Loading

Uwaga! Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług OWES

Uwaga! Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług OWES

Informujemy, iż zaktualizowano zapis w Regulaminie Świadczenia Usług OWES w Rozdziale II pkt 20 - dotyczący definicji osoby ubogiej pracującej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.