wykaże największe doświadczenie poparte wykazem wykonanych usług i referencjami.
3. Pozostali Wykonawcy otrzymają mniej punktów, proporcjonalnie do liczby wskazanych przez siebie usług spełniających wymagania pkt IV niniejszego zapytania.
4. Preferowani będą Wykonawcy, którzy zaoferują najdłuższy okres gwarancji, pozostali oferenci otrzymają mniej punktów, proporcjonalnie do zaoferowanego najdłuższego okresu gwarancji.
5. Oferent maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
6. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniony zostanie 1 Wykonawca usługi.
7. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, nie podlegająca odrzuceniu, które po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzymają największe ilości punktów.
8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

Więcej informacji w załączniku Zapytanie remont pomieszczenia magazyn PS 16b_RR

Wykluczenia

1. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku:
a) niespełnienia warunków udziału w postepowaniu,
b) niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
c) przedstawienia informacji nieprawdziwych,
d) nie dostarczenia w wymaganym terminie dokumentów/oświadczeń/wyjaśnień do złożonej oferty pomimo wezwania przez Zamawiającego,
e) oferty złożone po upływie terminu składania ofert, przesłane na niewłaściwy adres e-mail oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
2. Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
3. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.


Więcej informacji w załączniku Zapytanie remont pomieszczenia magazyn PS 16b_RR

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria