Loading

ZAPYTANIE OFERTOWE - trener Akademii Przedsiębiorczości Społecznej z dnia 09.07.2019 r. Nr 10/RR/OWES19-22/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - trener Akademii Przedsiębiorczości Społecznej z dnia 09.07.2019 r. Nr 10/RR/OWES19-22/2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-07-2019

Numer ogłoszenia

1194520

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, osobiście lub w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną:
- mailowo na adres:
- pocztą na adres:
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
ul. Rzemieślnicza 3
13-100 Nidzica
Z dopiskiem: Oferta na – trener APS nr. postępowania 10/RR/OWES19-22/2019

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Pepłowska-Krzykwa, Paweł Reguła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 89 625 22 26, 696 088 701

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w związku z realizacją projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru trenera do przeprowadzenia szkoleń w ramach Akademii Przedsiębiorczości Społecznej z zakresu: Zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych dla osób fizycznych/grup inicjatywnych (w tym zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego) zainteresowanych utworzeniem przedsiębiorstw społecznych w tym planujących podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym oraz dla przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Powiaty: działdowski, nidzicki, nowomiejski, szczycieński

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest wybór trenera do przeprowadzenia łącznie 48 dni szkoleniowych w układzie: 4 zjazdy 2-dniowe x 6 grup.

Więcej informacji zamieszczone jest w Zapytaniu ofertowym 10/RR/OWES19-22/2019

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór trenera do przeprowadzenia łącznie 48 dni szkoleniowych w układzie: 4 zjazdy 2-dniowe x 6 grup.
2. Tematyka szkoleń:
a) Moduł 1
– Ogólne i szczegółowe założenia biznesplanu w tym badanie rynku
(1 dzień – 8 godzin szkoleniowych)
– Marketing, promocja i sprzedaż - tworzenie strategii cenowych
(1 dzień – 8 godzin szkoleniowych)
b) Moduł 2
Zakładanie i funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych (2 dni x 8 godzin szkoleniowych)
c) Moduł 3
Dotacje i wsparcie pomostowe: etapy konkursu, obowiązki, konsekwencje, zabezpieczenia, rozliczenie dotacji i wsparcia pomostowego (2 dni x 8 godzin szkoleniowych)
d) Moduł 4
Budowanie zespołu, podział ról i zadań w grupie, komunikacja interpersonalna
(2 dni x 8 godzin szkoleniowych)
3. Każdy z 4 cykli szkoleń będzie składał się z tych samych modułów tematycznych 1-4, każdy moduł będzie powtórzony 4 krotnie.
4. Ilość przewidzianych godzin szkoleniowych łącznie w ramach przedmiotu zamówienia wynosi 384 godziny szkoleniowe.
5. Szkolenia skierowane są do osób fizycznych/grup inicjatywnych (osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego) zainteresowanych utworzeniem przedsiębiorstw społecznych w tym planujących podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym oraz dla przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Więcej informacji zamieszczone jest w Zapytaniu ofertowym 10/RR/OWES19-22/2019

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Więcej informacji zamieszczone jest w Zapytaniu ofertowym 10/RR/OWES19-22/2019

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Usługa będzie świadczona w od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
2. Pierwszy cykl szkoleń zaplanowany jest na okres lipiec / sierpień 2019 r.
3. Kolejny cykl szkoleń planowany jest na okres wrzesień / październik 2019 r.
4. Termin kolejnych cyklów szkoleń ustalony zostanie z Wykonawcą z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający będzie w stałym kontakcie z Wykonawcą i w razie potrzeby wspólnie podejmą decyzję o dogodnym dla obu stron terminie planowanych szkoleń.

