Loading

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru animatorów lokalnych z dnia 19.04.2019 r. Nr postępowania 03/OWES19-22/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru animatorów lokalnych z dnia 19.04.2019 r. Nr postępowania 03/OWES19-22/2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-05-2019

Numer ogłoszenia

1181038

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający zaktualizował zapytanie ofertowe o obowiązkowe dołączeniu do oferty dwóch oświadczeń:
a. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z niniejszym zapytaniem przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
b. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
W związku z powyższym termin składania ofert został przedłużony do 2 maja 2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można:
a) Przesłać pocztą tradycyjną (w tym kurierem) na adres:
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
ul. Rzemieślnicza 3
13-100 Nidzica
Z dopiskiem: Oferta na usługi animacyjne nr. postępowania 03/OWES19-22/2019
- Decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego

b) Przesłać maile na adres: – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Pepłowska-Krzykwa, Paweł Reguła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 625 22 26, 696 088 701

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór co najmniej 2 Wykonawców świadczących w okresie od kwietnia 2019 r. do marca 2022 r. 2760 godzin usług animacji lokalnej na terenie powiatów: działdowskim, nidzickim, nowomiejskim, szczycieńskim woj. warmińsko-mazurskiego m.in. dla grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej, środowisk lokalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju ekonomii społecznej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Powiaty: działdowski, nidzicki, nowomiejski, szczycieński

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór co najmniej 2 Wykonawców świadczących 2760 godzin usług animacji lokalnej na terenie powiatów: działdowskim, nidzickim, nowomiejskim, szczycieńskim woj. warmińsko-mazurskiego m.in. dla grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej, środowisk lokalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju ekonomii społecznej.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców świadczących w okresie od kwietnia 2019 r. do marca 2022 r. 2760 godzin usług animacji lokalnej na terenie powiatów: działdowskim, nidzickim, nowomiejskim, szczycieńskim woj. warmińsko-mazurskiego.
2. Poprzez animację lokalną rozumie się w szczególności działania skierowane do:
A. Grup inicjatywnych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej,
B. Środowisk lokalnych, które przystąpią do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej,
C. Jednostek samorządu terytorialnego, w celu włączenia podmiotów ekonomii społecznej do realizacji lokalnych polityk społecznych,
D. Podmiotów ekonomii społecznej w celu rozwoju w obszarze ekonomii społecznej,
E. Lokalnych podmiotów w celu zawiązywania partnerstw lokalnych oraz sieci współpracy na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.
3. Celem animacji lokalnej prowadzonej przez wykonawców jest m.in.:
a) pobudzenia aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej,
b) ożywienia społeczności lokalnej poprzez inicjowanie różnego rodzaju aktywności, polegających na pracy z grupami w środowisku lokalnym, mających szczególnie na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem.

Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 03/OWES19-22/2019

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Celem animacji lokalnej prowadzonej przez wykonawców jest m.in.: pobudzenia aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej; ożywienia społeczności lokalnej poprzez inicjowanie różnego rodzaju aktywności, polegających na pracy z grupami w środowisku lokalnym, mających szczególnie na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem.

Szczegółowy zakres usług animacji lokalnej m.in.: a) tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym, b) zachęcaniu nowych podmiotów, osób i instytucji do angażowania się w różne formy działalności PES poprzez inicjowanie spotkań, działań i kontaktów, c) zachęcaniu różnych podmiotów, instytucji (w tym JST) i osób do wspierania PES, w tym przede wszystkim zamawiania ich towarów i usług, przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, d) stwarzanie warunków do efektywnej komunikacji między różnymi osobami, podmiotami, e) diagnozowanie zasobów i potencjału lokalnego środowiska, f) współpracę z samorządami lokalnymi i ich jednostkami organizacyjnymi prowadzącą do m.in. zwiększania udziału podmiotów ekonomii społecznej (PES) w realizacji zadań publicznych i usług społecznych, g) inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy różnymi podmiotami działającymi na danym obszarze, h) tworzenia przestrzeni do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie stanowienia prawa lokalnego sprzyjającego rozwojowi ES, i) współpracę z podmiotami reintegracji społeczno-zawodowej, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, powiatowymi urzędami pracy oraz realizatorami projektów w ramach poddziałań 11.1.1 oraz 11.2.3 w ramach RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ukierunkowana na aktywizację i podjęcie zatrudnienia w sektorze ES przez osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, j) identyfikację i wsparcie grup inicjatywnych i instytucji, zainteresowanych utworzeniem PES, w tym organizacji pozarządowych, k) identyfikację, diagnozowanie potencjału i wsparcie środowisk/społeczności lokalnych zainteresowanych przygotowaniem i wspólną realizacją inicjatyw ukierunkowanych na rozwój ES, l) zawiązywanie i rozwój partnerstw, koalicji, sieci współpracy podmiotów w celu rozwoju PES i PS, m) wymiana informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES, n) ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk, o) animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej, p) wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych, q) motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej, w tym m.in. spółdzielnie uczniowskie, kooperatywy spożywców, r) stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynuowania działania między innymi poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania, s) inicjowanie współpracy PES z sektorem biznesu, w tym przy wykorzystaniu CSR, t) włączanie PES w procesy rewitalizacji, u) inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym wiosek tematycznych, v) budowanie lokalnych koalicji, w) planowanie strategiczne na terenie działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w zakresie mającym na celu uwzględnianie ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym, x) facylitowanie procesów grupowych, y) przygotowanie procesu animacji, który będzie uwzględniał rozwój organizacji oraz rozwój idei ekonomii społecznej.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 03/OWES19-22/2019

