Loading

ZAPYTANIE OFERTOWE - doradztwo specjalistyczne z dnia 18.07.2019 r. 07b/OWES19-22/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - doradztwo specjalistyczne z dnia 18.07.2019 r. 07b/OWES19-22/2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-07-2019

Numer ogłoszenia

1196234

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, osobiście lub w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną:
- mailowo na adres:
- pocztą na adres:
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
ul. Rzemieślnicza 3
13-100 Nidzica
Z dopiskiem:
Oferta na usługi doradztwa specjalistycznego nr. postępowania 07b/OWES19-22/2019

W przypadku konieczności zmiany, uzupełnienia lub wycofania oferty należy przysłać w terminie składania ofert odpowiednie dokumenty z dopiskiem:

Oferta na usługi doradztwa specjalistycznego nr. postępowania 07b/OWES19-22/2019 –
ZMIANA OFERTY lub UZUPEŁNIENIE OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY (wybrać właściwe)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Pepłowska-Krzykwa, Paweł Reguła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 89 625 22 26, 696 088 701

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w związku z realizacją projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” nr umowy RPWM.11.03.01-28-0004/18-00 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru wykonawcy świadczącego usługi doradztwa specjalistycznego dla osób fizycznych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób prawnych tworzących grupy inicjatywne, zakładających przedsiębiorstwa społeczne lub przystępujących do istniejących przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej, dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz ekonomizujących się organizacji pozarządowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Powiaty: działdowski, nidzicki, nowomiejski, szczycieński

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi doradztwa specjalistycznego.

Więcej informacji znajduje się w zapytaniu ofertowym z dnia 18.07.2019 r. nr postępowania 07b/OWES19-22-2019

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór wykonawcy świadczącego 1 800 godzin usług doradztwa specjalistycznego świadczone dla osób fizycznych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób prawnych tworzących grupy inicjatywne, zakładających przedsiębiorstwa społeczne lub przystępujących do istniejących przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej, dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz ekonomizujących się organizacji pozarządowych prowadzonego na terenie powiatów: działdowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego, szczycieńskiego woj. warmińsko-mazurskiego.
Więcej informacji znajduje się w zapytaniu ofertowym z dnia 18.07.2019 r. nr postępowania 07b/OWES19-22-2019

Kod CPV

79410000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Niniejsze zamówienia składa się z 5 zakresów tematycznych:

Część I - doradztwa specjalistycznego w zakresie prawnym
Część II - doradztwa specjalistycznego w zakresie księgowo-podatkowym
Część III - doradztwa specjalistycznego w zakresie osobowym
Część IV - doradztwa specjalistycznego w zakresie finansowym
Część V - doradztwa specjalistycznego w zakresie marketingowym

Więcej informacji znajduje się w zapytaniu ofertowym z dnia 18.07.2019 r. nr postępowania 07b/OWES19-22-2019

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa świadczona będzie w okresie od dnia podpisania umowy do marca 2022 roku.
Więcej informacji znajduje się w zapytaniu ofertowym z dnia 18.07.2019 r. nr postępowania 07b/OWES19-22-2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dobrą znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej.
2. Doradcy, którzy będą realizować zamówienie, posiadają wykształcenie wyższe oraz dla każdej części:
Posiadają udokumentowane min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie: doradztwa, szkoleń lub świadczenia innych usług związanych z przedmiotem zapytania ofertowego Część I dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych (w tym spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, spółek non profit), osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Wyżej opisane doświadczenie jest udokumentowane poprzez wykazanie należytego świadczenia co najmniej 250 godzin usług określonych w zdaniu poprzednim w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
3. Wymagania dotyczące doświadczenia i wykształcenia opisane w punktach powyżej będą określane na podstawie doświadczenia i wykształcenia posiadanego przez Doradców, wskazanych do realizacji zamówienia.
4. Zamawiający wymaga od Wykonawców osiągnięcia założonych w projekcie Wskaźników z zakresu wskazanego w pkt. I Opis przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca Nie jest powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Więcej informacji znajduje się w zapytaniu ofertowym z dnia 18.07.2019 r. nr postępowania 07b/OWES19-22-2019

Wiedza i doświadczenie

3. Dla Część I - doradztwa specjalistycznego w zakresie prawnym:
a. Posiadają udokumentowane min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie: doradztwa, szkoleń lub świadczenia innych usług związanych z przedmiotem zapytania ofertowego Część I dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych (w tym spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, spółek non profit), osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Wyżej opisane doświadczenie jest udokumentowane poprzez wykazanie należytego świadczenia co najmniej 250 godzin usług określonych w zdaniu poprzednim w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.


