Loading

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru doradców kluczowych z dnia 20.05.2019 r. Nr postępowania 05a/OWES19-22/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru doradców kluczowych z dnia 20.05.2019 r. Nr postępowania 05a/OWES19-22/2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-05-2019

Numer ogłoszenia

1185849

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, osobiście lub w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną:
- mailowo na adres:
- pocztą na adres:
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
ul. Rzemieślnicza 3
13-100 Nidzica
Z dopiskiem: Oferta na usługi doradztwa biznesowego nr. postępowania 05a/OWES19-22/2019

W przypadku konieczności zmiany, uzupełnienia lub wycofania oferty należy przysłać w terminie składania ofert odpowiednie dokumenty z dopiskiem:
Oferta na usługi doradztwa biznesowego nr. postępowania 05a/OWES19-22/2019 –
ZMIANA OFERTY lub UZUPEŁNIENIE OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY (wybrać właściwe)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Pepłowska-Krzykwa, Paweł Reguła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 89 625 22 26, 696 088 701

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w związku z realizacją projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” nr umowy RPWM.11.03.01-28-0004/18-00 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru osób świadczących usługi doradztwa kluczowego dla środowisk lokalnych oraz osób fizycznych, w tym grup inicjatywnych zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych, spółek non profit, organizacji pozarządowych i wiosek tematycznych, osób prawnych zainteresowanych utworzeniem przedsiębiorstw społecznych, funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej w celu ich ekonomizacji.
Szczegóły znajdują się w Załączniku 20-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr 05a/OWES19-22/2019

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Powiaty: działdowski, nidzicki, nowomiejski, szczycieński

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest wybór 2 Wykonawców świadczących w okresie od dnia podpisania umowy do marca 2022 r. 1800 godzin usług doradztwa kluczowego – po 900 godzin przez każdego z wybranych doradców.
Szczegóły znajdują się w Załączniku 20-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr 05a/OWES19-22/2019

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór 2 Wykonawców świadczących w okresie od dnia podpisania umowy do marca 2022 r. 1800 godzin usług doradztwa kluczowego – po 900 godzin przez każdego z wybranych doradców prowadzonego na terenie powiatów: działdowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego, szczycieńskiego w woj. warmińsko-mazurskim.
Poprzez usługę doradcy kluczowego rozumie się w szczególności działania mające na celu:
A. Wsparcie osób fizycznych i podmiotów prawnych mających zamiar uruchomić działalność w formie Przedsiębiorstwa Społecznego,
B. Wsparcie instytucji samorządu terytorialnego (administracji publicznej) oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej, które mają zamiar uruchomić działalność gospodarczą,
C. Wsparcie dla PES: NGO, KIS, CIS, WTZ, ZAZ w ich tworzeniu, organizacji i ekonomizacji,
D. Diagnoza potrzeb uczestników projektu i ich oczekiwań oraz określenie ścieżki wsparcia,
E. Przekazywanie informacji w zakresie ekonomii społecznej,
F. Wsparcie w rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych.

Szczegóły znajdują się w Załączniku 20-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr 05a/OWES19-22/2019

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegóły znajdują się w Załączniku 20-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr 05a/OWES19-22/2019

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa świadczona będzie w okresie od podpisania umowy do marca 2022 roku (według zaplanowanego harmonogramu: 500 godzin w 2019 roku, 600 godzin w 2020 roku, 600 godzin w 2021 roku oraz 100 godzin w 2022 roku).
Szczegóły znajdują się w Załączniku 20-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr 05a/OWES19-22/2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
Posiadają min. 3-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług, o których mowa w w/w Opisie Przedmiotu Zamówienia lit. A-F oraz pkt. 1-13 tj. wsparcie w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych oraz wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 300 godzin usług doradczych w zakresie dot. przedmiotu zamówienia mających na celu tworzenie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, potwierdzone rekomendacjami/referencjami
lub
min. 3-letnie udokumentowane doświadczenie m.in. w realizacji programów i projektów w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w zakresie innowacyjnych rozwiązań we wspieraniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i podmiotami ekonomii społecznej oraz wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 300 godzin pracy/ zrealizowanych usług w ww. zakresie, potwierdzone rekomendacjami/referencjami.

Szczegóły znajdują się w Załączniku 20-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr 05a/OWES19-22/2019

Wiedza i doświadczenie

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia w ww. obszarach tematycznych, w tym dobra znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz w szczególności w zakresie:
a. rozpoznawania potrzeb klienta i jego oczekiwań wobec wsparcia, w oparciu o nie potrafią przygotować proces indywidualnego prowadzenia klientów oraz przeprowadzić ocenę tego procesu,
b. przeprowadzenia samodzielnej analizy potrzeb wsparcia klienta, dla którego prowadzi proces; w oparciu o tę analizę samodzielnie formułuje cele indywidualnego prowadzenia klientów oraz potrafi stworzyć projekt procesu wsparcia,
c. dysponowania wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego wsparciem (w tym m.in. znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o spółdzielniach socjalnych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz dokumentów strategicznych np. Krajowego czy Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej),
d. przygotowania procesu doradczego, który będzie uwzględniał rozwój podmiotu ekonomii społecznej,
e. rozwiązywania sytuacji trudnych podczas procesu wsparcia w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji.

