Loading

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru doradców biznesowych z dnia 16.05.2019 r. Nr postępowania 06a/OWES19-22/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru doradców biznesowych z dnia 16.05.2019 r. Nr postępowania 06a/OWES19-22/2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-05-2019

Numer ogłoszenia

1185429

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, osobiście lub w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną:
- mailowo na adres:
- pocztą na adres:
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
ul. Rzemieślnicza 3
13-100 Nidzica
Z dopiskiem: Oferta na usługi doradztwa biznesowego nr. postępowania 06a/OWES19-22/2019

W przypadku konieczności zmiany, uzupełnienia lub wycofania oferty należy przysłać w terminie składania ofert odpowiednie dokumenty z dopiskiem:
Oferta na usługi doradztwa biznesowego nr. postępowania 06a/OWES19-22/2019 –
ZMIANA OFERTY lub UZUPEŁNIENIE OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY (wybrać właściwe)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Pepłowska-Krzykwa, Paweł Reguła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 89 625 22 26, 696 088 701

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór dwóch wykonawców świadczących w okresie od dnia podpisania umowy do końca marca 2022 r. 1 152 godziny usług doradztwa biznesowego - po 576 godzin przez każdego z wybranych doradców, prowadzonego na terenie powiatów: działdowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego, szczycieńskiego woj. warmińsko-mazurskiego.

Szczegóły znajdują się w Załączniku 16-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr_06a_OWES19-22_2019

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Powiat: Miejscowość: Powiaty: działdowski, nidzicki, nowomiejski, szczycieński

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór 2 doradców biznesowych.

Szczegóły znajdują się w Załączniku 16-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr_06a_OWES19-22_2019

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór dwóch wykonawców świadczących w okresie od dnia podpisania umowy do końca marca 2022 r. 1 152 godziny usług doradztwa biznesowego - po 576 godzin przez każdego z wybranych doradców, prowadzonego na terenie powiatów: działdowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego, szczycieńskiego woj. warmińsko-mazurskiego.
Wskazana łączna liczba 1152 godzin doradztwa jest przewidywaną maksymalną liczbą godzin do realizacji w projekcie. Natomiast faktyczna liczba godzin może być inna, gdyż będzie zależna od potrzeb zgłaszanych przez odbiorców w trakcie trwania projektu i nie może przekroczyć 576 godzin dla każdego z wybranych doradców.

Poprzez usługę doradztwa biznesowego rozumie się w szczególności działania mające na celu:
A. Diagnozę potrzeb biznesowych przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej oraz grup inicjatywnych,
B. Wdrożenie standardów zarządzania podmiotem ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwem społecznym,
C. Rozwój współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwami społecznymi, a samorządem lokalnym i przedstawicielami biznesu,
D. Przekazywanie informacji w zakresie rozwoju ekonomii społecznej,
E. Wsparcie w tworzeniu trwałych podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych.

Szczegółowy zakres usługi doradztwa biznesowego:

Więcej informacji znajduje się w Załączniku 16-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr_06a_OWES19-22_2019

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegóły znajdują się w Załączniku 16-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr_06a_OWES19-22_2019

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa świadczona będzie w okresie od dnia podpisania umowy do końca marca 2022 roku według zaplanowanego harmonogramu.
Szczegóły znajdują się w Załączniku 16-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr_06a_OWES19-22_2019

Załączniki

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, dobrą znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają następujące warunki:
1. Posiadają wykształcenie wyższe.
2. Posiadają minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie poparte referencjami, rekomendacjami, itp. związane z przedmiotem zamówienia, w tym:
a. udokumentowane doświadczenie we wsparciu biznesowym lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub zarządzaniu podmiotem gospodarczym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, oraz
b. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 400 godzin udokumentowanego doświadczenia w zakresie wsparcia biznesowego dla podmiotów ekonomii społecznej oraz grup inicjatywnych (osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym) prowadzącego do utworzenia lub zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych (w tym spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, spółki non profit, wioski tematyczne), oraz,
c. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 400 godzin udokumentowanego doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, innowacyjnych rozwiązań w zakresie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym potwierdzone rekomendacjami/referencjami.
3. Posiadają doświadczenie zawodowe adekwatne do problematyki świadczonej usługi między innymi z zakresu:
Szczegóły znajdują się w Załączniku 16-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr_06a_OWES19-22_2019

Wiedza i doświadczenie

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, dobrą znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Szczegóły znajdują się w Załączniku 16-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr_06a_OWES19-22_2019

Potencjał techniczny

Szczegóły znajdują się w Załączniku 16-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr_06a_OWES19-22_2019

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Posiadają doświadczenie zawodowe adekwatne do problematyki świadczonej usługi między innymi z zakresu:
a. rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych klienta oraz przygotowanie procesu doradztwa biznesowego i przeprowadzenie oceny tego procesu,
b. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES i PS np. w ramach Funduszu Pracy lub PFRON,
c. rozpoznanie potrzeb i potencjału biznesowego PS oraz przygotowanie procesu doradztwa biznesowego dla PS i przeprowadzenie oceny tego procesu,
d. opracowanie biznesplanu lub/i studium wykonalności dla inwestycji PS oraz montaż finansowy z wykorzystaniem finansowania zwrotnego,
e. skuteczne wsparcie PS w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego,
f. opracowanie planu naprawczego dla PS,
g. doradzanie w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju lub/i koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez PS,
h. wsparcie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami,
i. praca z menedżerami PS w oparciu o coaching i mentoring,
j. rozpoznanie zapotrzebowania rynku na produkty i usługi, które mogłyby być świadczone przez PS,
k. dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego wsparciem (w tym m.in. znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów strategicznych np. Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej).
4. Są dyspozycyjni – posiadają możliwość świadczenia usługi doradczej w terminie i miejscu umówienia się z klientem oraz możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego – w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00, w uzasadnionych przypadkach w weekendy w tych samych godzinach.
5. Łączne obciążenia wskazanej osoby wynikające z zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym pracy wykonywanej na rzecz Zamawiającego (łącznie z planowanymi godzinami wynikającymi z realizacji zadań określonych w niniejszym zamówieniu) i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godz. miesięcznie.
6. Nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

