Loading

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru doradców podstawowych z dnia 17.05.2019 r. Nr postępowania 04a/OWES19-22/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru doradców podstawowych z dnia 17.05.2019 r. Nr postępowania 04a/OWES19-22/2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-05-2019

Numer ogłoszenia

1185616

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, osobiście lub w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną:
- mailowo na adres:
- pocztą na adres:
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
ul. Rzemieślnicza 3
13-100 Nidzica

Z dopiskiem:
Oferta na usługi doradztwa podstawowego nr. postępowania 04a/OWES19-22/2019

W przypadku konieczności zmiany, uzupełnienia lub wycofania oferty należy przysłać w terminie składania ofert odpowiednie dokumenty z dopiskiem:
Oferta na usługi doradztwa biznesowego nr. postępowania 04a/OWES19-22/2019 –
ZMIANA OFERTY lub UZUPEŁNIENIE OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY (wybrać właściwe)

Szczegóły znajdują się w Załączniku 17.05.2019 Zapytanie ofertowe dot. doradców podstawowych nr 04a/OWES19-22/2019

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Pepłowska-Krzykwa, Paweł Reguła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 89 625 22 26, 696 088 701

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w związku z realizacją projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” nr umowy RPWM.11.03.01-28-0004/18-00 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru osób świadczących usługi doradztwa podstawowego dla osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, spółek non profit, organizacji pozarządowych, wiosek tematycznych oraz zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym.
Szczegóły znajdują się w Załączniku 17.05.2019 Zapytanie ofertowe dot. doradców podstawowych nr 04a/OWES19-22/2019

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Powiaty: działdowski, nidzicki, nowomiejski, szczycieński

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór 3 Wykonawców świadczących w okresie od dnia podpisania umowy do marca 2022 r. 600 godzin usług doradztwa podstawowego.
Szczegóły znajdują się w Załączniku 17.05.2019 Zapytanie ofertowe dot. doradców podstawowych nr 04a/OWES19-22/2019

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór 3 Wykonawców świadczących w okresie od dnia podpisania umowy do marca 2022 r. 600 godzin usług doradztwa podstawowego – po 200 godzin przez każdego z wybranych doradców prowadzonego na terenie powiatów: działdowskim, nidzickim, nowomiejskim, szczycieńskim woj. warmińsko-mazurskiego.
Poprzez usługę doradcy podstawowego rozumie się w szczególności działania mające na celu:
A. Wyszukiwanie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym kwalifikujących się do udziału w projekcie,
B. Diagnozę potrzeb uczestników projektu, ich oczekiwań i możliwości,
C. Określenie wstępnej indywidualnej ścieżki wsparcia,
D. Przekazywanie informacji z zakresu ekonomii społecznej, w tym z zakresu tworzenia podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych.

Szczegóły znajdują się w Załączniku 17.05.2019 Zapytanie ofertowe dot. doradców podstawowych nr 04a/OWES19-22/2019

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Wskazana powyżej w opisie przedmiotu zamówienia liczba 600 godzin doradztwa jest przewidywaną maksymalną liczbą godzin do realizacji w projekcie. Natomiast faktyczna liczba godzin może być inna, gdyż będzie zależna od potrzeb zgłaszanych przez odbiorców w trakcie trwania projektu i nie może przekroczyć 200 godzin dla każdego z wybranych doradców.
Szczegóły znajdują się w Załączniku 17.05.2019 Zapytanie ofertowe dot. doradców podstawowych nr 04a/OWES19-22/2019

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa świadczona będzie w okresie od dnia podpisania umowy do marca 2022 roku.
Szczegóły znajdują się w Załączniku 17.05.2019 Zapytanie ofertowe dot. doradców podstawowych nr 04a/OWES19-22/2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. Posiadają min. 3-letnie udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług doradczych związanych z aktywizacją zawodową i społeczną osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 200 godzin usług doradczych w zakresie dot. przedmiotu zamówienia, potwierdzone rekomendacjami/referencjami.
lub
posiadają min. 5-letnie doświadczenie w realizacja działań mających na celu przeciwdziałanie, ograniczenie zjawiska wykluczenia zawodowego i społecznego, praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i podmiotami ekonomii społecznej, doświadczenie w zakresie innowacyjnych rozwiązań we wspieraniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; tj. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 200 godzin w ww. zakresie oraz z ww. grupą docelową, potwierdzone rekomendacjami/referencjami.
2. Posiadają wiedzę w ww. obszarach tematycznych, z zakresu uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, przepisów prawa związanych z tematyką opieki społecznej w Polsce w celu kwalifikowalności osób do projektu.
3. Posiadają umiejętność przygotowania procesu doradztwa i indywidualnej ścieżki wsparcia.
4. Posiadają wykształcenie wyższe.
5. Są dyspozycyjni – możliwość świadczenia usługi doradczej w terminie i miejscu umówienia się z klientem oraz możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego.
6. Nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godz. miesięcznie (łącznie z planowanymi godzinami wynikającymi z realizacji zadań określonych w niniejszym zamówieniu).
8. Nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
9. Zamawiający wymaga od Wykonawców osiągnięcia założonych w projekcie Wskaźników z zakresu wskazanego w pkt. I Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty, w wykazie zrealizowanych usług, CV oraz w dołączonych rekomendacjach.