4. Dla Część II - doradztwa specjalistycznego w zakres księgowo-podatkowym:
a. Posiadają udokumentowane min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie: doradztwa, szkoleń lub świadczenia innych usług związanych z przedmiotem zapytania ofertowego Część II dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych (w tym spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, spółek non profit), osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Wyżej opisane doświadczenie jest udokumentowane poprzez wykazanie należytego świadczenia co najmniej 250 godzin usług określonych w zdaniu poprzednim w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
5. Dla Część III - doradztwa specjalistycznego w zakresie osobowym:
a. Posiadają udokumentowane min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie: doradztwa, szkoleń lub świadczenia innych usług związanych z przedmiotem zapytania ofertowego Część III dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych (w tym spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, spółek non profit), osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Wyżej opisane doświadczenie jest udokumentowane poprzez wykazanie należytego świadczenia co najmniej 250 godzin usług określonych w zdaniu poprzednim w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
6. Dla Część IV - doradztwa specjalistycznego w zakresie finansowym:
a. Posiadają udokumentowane min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie: doradztwa, szkoleń lub świadczenia innych usług związanych z przedmiotem zapytania ofertowego Część IV dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych (w tym spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, spółek non profit), osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Wyżej opisane doświadczenie jest udokumentowane poprzez wykazanie należytego świadczenia co najmniej 250 godzin usług określonych w zdaniu poprzednim w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
7. Dla Część V - doradztwa specjalistycznego w zakresie marketingowym:
a. Posiadają udokumentowane min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie: doradztwa, szkoleń lub świadczenia innych usług związanych z przedmiotem zapytania ofertowego Część V dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych (w tym spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, spółek non profit), osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Wyżej opisane doświadczenie jest udokumentowane poprzez wykazanie należytego świadczenia co najmniej 250 godzin usług określonych w zdaniu poprzednim w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Więcej informacji znajduje się w zapytaniu ofertowym z dnia 18.07.2019 r. nr postępowania 07b/OWES19-22-2019

Potencjał techniczny

Doradcy są dyspozycyjni i mają możliwość świadczenia usługi doradczej w terminie i miejscu umówienia się z uczestnikiem projektu oraz możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego.
Więcej informacji znajduje się w zapytaniu ofertowym z dnia 18.07.2019 r. nr postępowania 07b/OWES19-22-2019

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Więcej informacji znajduje się w zapytaniu ofertowym z dnia 18.07.2019 r. nr postępowania 07b/OWES19-22-2019

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Więcej informacji znajduje się w zapytaniu ofertowym z dnia 18.07.2019 r. nr postępowania 07b/OWES19-22-2019

Dodatkowe warunki

Więcej informacji znajduje się w zapytaniu ofertowym z dnia 18.07.2019 r. nr postępowania 07b/OWES19-22-2019

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę zakontraktowaną w budżecie projektu.
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania. Jeżeli wprowadzone zmiany do Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
4. O każdej zmianie Zamawiający będzie informował na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany harmonogramu w trakcie realizacji projektu.
6. Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożenia ofert, może żądać od Wykonawców uzupełnień, wyjaśnień i poprawienia oczywistych omyłek.
7. Zamawiający ma prawo sprawdzania wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
9. Po otrzymaniu oferty z uwagi na założenia budżetowe Projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania oraz odstąpienia od zawarcia umowy.
10. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

Więcej informacji znajduje się w zapytaniu ofertowym z dnia 18.07.2019 r. nr postępowania 07b/OWES19-22-2019

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

14. Kompletna oferta musi zawierać:
a. Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
b. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – zapis
w formularzu ofertowym będącym Załącznikiem nr 1.
c. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy;
d. Wykaz zrealizowanych usług - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 dotyczący odpowiedniej części;
e. Rekomendacje i/lub referencje potwierdzające zrealizowane usługi i doświadczenie związane z opisem przedmiotu zamówienia;
f. CV osoby wskazanej do realizacji niniejszego zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3;
g. Zaakceptowaną oraz podpisaną klauzulę informacyjną dot. RODO stanowiącą Załącznik nr 4;
h. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie, na które składana jest oferta - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
15. Wykonawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z niniejszym zapytaniem przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
b. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Więcej informacji znajduje się w zapytaniu ofertowym z dnia 18.07.2019 r. nr postępowania 07b/OWES19-22-2019

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
Więcej informacji znajduje się w zapytaniu ofertowym z dnia 18.07.2019 r. nr postępowania 07b/OWES19-22-2019

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Dla Część I-V
1) Cena: 30 pkt.
2) Doświadczenie doradcy: 70 pkt.

1) cena – 30 pkt.:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców,
b) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:


oferowana wartość minimalna cena brutto
wartość punktowa oferty = _________________________________________________________________ x 30
oferowana wartość oferty cena brutto

2) doświadczenie wykonawcy – 70 pkt.:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w Wykazie zrealizowanych usług (Załącznik nr 2)
b) oferty oceniane będą w odniesieniu do największej ilości godzin doradczych, jaką dysponują wykonawcy powyżej minimalnej ilości określonej w punkcie IV
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

ilość godzin usług doradczych zrealizowanych przez wykonawcę
wartość punktowa oferty = _______________________________________________________________________________ x 70
maksymalną ilość godzin usług doradczych
Sumę punktów będzie stanowić kryterium cena plus doświadczenie.

1. Wykazane godziny doradcze udokumentowane nie jednoznacznie (nie czytelny skan lub kopia dokumentu, inny odbiorca usług, podane inne terminy niż w zał. nr 2, itp.) nie będą podlegały ocenie.
2. Pozostali Wykonawcy otrzymają mniej punktów, proporcjonalnie do liczby wskazanych przez siebie usług spełniających wymagania pkt IV zapytania.
3. Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, nie podlegająca odrzuceniu, które po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzymają największe ilości punktów.
5. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniony zostanie 1 Wykonawca.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

Więcej informacji znajduje się w zapytaniu ofertowym z dnia 18.07.2019 r. nr postępowania 07b/OWES19-22-2019

Wykluczenia

1. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku:
a) niespełnienia warunków udziału w postepowaniu,
b) niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
c) przedstawienia informacji nieprawdziwych,
d) oferty złożone po upływie terminu składania ofert, przesłane na niewłaściwy adres e-mail oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji znajduje się w zapytaniu ofertowym z dnia 18.07.2019 r. nr postępowania 07b/OWES19-22-2019

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Centrum Doradcze Programów Pomocowych, Kamionka 5, 13-100 Nidzica, 25.07.2019 r. - 160,00 zł