Loading

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru doradców podstawowych z dnia 19.04.2019 r. Nr postępowania 04/OWES19-22/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru doradców podstawowych z dnia 19.04.2019 r. Nr postępowania 04/OWES19-22/2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-05-2019

Numer ogłoszenia

1181115

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający zaktualizował zapytanie ofertowe o obowiązkowe dołączeniu do oferty dwóch oświadczeń:
a. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z niniejszym zapytaniem przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
b. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
W związku z powyższym termin składania ofert został przedłużony do 2 maja 2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można:
a) Przesłać pocztą tradycyjną (w tym kurierem) na adres:
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
ul. Rzemieślnicza 3
13-100 Nidzica
Z dopiskiem: Oferta na usługi doradztwa podstawowego nr. postępowania 04/OWES19-22/2019
- Decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego

b) Przesłać maile na adres: – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Pepłowska-Krzykwa, Paweł Reguła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 625 22 26, 696 088 701

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyboru osób świadczących usługi doradztwa podstawowego dla osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, spółek non profit, organizacji pozarządowych, wiosek tematycznych oraz zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Powiaty: działdowski, nidzicki, nowomiejski, szczycieński

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór co najmniej 2 wykonawców świadczących na terenie powiatów działdowskim, nidzickim, szczycieńskim i nowomiejskim 600 godzin usług doradztwa podstawowego dla osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, spółek non profit, organizacji pozarządowych, wiosek tematycznych oraz zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawców świadczących w okresie od kwietnia 2019 r. do marca 2022 r. 600 godzin usług doradztwa podstawowego prowadzonego na terenie powiatów: działdowskim, nidzickim, nowomiejskim, szczycieńskim woj. warmińsko-mazurskiego.
Poprzez usługę doradcy podstawowego rozumie się w szczególności działania mające na celu:
A. Wyszukiwanie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym kwalifikujących się do udziału w projekcie,
B. Diagnozę potrzeb uczestników projektu, ich oczekiwań i możliwości,
C. Określenie wstępnej indywidualnej ścieżki wsparcia,
D. Przekazywanie informacji z zakresu ekonomii społecznej, w tym z zakresu tworzenia podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych.

Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 04/OWES19-22/2019

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 04/OWES19-22/2019

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługi świadczone będą od kwietnia 2019 r. do marca 2022 r.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 04/OWES19-22/2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
- Posiadają min. 3-letnie udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług doradczych związanych z aktywizacją zawodową i społeczną osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 200 godzin usług doradczych w zakresie dot. przedmiotu zamówienia, potwierdzone rekomendacjami/referencjami.
lub
- posiadają min. 5-letnie doświadczenie w realizacja działań mających na celu przeciwdziałanie, ograniczenie zjawiska wykluczenia zawodowego i społecznego, praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i podmiotami ekonomii społecznej, doświadczenie w zakresie innowacyjnych rozwiązań we wspieraniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; tj. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 200 godzin w ww. zakresie oraz z ww. grupą docelową, potwierdzone rekomendacjami/referencjami.
Posiadają wykształcenie wyższe.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 04/OWES19-22/2019

Wiedza i doświadczenie

Do realizacji usług doradztwa podstawowego uprawnieni są Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę w ww. obszarach tematycznych, z zakresu uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, przepisów prawa związanych z tematyką opieki społecznej w Polsce w celu kwalifikowalności osób do projektu. Posiadają umiejętność przygotowania procesu doradztwa i indywidualnej ścieżki wsparcia.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 04/OWES19-22/2019

Potencjał techniczny

Do realizacji usług doradztwa podstawowego uprawnieni są Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 04/OWES19-22/2019

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. Posiadają min. 3-letnie udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług doradczych związanych z aktywizacją zawodową i społeczną osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 200 godzin usług doradczych w zakresie dot. przedmiotu zamówienia, potwierdzone rekomendacjami/referencjami.
lub
posiadają min. 5-letnie doświadczenie w realizacja działań mających na celu przeciwdziałanie, ograniczenie zjawiska wykluczenia zawodowego i społecznego, praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i podmiotami ekonomii społecznej, doświadczenie w zakresie innowacyjnych rozwiązań we wspieraniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; tj. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 200 godzin w ww. zakresie oraz z ww. grupą docelową, potwierdzone rekomendacjami/referencjami.
2. Posiadają wiedzę w ww. obszarach tematycznych, z zakresu uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, przepisów prawa związanych z tematyką opieki społecznej w Polsce w celu kwalifikowalności osób do projektu.
3. Posiadają umiejętność przygotowania procesu doradztwa i indywidualnej ścieżki wsparcia.
4. Posiadają wykształcenie wyższe.
5. Są dyspozycyjni – możliwość świadczenia usługi doradczej w terminie i miejscu umówienia się z klientem oraz możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego.
6. Nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godz. miesięcznie (łącznie z planowanymi godzinami wynikającymi z realizacji zadań określonych w niniejszym zamówieniu).
8. Nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
9. Zamawiający wymaga od Wykonawców osiągnięcia założonych w projekcie Wskaźników z zakresu wskazanego w pkt. I Opis przedmiotu zamówienia.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 04/OWES19-22/2019