Szczegóły znajdują się w Załączniku 16-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr_06a_OWES19-22_2019

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły znajdują się w Załączniku 16-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr_06a_OWES19-22_2019

Dodatkowe warunki

Do wykonania zamówienia mogą przystąpić wykonawcy, którzy nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Nie zostali skazani za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Zamawiający wymaga od Wykonawców osiągnięcia założonych w projekcie Wskaźników z zakresu wskazanego w pkt. I Opis przedmiotu zamówienia
5. Wykonawca zobowiązany jest także zapoznać się i stosować obowiązujące Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej szczególnie w zakresie ogłoszonego zapytania, które dostępne są na stronie internetowej: www.ekonomiaspoleczna.nida.pl

Szczegóły znajdują się w Załączniku 16-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr_06a_OWES19-22_2019

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę zakontraktowaną w budżecie projektu.
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania. Jeżeli wprowadzone zmiany do Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
4. O każdej zmianie Zamawiający będzie informował na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany harmonogramu w trakcie realizacji projektu.
6. Zamawiający ma prawo do składania pytań do złożonych ofert oraz może żądać od Wykonawców uzupełnień, wyjaśnień i poprawienia oczywistych omyłek.
7. Zamawiający ma prawo sprawdzania wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
9. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

Szczegóły znajdują się w Załączniku 16-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr_06a_OWES19-22_2019

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta musi zawierać:
a. Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
b. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – zapis w formularzu ofertowym będącym Załącznikiem nr 1.
c. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy;
d. Wykaz zrealizowanych usług i doświadczenia - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2;
e. Rekomendacje i/lub referencje potwierdzające zrealizowane usługi i doświadczenie związane z opisem przedmiotu zamówienia;
f. CV osoby wskazanej do realizacji niniejszego zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3;
g. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie, na które składana jest oferta - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Szczegóły znajdują się w Załączniku 16-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr_06a_OWES19-22_2019

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z każdym wyłonionym wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
Szczegóły znajdują się w Załączniku 16-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr_06a_OWES19-22_2019

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena: 30 %
2) Doświadczenie doradcy: 60 %
3) Certyfikaty: 10 %

1) cena – 30 %:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców,
b) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:


najniższa cena brutto spośród badanych ofert
wartość punktowa oferty = _________________________________________________________________ x 30
cena brutto badanej oferty

2) doświadczenie wykonawcy – 60%:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w Wykazie zrealizowanych usług (Załącznik nr 2)
b) oferty oceniane będą w odniesieniu do największej ilości godzin doradczych, jaką dysponują wykonawcy powyżej minimalnej ilości określonej w punkcie IV, (np. Jeśli wykonawca w wykazie przedstawi po 450 godzin, tj. łącznie 900, to w tym punkcie będzie liczona wartość 100, która jest powyżej wymaganego minimum)
c) ilość godzin doradczych to suma godzin wykazana w obu tabelach Wykazu zrealizowanych usług (Załącznik nr 2)
d) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

ilość godzin usług doradczych wykazana w badanej ofercie
wartość punktowa oferty = _______________________________________________________________________________ x 60
maksymalna ilość godzin usług doradczych z badanych ofert

3) certyfikat - 10 %
a) w tym kryterium oceniane będzie, czy proponowana osoba posiada certyfikat Doradcy Biznesowego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej wydany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
b) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

brak certyfikatu– 0 pkt.
przedstawienie minimum 1 certyfikatu, zaświadczenia – 10 pkt

Sumę punktów będzie stanowić kryterium cena plus doświadczenie plus certyfikat.
1. Największą ilość punktów w kryterium „cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę.
2. Wykazane godziny doradcze, które nie zostaną należycie udokumentowane, nie będą podlegały ocenie.
3. Wykonawca może zdobyć maksymalnie 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
4. W wyniku przeprowadzonego doradztwa wyłonionych zostanie dwóch doradców, których oferty otrzymały kolejno największe ilości punktów.
5. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, nie podlegająca odrzuceniu, które po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzymają największe ilości punktów.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

Szczegóły znajdują się w Załączniku 16-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr_06a_OWES19-22_2019

Wykluczenia

1. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku:
a) niespełnienia warunków udziału w postepowaniu,
b) niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
c) przedstawienia informacji nieprawdziwych,
d) nie dostarczenia w wymaganym terminie dokumentów/oświadczeń/wyjaśnień do złożonej oferty pomimo wezwania przez Zamawiającego,
e) oferty złożone po upływie terminu składania ofert, przesłane na niewłaściwy adres e-mail oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
2. Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
3. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.
4. Wykonawca jest powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Został skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Szczegóły znajdują się w Załączniku 16-05-2019 Zapytanie ofertowe doradca biznesowy nr_06a_OWES19-22_2019

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Instytut Rozwoju Osobistego Joanna Czułowska, ul. Bartąska 107/27, 10-687 Bartąg, 23.05.2019, 160,00 zł
Kancelaria Ochrony Wiedzy i Wizerunku Adrian Ignasiak, ul. Kaliska 10/3, 63-200 Września, 22.05.2019, 134,07 zł