Wykonawca zobowiązany jest także zapoznać się i stosować obowiązujące Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej szczególnie w zakresie ogłoszonego zapytania, które dostępne są na stronie internetowej: www.ekonomiaspoleczna.nida.pl

Szczegóły znajdują się w Załączniku 17.05.2019 Zapytanie ofertowe dot. doradców podstawowych nr 04a/OWES19-22/2019

Wiedza i doświadczenie

Posiadają wiedzę w ww. obszarach tematycznych, z zakresu uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, przepisów prawa związanych z tematyką opieki społecznej w Polsce w celu kwalifikowalności osób do projektu.
Szczegóły znajdują się w Załączniku 17.05.2019 Zapytanie ofertowe dot. doradców podstawowych nr 04a/OWES19-22/2019

Potencjał techniczny

Są dyspozycyjni – możliwość świadczenia usługi doradczej w terminie i miejscu umówienia się z klientem oraz możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego.
Szczegóły znajdują się w Załączniku 17.05.2019 Zapytanie ofertowe dot. doradców podstawowych nr 04a/OWES19-22/2019

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły znajdują się w Załączniku 17.05.2019 Zapytanie ofertowe dot. doradców podstawowych nr 04a/OWES19-22/2019

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły znajdują się w Załączniku 17.05.2019 Zapytanie ofertowe dot. doradców podstawowych nr 04a/OWES19-22/2019

Dodatkowe warunki

Szczegóły znajdują się w Załączniku 17.05.2019 Zapytanie ofertowe dot. doradców podstawowych nr 04a/OWES19-22/2019

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę zakontraktowaną w budżecie projektu.
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania. Jeżeli wprowadzone zmiany do Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
4. O każdej zmianie Zamawiający będzie informował na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany harmonogramu w trakcie realizacji projektu.
6. Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożenia ofert, może żądać od Wykonawców uzupełnień, wyjaśnień i poprawienia oczywistych omyłek.
7. Zamawiający ma prawo sprawdzania wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
9. Po otrzymaniu oferty z uwagi na założenia budżetowe Projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania oraz odstąpienia od zawarcia umowy.
10. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

Szczegóły znajdują się w Załączniku 17.05.2019 Zapytanie ofertowe dot. doradców podstawowych nr 04a/OWES19-22/2019

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta musi zawierać:
a. Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
b. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – zapis
w formularzu ofertowym będącym Załącznikiem nr 1.
c. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy;
d. Wykaz zrealizowanych usług i doświadczenia - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2;
e. Rekomendacje i/lub referencje potwierdzające zrealizowane usługi i doświadczenie związane z opisem przedmiotu zamówienia;
f. CV osoby wskazanej do realizacji niniejszego zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3;
g. Zaakceptowaną oraz podpisaną klauzulę informacyjną dot. RODO stanowiącą Załącznik nr 4;
h. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie, na które składana jest oferta - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wykonawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z niniejszym zapytaniem przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
b. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Szczegóły znajdują się w Załączniku 17.05.2019 Zapytanie ofertowe dot. doradców podstawowych nr 04a/OWES19-22/2019

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
Szczegóły znajdują się w Załączniku 17.05.2019 Zapytanie ofertowe dot. doradców podstawowych nr 04a/OWES19-22/2019

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena: 40%
2) Doświadczenie doradcy: 60 %

1) cena – 40%:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców,
b) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

oferowana wartość minimalna cena brutto
wartość punktowa oferty = _________________________________________________________________ x 40
oferowana wartość oferty cena brutto


2) doświadczenie wykonawcy – 60%:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w Wykazie zrealizowanych usług (Załącznik nr 2)
b) oferty oceniane będą w odniesieniu do największej ilości godzin doradczych, jaką dysponują wykonawcy powyżej minimalnej ilości określonej w punkcie IV
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

ilość godzin usług doradczych zrealizowanych przez wykonawcę
wartość punktowa oferty = _______________________________________________________________________________ x 60
maksymalną ilość godzin usług doradczych

Sumę punktów będzie stanowić kryterium cena plus doświadczenie.

1. Największą ilość punktów w kryterium „cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę.
2. Preferowani będą Wykonawcy, którzy posiadają największe doświadczenie w świadczeniu usług wskazanych w pkt I niniejszego zapytania tj. Wykonawca (oferta nie podlega odrzuceniu), który wykaże największe doświadczenie poparte wykazem wykonanych usług i referencjami.
3. Wykazane godziny doradcze nie należycie udokumentowane, nie będą podlegały ocenie.
4. Pozostali Wykonawcy otrzymają mniej punktów, proporcjonalnie do liczby wskazanych przez siebie usług spełniających wymagania pkt IV zapytania.
5. Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
6. W wyniku przeprowadzonego doradztwa wyłonionych zostanie 3 doradców, których oferty otrzymały kolejno największe ilości punktów.
7. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, nie podlegająca odrzuceniu, które po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzymają największe ilości punktów.
8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.
9. W przypadku gdy liczba najkorzystniejszych ofert, które będą mogły zostać wybrane będzie niższa niż 3 Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą lub Wykonawcami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze. W takim przypadku Zamawiający ponowi zapytanie ofertowe w zakresie w jakim doradcy nie zostaną wybrani .

Szczegóły znajdują się w Załączniku 17.05.2019 Zapytanie ofertowe dot. doradców podstawowych nr 04a/OWES19-22/2019

Wykluczenia

1. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku:
a) niespełnienia warunków udziału w postępowaniu,
b) niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
c) przedstawienia informacji nieprawdziwych,
d) nie dostarczenia w wymaganym terminie dokumentów/oświadczeń/wyjaśnień do złożonej oferty pomimo wezwania przez Zamawiającego,
e) oferty złożone po upływie terminu składania ofert, przesłane na niewłaściwy adres e-mail oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
2. Wykonawca jest powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Został skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
Szczegóły znajdują się w Załączniku 17.05.2019 Zapytanie ofertowe dot. doradców podstawowych nr 04a/OWES19-22/2019

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Karolina Kamińska, Ul. Podleśna 11, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, 23.05.2019, 110,00 zł
Agnieszka Szemplińska Ul. 1 Maja 22a, 13-100 Nidzica, 20.05.2019, 110,00 zł