Szczegóły znajdują się w Załączniku 20-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr 05a/OWES19-22/2019

Potencjał techniczny

Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Szczegóły znajdują się w Załączniku 20-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr 05a/OWES19-22/2019

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Posiadają wykształcenie wyższe.
Są dyspozycyjni – możliwość świadczenia usługi doradczej w terminie i miejscu umówienia się z klientem oraz możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły znajdują się w Załączniku 20-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr 05a/OWES19-22/2019

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły znajdują się w Załączniku 20-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr 05a/OWES19-22/2019

Dodatkowe warunki

Zamawiający wymaga od Wykonawców osiągnięcia założonych w projekcie Wskaźników z zakresu wskazanego w pkt. I Opis przedmiotu zamówienia.
Szczegóły znajdują się w Załączniku 20-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr 05a/OWES19-22/2019

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę zakontraktowaną w budżecie projektu.
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania. Jeżeli wprowadzone zmiany do Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
4. O każdej zmianie Zamawiający będzie informował na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany harmonogramu w trakcie realizacji projektu.
6. Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożenia ofert, może żądać od Wykonawców uzupełnień, wyjaśnień i poprawienia oczywistych omyłek.
7. Zamawiający ma prawo sprawdzania wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
9. Po otrzymaniu oferty z uwagi na założenia budżetowe Projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania oraz odstąpienia od zawarcia umowy.
10. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

Szczegóły znajdują się w Załączniku 20-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr 05a/OWES19-22/2019

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta musi zawierać:
a. Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
b. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – zapis
w formularzu ofertowym będącym Załącznikiem nr 1.
c. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy;
d. Wykaz zrealizowanych usług i doświadczenia - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2;
e. Rekomendacje i/lub referencje potwierdzające zrealizowane usługi i doświadczenie związane z opisem przedmiotu zamówienia;
f. CV osoby wskazanej do realizacji niniejszego zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3;
g. Zaakceptowaną oraz podpisaną klauzulę informacyjną dot. RODO stanowiącą Załącznik nr 4
h. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie, na które składana jest oferta - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Szczegóły znajdują się w Załączniku 20-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr 05a/OWES19-22/2019

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
Szczegóły znajdują się w Załączniku 20-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr 05a/OWES19-22/2019

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena: 30%
2) Doświadczenie doradcy: 70 %

1) cena – 30%:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców,
b) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:


oferowana wartość minimalna cena brutto
wartość punktowa oferty = _________________________________________________________________ x 30
oferowana wartość oferty cena brutto

2) doświadczenie wykonawcy – 70%:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w Wykazie zrealizowanych usług (Załącznik nr 2)
b) oferty oceniane będą w odniesieniu do największej ilości godzin doradczych, jaką dysponują wykonawcy powyżej minimalnej ilości określonej w punkcie IV
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

ilość godzin usług doradczych zrealizowanych przez wykonawcę
wartość punktowa oferty = _______________________________________________________________________________ x 70
maksymalną ilość godzin usług doradczych

Sumę punktów będzie stanowić kryterium cena plus doświadczenie.
1. Największą ilość punktów w kryterium „cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę.
2. Preferowani będą Wykonawcy, którzy posiadają największe doświadczenie w świadczeniu usług wskazanych w pkt I / IV niniejszego zapytania tj. Wykonawca (oferta nie podlega odrzuceniu), który wykaże największe doświadczenie poparte wykazem wykonanych usług i referencjami.
3. Wykazane godziny doradcze nie należycie udokumentowane, nie będą podlegały ocenie.
4. Pozostali Wykonawcy otrzymają mniej punktów, proporcjonalnie do liczby wskazanych przez siebie usług spełniających wymagania pkt IV zapytania.
5. Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
6. W wyniku przeprowadzonego doradztwa wyłonionych zostanie 2 doradców, których oferty otrzymały kolejno największe ilości punktów.
7. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, nie podlegająca odrzuceniu, które po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzymają największe ilości punktów.
8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.
9. W przypadku gdy spośród złożonych ofert Zamawiający będzie mógł wybrać jako najkorzystniejszą tylko jedną ofertę, Zamawiający zawrze umowę z tym Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Zamawiający ponowi zapytanie ofertowe w zakresie wyboru drugiego doradcy.

Szczegóły znajdują się w Załączniku 20-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr 05a/OWES19-22/2019

Wykluczenia

1. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku:
a) niespełnienia warunków udziału w postepowaniu,
b) niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
c) przedstawienia informacji nieprawdziwych,
d) nie dostarczenia w wymaganym terminie dokumentów/oświadczeń/wyjaśnień do złożonej oferty pomimo wezwania przez Zamawiającego,
e) oferty złożone po upływie terminu składania ofert, przesłane na niewłaściwy adres e-mail oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
2. Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
3. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.
4. Wykonawca jest powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Został skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
Szczegóły znajdują się w Załączniku 20-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr 05a/OWES19-22/2019

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Instytut Rozwoju Osobistego Joanna Czułowska ul. Bartąska 107/27, 10-687 Bartąg, 23.05.2019, 150,00 zł
IMMOQEE Sp. z o.o. Ul. Chodkiewicza 3 lok. U10, 02-593 Warszawa, 27.05.2019, 129,00 zł