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do realizacji usług doradztwa podstawowego uprawnieni są Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 04/OWES19-22/2019

Dodatkowe warunki

Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 04/OWES19-22/2019

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę zakontraktowaną w budżecie projektu.Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania. Jeżeli wprowadzone zmiany do Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
O każdej zmianie Zamawiający będzie informował na stronie baza konkurencyjności.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany harmonogramu w trakcie realizacji projektu.
Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożenia ofert, może żądać od Wykonawców uzupełnień, wyjaśnień i poprawienia oczywistych omyłek.
Zamawiający ma prawo sprawdzania wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
Po otrzymaniu oferty z uwagi na założenia budżetowe Projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania oraz odstąpienia od zawarcia umowy.
Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 04/OWES19-22/2019

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz dołączyć Wykaz zrealizowanych usług i doświadczeń stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
5. Nie ma możliwości składania ofert częściowych, obejmujących tylko wybrany zakres doradztwa.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania.
8. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.
9. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.
10. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym godzinową stawkę netto i brutto usługi (za 1 h netto/brutto).
11. W celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie I i IV Zamawiający wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
a) Wykazu zrealizowanych usług i doświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
b) CV doradcy wskazanego do realizacji niniejszego zamówienia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3,
c) Rekomendacji i/lub referencji potwierdzających doświadczenie związane z opisem przedmiotu zamówienia.
12. Osoba wskazana do realizacji nie będzie podlegała zmianom z wyjątkiem sytuacji losowych. W takim wypadku nowa wskazana do realizacji osoba będzie musiała spełniać wymagania z punktu I i IV niniejszego Zapytania i będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.
13. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
15. Oferta może być złożona w formie: pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (skan) lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego).
16. Kompletna oferta musi zawierać:
a. Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
b. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – zapis
w formularzu ofertowym będącym Załącznikiem nr 1.
c. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy;
d. Wykaz zrealizowanych usług i doświadczenia - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2;
e. Rekomendacje i/lub referencje potwierdzające zrealizowane usługi i doświadczenie związane z opisem przedmiotu zamówienia;
f. CV osoby wskazanej do realizacji niniejszego zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3;
g. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie, na które składana jest oferta - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 04/OWES19-22/2019

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena: 40%
2) Doświadczenie doradcy: 60 %

Cena – 40%:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców,
b) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

oferowana wartość minimalna cena brutto
wartość punktowa oferty = _________________________________________________________________ x 40
oferowana wartość oferty cena brutto

Doświadczenie wykonawcy – 60%:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w Wykazie zrealizowanych usług (Załącznik nr 2)
b) oferty oceniane będą w odniesieniu do największej ilości godzin doradczych, jaką dysponują wykonawcy powyżej minimalnej ilości określonej w punkcie IV
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

ilość godzin usług doradczych zrealizowanych przez wykonawcę
wartość punktowa oferty = _______________________________________________________________________________ x 60
maksymalną ilość godzin usług doradczych

Sumę punktów będzie stanowić kryterium cena plus doświadczenie.

Największą ilość punktów w kryterium „cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę.
Preferowani będą Wykonawcy, którzy posiadają największe doświadczenie w świadczeniu usług wskazanych w pkt I niniejszego zapytania tj. Wykonawca (oferta nie podlega odrzuceniu), który wykaże największe doświadczenie poparte wykazem wykonanych usług i referencjami.
Wykazane godziny doradcze nie należycie udokumentowane, nie będą podlegały ocenie.
Pozostali Wykonawcy otrzymają mniej punktów, proporcjonalnie do liczby wskazanych przez siebie usług spełniających wymagania pkt IV zapytania.
Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłonionych zostanie co najmniej 2 doradców podstawowych.
Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, nie podlegająca odrzuceniu, które po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzymają największe ilości punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 04/OWES19-22/2019

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku:
a) niespełnienia warunków udziału w postępowaniu,
b) niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
c) przedstawienia informacji nieprawdziwych,
d) oferty złożone po upływie terminu składania ofert, przesłane na niewłaściwy adres e-mail oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 04/OWES19-22/2019

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zapytanie ofertowe zostało anulowane z powodu konieczności skorygowania warunków zapytania ofertowego. Procedura zostanie ponowiona.