Loading

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru doradców biznesowych z dnia 26.04.2019 r. Nr postępowania 06/OWES19-22/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru doradców biznesowych z dnia 26.04.2019 r. Nr postępowania 06/OWES19-22/2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-05-2019

Numer ogłoszenia

1182387

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, osobiście lub w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną:
- mailowo na adres:
- pocztą na adres:
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
ul. Rzemieślnicza 3
13-100 Nidzica
Z dopiskiem: Oferta na usługi doradztwa biznesowego nr. postępowania 06/OWES19-22/2019

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Pepłowska-Krzykwa oraz Paweł Reguła,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 89 625 22 26, 696 088 701

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór wykonawców świadczących w okresie od maja 2019 r. do marca 2022 r. 1 152 godziny usług doradztwa biznesowego prowadzonego na terenie powiatów: działdowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego, szczycieńskiego woj. warmińsko-mazurskiego.

Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 06/OWES19-22/2019

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Powiat: Miejscowość: Powiaty: działdowski, nidzicki, nowomiejski, szczycieński

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest wybór wykonawców świadczących w okresie od maja 2019 r. do marca 2022 r. 1 152 godziny usług doradztwa biznesowego.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 06/OWES19-22/2019

Przedmiot zamówienia

Poprzez usługę doradztwa biznesowego rozumie się w szczególności działania mające na celu:
A. Diagnozę potrzeb biznesowych przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej oraz grup inicjatywnych,
B. Wdrożenie standardów zarządzania podmiotem ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwem społecznym,
C. Rozwój współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwami społecznymi, a samorządem lokalnym i przedstawicielami biznesu,
D. Przekazywanie informacji w zakresie rozwoju ekonomii społecznej,
E. Wsparcie w tworzeniu trwałych podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych.

Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 06/OWES19-22/2019

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 06/OWES19-22/2019

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa świadczona będzie w okresie od maja 2019 roku do marca 2022 roku według zaplanowanego harmonogramu.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 06/OWES19-22/2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dobra znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej.

Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 06/OWES19-22/2019

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający min. 3-letnie, udokumentowane doświadczenie w zakresie wsparcia biznesowego m.in. dla grup inicjatywnych (osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym) prowadzącego do utworzenia lub zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym oraz doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej lub zarządzaniu podmiotem gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych w tym spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, spółki non profit, wioski tematyczne. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie co najmniej 400 godzin usług w zakresie, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia pkt. I.
Posiadający doświadczenie zawodowe adekwatne do problematyki świadczonej usługi między innymi z zakresu:
a. rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych klienta oraz przygotowanie procesu doradztwa biznesowego i przeprowadzenie oceny tego procesu,
b. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES i PS np. w ramach Funduszu Pracy lub PFRON,
c. rozpoznanie potrzeb i potencjału biznesowego PS oraz przygotowanie procesu doradztwa biznesowego dla PS i przeprowadzenie oceny tego procesu,
d. opracowanie biznesplanu lub/i studium wykonalności dla inwestycji PS oraz montaż finansowy z wykorzystaniem finansowania zwrotnego,
e. skuteczne wsparcie PS w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego,
f. opracowanie planu naprawczego dla PS,
g. doradzanie w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju lub/i koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez PS,
h. wsparcie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami,
i. praca z menedżerami PS w oparciu o coaching i mentoring,
j. rozpoznanie zapotrzebowania rynku na produkty i usługi, które mogłyby być świadczone przez PS,
k. dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego wsparciem (w tym m.in. znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów strategicznych np. Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej).

Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 06/OWES19-22/2019

Potencjał techniczny

Do realizacji usług doradztwa podstawowego uprawnieni są Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 06/OWES19-22/2019

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dobra znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej.
2. Posiadają wykształcenie wyższe.
3. Posiadają min. 3-letnie, udokumentowane doświadczenie w zakresie wsparcia biznesowego m.in. dla grup inicjatywnych (osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym) prowadzącego do utworzenia lub zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym oraz doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej lub zarządzaniu podmiotem gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych w tym spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, spółki non profit, wioski tematyczne. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie co najmniej 400 godzin usług w zakresie, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia pkt. I.
4. Posiadają doświadczenie zawodowe adekwatne do problematyki świadczonej usługi między innymi z zakresu:
a. rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych klienta oraz przygotowanie procesu doradztwa biznesowego i przeprowadzenie oceny tego procesu,
b. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES i PS np. w ramach Funduszu Pracy lub PFRON,
c. rozpoznanie potrzeb i potencjału biznesowego PS oraz przygotowanie procesu doradztwa biznesowego dla PS i przeprowadzenie oceny tego procesu,
d. opracowanie biznesplanu lub/i studium wykonalności dla inwestycji PS oraz montaż finansowy z wykorzystaniem finansowania zwrotnego,
e. skuteczne wsparcie PS w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego,
f. opracowanie planu naprawczego dla PS,
g. doradzanie w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju lub/i koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez PS,
h. wsparcie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami,
i. praca z menedżerami PS w oparciu o coaching i mentoring,
j. rozpoznanie zapotrzebowania rynku na produkty i usługi, które mogłyby być świadczone przez PS,
k. dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego wsparciem (w tym m.in. znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów strategicznych np. Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej).
5. Zamawiający wymaga od Wykonawców osiągnięcia założonych w projekcie Wskaźników z zakresu wskazanego w pkt. I Opis przedmiotu zamówienia.
6. Są dyspozycyjni – możliwość świadczenia usługi doradczej w terminie i miejscu umówienia się z klientem oraz możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego.
7. Nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
8. Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godz. miesięcznie (łącznie z planowanymi godzinami wynikającymi z realizacji zadań określonych w niniejszym zamówieniu).
9. Nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 06/OWES19-22/2019