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługi świadczone będą od kwietnia 2019 r. do marca 2022 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do realizacji usług animacji lokalnej uprawnieni są Wykonawcy, którzy posiadają:
- min. 3 letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług animacyjnych odnośnie rozwoju lokalnego, tworzenia partnerstw lokalnych oraz wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 300 godzin usług animacyjnych w zakresie, na które składana jest oferta, którego odbiorcą były grupy inicjatywne, środowiska lokalne, osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz jednostki samorządu terytorialnego, potwierdzone rekomendacjami/ referencjami
lub
- min. 3 letnie udokumentowane doświadczenie w: pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i podmiotami ekonomii społecznej, współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji programów i projektów w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, innowacyjnych rozwiązań w zakresie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 300 godzin pracy z wyżej wymienionymi grupami w podanym zakresie, potwierdzone rekomendacjami/referencjami.

Dodatkowo punktowane zostanie wykazanie się rezultatami w zakresie np. aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzeniu partnerstw lokalnych, tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej w tym organizacji pozarządowych, znajomość uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora es.
- wykształcenie wyższe.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 03/OWES19-22/2019

Wiedza i doświadczenie

Do realizacji usług animacji lokalnej uprawnieni są Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, w tym dobra znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 03/OWES19-22/2019

Potencjał techniczny

Do realizacji usług animacji lokalnej uprawnieni są Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 03/OWES19-22/2019

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. Posiadają min. 3 letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług animacyjnych odnośnie rozwoju lokalnego, tworzenia partnerstw lokalnych oraz wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 300 godzin usług animacyjnych w zakresie, na które składana jest oferta, którego odbiorcą były grupy inicjatywne, środowiska lokalne, osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz jednostki samorządu terytorialnego, potwierdzone rekomendacjami/ referencjami
lub
posiadają min. 3 letnie udokumentowane doświadczenie w: pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i podmiotami ekonomii społecznej, współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji programów i projektów w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, innowacyjnych rozwiązań w zakresie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 300 godzin pracy z wyżej wymienionymi grupami w podanym zakresie, potwierdzone rekomendacjami/referencjami.
2. Dodatkowo punktowane zostanie wykazanie się rezultatami w zakresie np. aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzeniu partnerstw lokalnych, tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej w tym organizacji pozarządowych, znajomość uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora es.
3. Posiadają wykształcenie wyższe.
4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dobra znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej.
5. Są dyspozycyjni – możliwość świadczenia usługi doradczej w terminie i miejscu umówienia się z klientem oraz możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego.
6. Nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie (łącznie z planowanymi godzinami wynikającymi z realizacji zadań określonych w niniejszym zamówieniu).
8. Nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 03/OWES19-22/2019

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do realizacji usług animacji lokalnej uprawnieni są Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 03/OWES19-22/2019

Dodatkowe warunki

Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 03/OWES19-22/2019

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę zakontraktowaną w budżecie projektu.Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania. Jeżeli wprowadzone zmiany do Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
O każdej zmianie Zamawiający będzie informował na stronie baza konkurencyjności.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany harmonogramu w trakcie realizacji projektu.
Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożenia ofert, może żądać od Wykonawców uzupełnień, wyjaśnień i poprawienia oczywistych omyłek.
Zamawiający ma prawo sprawdzania wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
Po otrzymaniu oferty z uwagi na założenia budżetowe Projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania oraz odstąpienia od zawarcia umowy.
Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 03/OWES19-22/2019

