Loading

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu multimedialnego urządzenia rollup z dnia 30.11.2019 r. Nr postępowania 19/RR/OWES19-22/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu multimedialnego urządzenia rollup z dnia 30.11.2019 r. Nr postępowania 19/RR/OWES19-22/2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-11-2019

Numer ogłoszenia

1214910

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, osobiście lub w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną:
- mailowo na adres:
- pocztą na adres:
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
ul. Rzemieślnicza 3
13-100 Nidzica
Z dopiskiem: Oferta na multimedialny rollup - nr. postępowania 19/RR/OWES19-22/2019

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Pepłowska-Krzykwa, Paweł Reguła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 89 625 22 26, 696 088 701

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w związku z realizacją projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty dotyczące zakupu oraz dostawy multimedialnego roll-up wraz przeszkoleniem pracownika.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: nidzicki Miejscowość: Kamionka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybranie dostawcy urządzenia multimedialnego rollup w kształcie i rozmiarach zbliżonych do tradycyjnego roll-up.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybranie dostawcy urządzenia multimedialnego rollup w kształcie
i rozmiarach zbliżonych do tradycyjnego roll-up, na potrzeby projektu „Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej w Nidzicy”. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nowego sprzętu oraz przeszkolenie pracownika do obsługi urządzenia. Przedmiot zamówienia powinien być objęty gwarancją udzieloną na okres co najmniej 24 miesięcy.

Minimalne parametry techniczne jakie powinien spełniać przedmiot zamówienia:
• Urządzenie do użytku wewnątrz,
• Możliwość montażu Stojący, wiszący, wyświetlanie w pionie, poziomie
• Kąty widzenia poziom: 140°, pion: 140°
• Wejścia sygnału HDMI / USB / WIFI
• Interfejs USB / Ethernet / WIFI / Internet
• Pamięć wewnętrzna 5 GB
• Wspierane pliki video MPEG i/lub AVI i/lub FLV i/lub MOV
• Wspierane pliki graficzne JPEG / BMP / PNG
• Jasność 900 cd/m²
• Współczynnik kontrastu 3000:1
• Gęstość pikseli (ekran) 150 000 pikseli
• Wymiary szerokość 500 mm × wysokość 1800 mm
• Rozdzielczość ekranu 200×700 pikseli
• Materiał obudowy ekranu Aluminium
• Dostęp serwisowy
• Maksymalny pobór energii 1000 W
• Waga panelu maksymalnie 45 kg
• Żywotność diody ≥ 100 000 godzin
• Niski poziom hałasu.

Kod CPV

32322000-6

Nazwa kodu CPV

Urządzenia multimedialne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Więcej informacji znajduje się w załączniku Multimedialny rollup -19_RR_OWES19-22_2019

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakup przedmiotu wraz z wymaganym przeszkolenie odbędzie się w okresie od podpisania umowy do 3 grudnia 2019 r.

Więcej informacji znajduje się w załączniku Multimedialny rollup -19_RR_OWES19-22_2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Akceptują treść zapytania ofertowego, bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
2. Wykonawca prowadzi swoją działalność zgodną z przedmiotem zapytania ofertowego min. 2 lata licząc do terminu ogłoszenia zapytania.
3. Oferowane urządzenia będące przedmiotem zapytania ofertowego:
a. są nowe, wolne od wad widocznych oraz ukrytych,
b. nie są przedmiotem dotacji z Budżetu Państwa lub UE,
c. nie są przedmiotem zabezpieczenia na poczet zadłużenia,
d. nie jest urządzeniem tzw. „refurbished”,
4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia
oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
6. Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”
w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty.

Więcej informacji znajduje się w załączniku Multimedialny rollup -19_RR_OWES19-22_2019

Wiedza i doświadczenie

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia
oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Więcej informacji znajduje się w załączniku Multimedialny rollup -19_RR_OWES19-22_2019

Potencjał techniczny

Więcej informacji znajduje się w załączniku Multimedialny rollup -19_RR_OWES19-22_2019

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Więcej informacji znajduje się w załączniku Multimedialny rollup -19_RR_OWES19-22_2019

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia
Więcej informacji znajduje się w załączniku Multimedialny rollup -19_RR_OWES19-22_2019

Dodatkowe warunki

Więcej informacji znajduje się w załączniku Multimedialny rollup -19_RR_OWES19-22_2019

Warunki zmiany umowy

Więcej informacji znajduje się w załączniku Multimedialny rollup -19_RR_OWES19-22_2019

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie IV wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
a) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – zapis
w formularzu ofertowym będącym Załącznikiem nr 1.
b) Wydruk ze strony Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej potwierdzający okres działalności prowadzonej przez Wykonawcę.
c) Rekomendacje, referencje, protokoły odbioru potwierdzające wykonanie min. 3 usług, których przedmiotem były dostawy sprzętów o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia;
d) Oświadczenie Wykonawcy o stanie i pochodzeniu oferowanego urządzenia.

Więcej informacji znajduje się w załączniku Multimedialny rollup -19_RR_OWES19-22_2019

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
Więcej informacji znajduje się w załączniku Multimedialny rollup -19_RR_OWES19-22_2019

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena: 50 pkt.
2) Czas realizacji: 25 pkt.
3) Okres gwarancyjny: 25 pkt.
1) cena – 50 pkt.:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców, nie podlegającej odrzuceniu,
b) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów za dane kryterium,
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

oferowana wartość minimalna (cena brutto)
wartość punktowa oferty = _________________________________________________________________ x 50 pkt.
oferowana wartość oferty (cena brutto)
2) Czas realizacji – 25 pkt.
a) Oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym – zał. Nr 1
b) Największą ilość punktów uzyska wykonawca nie podlegający odrzuceniu, który poda najkrótszy czas realizacji zamówienia, wg. poniższych kryteriów:
o Do 21 dni– 25 punktów
o Od 22 do 40 dni – 15 punktów
o Pow. 41 dni – 10 punktów
3) Okres gwarancji – 25 pkt.
a) Oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1,
b) Największą ilość punktów uzyska wykonawca nie podlegający odrzuceniu, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji wg. poniższych kryteriów:
o powyżej 3 lat – 25 punktów
o 2 – 3 lat - 15 punktów

1. Największą ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca nie podlegający odrzuceniu, który zaproponuje najniższą cenę.
2. Największą ilość punktów w kryterium „Czas realizacji” otrzyma Wykonawca nie podlegający odrzuceniu, który zaproponuje najkrótszy okres wykonania zamówienia.
3. Największą ilość punktów w kryterium „Okres gwarancji” otrzyma Wykonawca nie podlegający odrzuceniu, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancyjny.
4. Pozostali Wykonawcy otrzymają mniej punktów, proporcjonalnie do liczby wskazanych przez siebie usług spełniających wymagania pkt IV zapytania.
5. Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
6. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniony zostanie 1 Wykonawca.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.
8. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie.
9. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

Więcej informacji znajduje się w załączniku Multimedialny rollup -19_RR_OWES19-22_2019

Wykluczenia

a) Niespełnienia warunków udziału w postępowaniu,
b) Niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
c) Przedstawienia informacji nieprawdziwych,
d) Niedostarczenia do Zamawiającego dokumentów, o które został wezwany w wyznaczonym terminie.
e) Oferty złożone po upływie terminu składania ofert, przesłane na niewłaściwy adres
e-mail oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji znajduje się w załączniku Multimedialny rollup -19_RR_OWES19-22_2019

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Up LED Sp. Z o.o., ul. Przemysłowa 4, 37-450 Stalowa Wola, 08.11.2019, 14 648,07 zł