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do realizacji usług doradztwa podstawowego uprawnieni są Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 06/OWES19-22/2019

Dodatkowe warunki

Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 06/OWES19-22/2019

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę zakontraktowaną w budżecie projektu.
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania. Jeżeli wprowadzone zmiany do Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
4. O każdej zmianie Zamawiający będzie informował na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany harmonogramu w trakcie realizacji projektu.
6. Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożenia ofert, może żądać od Wykonawców uzupełnień, wyjaśnień i poprawienia oczywistych omyłek.
7. Zamawiający ma prawo sprawdzania wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
9. Po otrzymaniu oferty z uwagi na założenia budżetowe Projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania oraz odstąpienia od zawarcia umowy.
10. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 06/OWES19-22/2019

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Wykonawca powinien sporządzić ofertę na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz dołączyć Wykaz zrealizowanych usług stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
2.Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
3.Nie ma możliwości składania ofert częściowych, obejmujących tylko wybrany zakres doradztwa.
4.Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.
5.W celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie I i IV Zamawiający wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
a) CV doradcy wskazanego do realizacji niniejszego zamówienia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3,
b) Rekomendacji i/lub referencji potwierdzających doświadczenie związane z opisem przedmiotu zamówienia
c) Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie, na które składana jest oferta - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6.Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
7.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8.Kompletna oferta musi zawierać:
a.Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
b.Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – zapis w formularzu ofertowym będącym Załącznikiem nr 1.
c.Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy;
d.Wykaz zrealizowanych usług i doświadczenia - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2;
e.Rekomendacje i/lub referencje potwierdzające zrealizowane usługi i doświadczenie związane z opisem przedmiotu zamówienia;
f.CV osoby wskazanej do realizacji niniejszego zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3;
g.Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie, na które składana jest oferta - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.Wykonawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z niniejszym zapytaniem przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
b. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 06/OWES19-22/2019

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 06/OWES19-22/2019

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena: 30%
2) Doświadczenie doradcy: 70 %

1) cena – 30%:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców,
b) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

oferowana wartość minimalna cena brutto
wartość punktowa oferty = _________________________________________________________________ x 30
oferowana wartość oferty cena brutto

2) doświadczenie wykonawcy – 70%:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w Wykazie zrealizowanych usług (Załącznik nr 2)
b) oferty oceniane będą w odniesieniu do największej ilości godzin doradczych, jaką dysponują wykonawcy powyżej minimalnej ilości określonej w punkcie IV
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

ilość godzin usług doradczych zrealizowanych przez wykonawcę
wartość punktowa oferty = _______________________________________________________________________________ x 70
maksymalną ilość godzin usług doradczych

Sumę punktów będzie stanowić kryterium cena plus doświadczenie.
1. Największą ilość punktów w kryterium „cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę.
2. Preferowani będą Wykonawcy, którzy posiadają największe doświadczenie w świadczeniu usług wskazanych w pkt I / IV niniejszego zapytania tj. Wykonawca (oferta nie podlega odrzuceniu), który wykaże największe doświadczenie poparte wykazem wykonanych usług i referencjami.
3. Wykazane godziny doradcze nie należycie udokumentowane, nie będą podlegały ocenie.
4. Pozostali Wykonawcy otrzymają mniej punktów, proporcjonalnie do liczby wskazanych przez siebie usług spełniających wymagania pkt IV zapytania.
5. Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
6. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniony zostanie 1 doradca biznesowy.
7. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, nie podlegająca odrzuceniu, które po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzymają największe ilości punktów.
8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 06/OWES19-22/2019

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku:
a) niespełnienia warunków udziału w postępowaniu,
b) niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
c) przedstawienia informacji nieprawdziwych,
d) oferty złożone po upływie terminu składania ofert, przesłane na niewłaściwy adres e-mail oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 06/OWES19-22/2019

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W związku z błędnymi zapisami dot. wymagań wobec Wykonawców usług doradztwa biznesowego związanych z posiadanym doświadczeniem, które pojawiły się w opublikowanym zapytaniu ofertowym z dnia 26.04.2019 r. informujemy, że postanawiamy unieważnić Zapytanie ofertowe nr 06/OWES19-22/2019. Decyzję tą argumentujemy tym, iż realizując projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy mamy na uwadze szczególną dbałość o jakość oferowanych usług oraz prawidłowość formalną i proceduralną ogłaszanych zapytań ofertowych, a błędne zapisy nie pozwalają na miarodajne i jednolite ustalenie doświadczenia wykonawców.
W związku z powyższym informujemy, że Wykonawcy, którzy złożyli ofertę na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.
Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
Zamawiający informuje, iż ogłosi nowe Zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia w nim udziału.