Loading

Środki unijne dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Środki unijne dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)

 • Maksymalna wartość pożyczki: nie więcej niż 50.000,00 zł (do wysokości 40% wartości rocznego obrotu za ostatni zamknięty rok obrachunkowy z działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej).
 • Oprocentowanie stałe: 0,5 stopy redyskonta weksli NBP (3,40% od 08.09.2022).
 • Okres spłaty: do 36 miesięcy (forma spłaty miesięczna, z możliwością spłaty w uzasadnionych przypadkach w formie rat kwartalnych).
 • Karencja: do 6 miesięcy.
 • Uprawnione podmioty:
  - przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna,
  - podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  - Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),
  - Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
  - Podmiot lub organizacja pozarządowa lub spółka non-profit.
 • Grupa docelowa:
  Podmioty Ekonomii Społecznej spełniające łącznie poniższe warunki:
  - istniejące co najmniej 12 miesięcy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
  - spełniające kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  - prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
  - posiadające zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazujące realne źródła spłaty tych zobowiązań.
 • Przeznaczenie pożyczki:
  - Finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej.
  - Środki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym np.:

a) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
b) zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
c) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
d) zatowarowanie, półprodukty itp.,
e) koszty administracyjne,
f) koszty zakupu drobnego wyposażenia.

 • Zabezpieczenie: m.in. weksel in blanco i/lub inne ustalone
 • Obszar: cały kraj
 • Informacje dodatkowe:
  - warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku wraz z pozostałą dokumentacją,
  - wydatki są rozliczane z dedykowanego rachunku bankowego.

 

Pożyczka Misyjna dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)

W ramach Pożyczki Płynnościowej, możliwe jest finansowanie działań stanowiących pomoc osobom uciekającym z Ukrainy. Takie wsparcie ma postać Pożyczki Misyjnej o następujących parametrach:

 • Maksymalna wartość pożyczki: 100.000,00 zł,
 • Oprocentowanie: 0%
 • Okres spłaty: do 60 miesięcy (forma spłaty miesięczna, z możliwością spłaty w uzasadnionych przypadkach w formie rat kwartalnych).
 • Karencja: do 12 miesięcy.
 • Uprawnione podmioty:
  - przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna,
  - podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  - Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),
  - Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
  - Podmiot lub organizacja pozarządowa lub spółka non-profit.
 • Grupa docelowa:
  Podmioty Ekonomii Społecznej spełniające łącznie poniższe warunki:
  - istniejące co najmniej 12 miesięcy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
  - spełniające kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  - prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
  - posiadające zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazujące realne źródła spłaty tych zobowiązań.
 • Przeznaczenie:
  Środki mogą zostać przeznaczone na pożyczki na pomoc osobom, które uciekły z Ukrainy (dla PES, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką) lub pożyczki na tworzenie miejsc pracy dla osób, które uciekły z Ukrainy.
 • Umorzenie: 25% wartości kapitału pod warunkiem rozliczenia pożyczki; dla pożyczki na tworzenie miejsc pracy dodatkowo warunkiem umorzenia jest utrzymanie miejsca pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy (okres ten może zostać skrócony, o ile z przyczyn niezależnych od pożyczkobiorcy miejsce pracy nie zostanie utrzymane) w wymiarze co najmniej ¾ etatu
 • Zabezpieczenie: m.in. weksel in blanco i inne ustalone
 • Obszar: cały kraj
 • Informacje dodatkowe:
  - warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku wraz z pozostałą dokumentacją,
  - wydatki są rozliczane z dedykowanego rachunku bankowego.

  Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)

 • Maksymalna wartość pożyczki: nie więcej niż 50.000,00 zł (do wysokości 40% wartości rocznego obrotu za ostatni zamknięty rok obrachunkowy z działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej).
 • Oprocentowanie stałe: 0,5 stopy redyskonta weksli NBP (3,40% od 08.09.2022).
 • Okres spłaty: do 36 miesięcy (forma spłaty miesięczna, z możliwością spłaty w uzasadnionych przypadkach w formie rat kwartalnych).
 • Karencja: do 6 miesięcy.
 • Uprawnione podmioty:
  - przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna,
  - podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  - Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),
  - Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
  - Podmiot lub organizacja pozarządowa lub spółka non-profit.
 • Grupa docelowa:
  Podmioty Ekonomii Społecznej spełniające łącznie poniższe warunki:
  - istniejące co najmniej 12 miesięcy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
  - spełniające kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  - prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
  - posiadające zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazujące realne źródła spłaty tych zobowiązań.
 • Przeznaczenie pożyczki:
  - Finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej.
  - Środki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym np.:
 • a) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
  b) zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
  c) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  d) zatowarowanie, półprodukty itp.,
  e) koszty administracyjne,
  f) koszty zakupu drobnego wyposażenia.

 • Zabezpieczenie: m.in. weksel in blanco i/lub inne ustalone
 • Obszar: cały kraj
 • Informacje dodatkowe:
  - warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku wraz z pozostałą dokumentacją,
  - wydatki są rozliczane z dedykowanego rachunku bankowego.
 •  

  Pożyczka Misyjna dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)

  W ramach Pożyczki Płynnościowej, możliwe jest finansowanie działań stanowiących pomoc osobom uciekającym z Ukrainy. Takie wsparcie ma postać Pożyczki Misyjnej o następujących parametrach:

 • Maksymalna wartość pożyczki: 100.000,00 zł,
 • Oprocentowanie: 0%
 • Okres spłaty: do 60 miesięcy (forma spłaty miesięczna, z możliwością spłaty w uzasadnionych przypadkach w formie rat kwartalnych).
 • Karencja: do 12 miesięcy.
 • Uprawnione podmioty:
  - przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna,
  - podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  - Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),
  - Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
  - Podmiot lub organizacja pozarządowa lub spółka non-profit.
 • Grupa docelowa:
  Podmioty Ekonomii Społecznej spełniające łącznie poniższe warunki:
  - istniejące co najmniej 12 miesięcy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
  - spełniające kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  - prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
  - posiadające zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazujące realne źródła spłaty tych zobowiązań.
 • Przeznaczenie:
  Środki mogą zostać przeznaczone na pożyczki na pomoc osobom, które uciekły z Ukrainy (dla PES, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką) lub pożyczki na tworzenie miejsc pracy dla osób, które uciekły z Ukrainy.
 • Umorzenie: 25% wartości kapitału pod warunkiem rozliczenia pożyczki; dla pożyczki na tworzenie miejsc pracy dodatkowo warunkiem umorzenia jest utrzymanie miejsca pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy (okres ten może zostać skrócony, o ile z przyczyn niezależnych od pożyczkobiorcy miejsce pracy nie zostanie utrzymane) w wymiarze co najmniej ¾ etatu
 • Zabezpieczenie: m.in. weksel in blanco i inne ustalone
 • Obszar: cały kraj
 • Informacje dodatkowe:
  - warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku wraz z pozostałą dokumentacją,
  - wydatki są rozliczane z dedykowanego rachunku bankowego