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. W celu potwierdzenia warunków określonych w Zapytaniu ofertowym Zamawiający wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
a) Wykazu zrealizowanych usług, doświadczenia oraz osiągniętych rezultatów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
b) CV animatora wskazanego do realizacji niniejszego zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3,
c) Rekomendacji i Referencji potwierdzających doświadczenie związane z opisem przedmiotu zamówienia. Osoba wskazana do realizacji nie będzie podlegała zmianom z wyjątkiem sytuacji losowych. W takim wypadku nowa wskazana do realizacji osoba będzie musiała spełniać wymagania z punktu I i IV niniejszego Zapytania i będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.
d) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
e) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
16. Kompletna oferta musi zawierać:
a. Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
b. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – zapis w formularzu ofertowym będącym Załącznikiem nr 1.
c. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy;
d. Wykaz zrealizowanych usług, doświadczenia i rezultatów - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2;
e. Rekomendacje i/lub referencje potwierdzające zrealizowane usługi, doświadczenie i rezultaty związane z opisem przedmiotu zamówienia;
f. CV osoby wskazanej do realizacji niniejszego zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3;
g. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie, na które składana jest oferta - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 03/OWES19-22/2019

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 03/OWES19-22/2019

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena: 30 %
2) Doświadczenie animatora: 50 %
3) Osiągnięte rezultaty: 20 %

Cena – 30%:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców,
b) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

oferowana wartość minimalna cena brutto
wartość punktowa oferty = _________________________________________________________________ 30 pkt.
oferowana wartość oferty cena brutto

Doświadczenie wykonawcy – 50%:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w Wykazie zrealizowanych usług, doświadczeń i osiągniętych rezultatów (Załącznik nr 2)
b) oferty oceniane będą w odniesieniu do największej ilości wykazanych godzin, jaką dysponują wykonawcy powyżej minimalnej ilości określonej w punkcie IV
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

ilość godzin zrealizowanych przez wykonawcę
wartość punktowa oferty = _______________________________________________________________________________ 50 pkt.
maksymalną ilość godzin usług

Osiągnięte rezultaty – 20%:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w Wykazie zrealizowanych usług, doświadczeń i osiągniętych rezultatów (Załącznik nr 2)
b) oferta może otrzymać proporcjonalną ilość punktów do przedstawionej ilości rezultatów mieszczącą się w odpowiednim zakresie punktów,
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie następująco:
1-3 rezultaty – 5 punktów
4-6 rezultaty – 10 punktów
7 i więcej rezultatów – 20 punktów

Sumę punktów będzie stanowić kryterium cena plus doświadczenie plus rezultaty.
Największą ilość punktów w kryterium „cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę.
Preferowani będą Wykonawcy, którzy posiadają największe doświadczenie w świadczeniu usług wskazanych w pkt I niniejszego zapytania tj. Wykonawca (oferta nie podlega odrzuceniu), który wykaże największe doświadczenie poparte wykazem wykonanych usług i referencjami oraz wykaże najwięcej osiągniętych rezultatów zgodnych z przedmiotem zamówienia.
Wykazane godziny animacyjne nie należycie udokumentowane, nie będą podlegały ocenie.
Pozostali Wykonawcy otrzymają mniej punktów, proporcjonalnie do liczby wskazanych przez siebie usług spełniających wymagania pkt IV zapytania.
Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłonionych zostanie co najmniej 2 animatorów lokalnych.
Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, nie podlegająca odrzuceniu, które po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzymają największe ilości punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.
Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 03/OWES19-22/2019

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku:
a) niespełnienia warunków udziału w postępowaniu,
b) niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
c) przedstawienia informacji nieprawdziwych,
d) oferty złożone po upływie terminu składania ofert, przesłane na niewłaściwy adres e-mail oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Szczegóły znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe nr postępowania 03/OWES19-22/2019

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Spółdzielnia Socjalna „Sposób na życie”, Waszulki 50, 13-100 Nidzica - 02.05.2019 - 140,00 zł
Chronos Info, Medvedgradska 35, 10000 Zagrzeb, Chorwacja - 02.05.2019 - 140,00 zł