Więcej informacji zamieszczone jest w Zapytaniu ofertowym 10/RR/OWES19-22/2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki lub dysponują osobami spełniającymi następujące warunki (osoby wskazane do wykonania zamówienia osobiście, wymienione w wykazie zrealizowanych usług, w przypadku składania oferty przez podmiot prawny i zgłoszenia do realizacji przedmiotu zamówienia 2 osób, każda wskazana osoba musi spełniać poniższe kryteria):
1. Akceptują treść zapytania ofertowego, bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (w tym wiedzę nt. ekonomii społecznej oraz nt. funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych) oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności posiadającymi (osoba wskazana przez Wykonawcę do wykonania zamówienia):
a) Wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe ekonomiczne/prawne/ marketingowe/psychologiczne/socjologiczne lub studia podyplomowe kierunkowe ww. zakresie.
b) Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie, na które składana jest oferta zgodnie z przedmiotem zamówienia
c) Udokumentowane doświadczenie w pracy w obszarze ekonomii społecznej i/lub pracy z osobami wykluczonymi społecznie (potwierdzone referencjami od minimum 3 podmiotów ekonomii społecznej).
d) Przeprowadzenie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 200 godzin szkoleniowych w zakresie, na który składana jest oferta a odbiorcami były osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, oraz przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej. Szkolenia o innej tematyce niż ta, na którą zostało ogłoszone zapytanie ofertowe nie będą brane pod uwagę.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
4. Posiadają uprawnienia lub dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania określonych działań lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
5. Posiadają wiedzę na temat specyfiki obszaru, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem podziału administracyjnego, ilości i rodzaju działających podmiotów ekonomii społecznej oraz innych instytucji pomocy i integracji społecznej i zawodowej, a także instytucji rynku pracy.
6. Są mobilni i dyspozycyjni – będą obecni w zaplanowanym terminie i zaplanowanych godzinach realizacji zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.

Więcej informacji zamieszczone jest w Zapytaniu ofertowym 10/RR/OWES19-22/2019

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca usługi powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (w tym wiedzę nt. ekonomii społecznej oraz nt. funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych) oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności posiadającymi (osoba wskazana przez Wykonawcę do wykonania zamówienia):
a) Wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe ekonomiczne/prawne/ marketingowe/psychologiczne/socjologiczne lub studia podyplomowe kierunkowe ww. zakresie.
b) Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie, na które składana jest oferta zgodnie z przedmiotem zamówienia
c) Udokumentowane doświadczenie w pracy w obszarze ekonomii społecznej i/lub pracy z osobami wykluczonymi społecznie (potwierdzone referencjami od minimum 3 podmiotów ekonomii społecznej).
d) Przeprowadzenie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 200 godzin szkoleniowych w zakresie, na który składana jest oferta a odbiorcami były osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, oraz przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej. Szkolenia o innej tematyce niż ta, na którą zostało ogłoszone zapytanie ofertowe nie będą brane pod uwagę.

Więcej informacji zamieszczone jest w Zapytaniu ofertowym 10/RR/OWES19-22/2019

Potencjał techniczny

Więcej informacji zamieszczone jest w Zapytaniu ofertowym 10/RR/OWES19-22/2019

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Więcej informacji zamieszczone jest w Zapytaniu ofertowym 10/RR/OWES19-22/2019

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
Więcej informacji zamieszczone jest w Zapytaniu ofertowym 10/RR/OWES19-22/2019

Dodatkowe warunki

Więcej informacji zamieszczone jest w Zapytaniu ofertowym 10/RR/OWES19-22/2019

Warunki zmiany umowy

Więcej informacji zamieszczone jest w Zapytaniu ofertowym 10/RR/OWES19-22/2019

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta musi zawierać:
a. Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
b. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – zapis w formularzu ofertowym będącym Załącznikiem nr 1.
c. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy;
d. Wykaz zrealizowanych usług i doświadczenia - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2;
e. Rekomendacje i/lub referencje potwierdzające zrealizowane usługi i doświadczenie związane z opisem przedmiotu zamówienia;
f. CV osoby wskazanej do realizacji niniejszego zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3;
g. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie, na które składana jest oferta - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
h. Zaakceptowaną oraz podpisaną klauzulę informacyjną dot. RODO stanowiącą Załącznik nr 4
i. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z niniejszym zapytaniem przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
j. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Więcej informacji zamieszczone jest w Zapytaniu ofertowym 10/RR/OWES19-22/2019

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
Więcej informacji zamieszczone jest w Zapytaniu ofertowym 10/RR/OWES19-22/2019

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1 Cena 40 % 40 punktów
2 Doświadczenie wykonawcy 50 % 50 punktów
3 Kryterium dodatkowe 10 % 10 Punktów

1) cena – 40 pkt:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców, nie podlegającej odrzuceniu,
b) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów za dane kryterium,
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

oferowana wartość minimalna cena brutto
wartość punktowa oferty = _________________________________________________________________ x 40 pkt
oferowana wartość oferty cena brutto

2) doświadczenie wykonawcy – 50 pkt:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w Wykazie zrealizowanych usług (Załącznik nr 2)
b) oferty oceniane będą w odniesieniu do największej ilości godzin szkoleniowych, jaką dysponują wykonawcy powyżej minimalnej ilości określonej w punkcie IV, nie podlegający odrzuceniu
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

ilość godzin usług szkoleniowych zrealizowanych przez wykonawcę
wartość punktowa oferty = ___________________________________________________________________________________ x 50 pkt
maksymalną ilość godzin usług szkoleniowych
3) Kryterium dodatkowe – 10 pkt:
Dodatkowo punktowane będą osoby z doświadczeniem wykładowcy akademickiego w zakresie, na które składana jest oferta. W przypadku kryteriów dodatkowych możliwe jest przyznanie maksymalnie 10 pkt., które przyznane będą w oparciu o przedstawione informacje:
- 10 – 30 godzin wykładów akademickich – 5 pkt.
- 31 godzin wykładów akademickich i więcej – 10 pkt.

Sumę punktów będzie stanowić suma kryteriów: cena, doświadczenie oraz kryterium dodatkowe.
1. Największą ilość punktów w kryterium „cena” otrzyma Wykonawca nie podlegający odrzuceniu, który zaproponuje najniższą cenę.
2. Wykazane godziny, które nie zostaną należycie udokumentowane, nie będą podlegały ocenie.
3. Preferowany będzie Wykonawca, który posiada największe doświadczenie w świadczeniu usług wskazanych w pkt I niniejszego zapytania tj. Wykonawca (oferta nie podlega odrzuceniu), który wykaże największe doświadczenie poparte referencjami, rekomendacjami lub protokołami odbioru.
4. Szkolenia o innej tematyce niż ta, na którą zostało ogłoszone zapytanie ofertowe nie będą brane pod uwagę.
5. Zaznacza się, iż prowadzenie usług doradczych nie jest równoznaczne z faktyczną realizacją usługi szkoleniowej.
6. Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie podawana do dwóch miejsc po przecinku.
7. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniony zostanie 1 wykonawca usługi.
8. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie.
9. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych pod-kryteriach otrzymają największą liczbę punktów.
10. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

Więcej informacji zamieszczone jest w Zapytaniu ofertowym 10/RR/OWES19-22/2019

Wykluczenia

1. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku:
a) niespełnienia warunków udziału w postepowaniu,
b) niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
c) przedstawienia informacji nieprawdziwych,
d) nie dostarczenia w wymaganym terminie dokumentów/oświadczeń/wyjaśnień do złożonej oferty pomimo wezwania przez Zamawiającego,
e) oferty złożone po upływie terminu składania ofert, przesłane na niewłaściwy adres e-mail oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji zamieszczone jest w Zapytaniu ofertowym 10/RR/OWES19-22/2019

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dariusz Węgierski, ul. Janowicza 4/68, 10-692 Olsztyn - 16.07.2019 - 140,00 zł