Loading

ROZEZNANIA RYNKU - usługa kateringowa, podczas szkoleń stacjonarnych w Działdowie 22/RR/OWES19-22/2019

ROZEZNANIA RYNKU - usługa kateringowa, podczas szkoleń stacjonarnych w Działdowie 22/RR/OWES19-22/2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-11-2019

Numer ogłoszenia

1217339

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, osobiście lub w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną:
- mailowo na adres:
- pocztą na adres:
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
ul. Rzemieślnicza 3
13-100 Nidzica
Z dopiskiem: Oferta na usługa kateringowa szkolenia księgowe nr postępowania 22/RR/OWES19-22/2019

W przypadku konieczności zmiany, uzupełnienia lub wycofania oferty należy przysłać w terminie składania ofert odpowiednie dokumenty z dopiskiem:
Oferta na usługa kateringowa szkolenia księgowe nr postępowania 22/RR/OWES19-22/2019 –
ZMIANA OFERTY lub UZUPEŁNIENIE OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY (wybrać właściwe)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Pepłowska-Krzykwa, Paweł Reguła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 89 625 22 26, 696 088 701

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w związku z realizacją projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru Wykonawcy usługi kateringowej podczas szkoleń stacjonarnych w Działdowie dla uczestników szkoleń: księgowość i finanse w Przedsiębiorstwie Społecznym, obsługa programu księgowo-kadrowo-płacowego Rewizor GT oraz Gratyfikant GT.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: działdowski Miejscowość: Działdowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zapytania jest wybór Wykonawcy usługi kateringowe jpodczas szkoleń stacjonarnych w Działdowie dla uczestników szkoleń: księgowość i finanse w Przedsiębiorstwie Społecznym, obsługa programu księgowo-kadrowo-płacowego Rewizor GT oraz Gratyfikant GT.
Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku - catering podczas szkoleń 22_RR_OWES19-22_19

Przedmiot zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania usług wg. wytycznych,
Przez usługę kateringową rozumiane jest:
A. przerwa kawowa:
• kawa z dodatkami w postaci cukru i mleka,
• herbata minimum dwa rodzaje,
• filiżanki lub kubki wielokrotnego użytku do napojów gorących oraz łyżeczki,
• ciastka min. 100 gram na osobę minimum 3 rodzaje.
B. Dania obiadowe powinno składać się z:
• ziemniaki lub zamiennie: makaron, ryż, kasza – min. 150 g/ osobę
• mięso (ryba) min. 100 g/ osobę
• surówkę lub warzywa gotowane – 125 g/osobę
• sok lub woda

Katering powinien być zapewniony dla uczestników 4 grup szkoleniowych. W skład grupy wlicza się 12 osób (10 uczestników oraz trenera i opiekuna), przy czym każda grupa to 2 dni szkoleniowe, łącznie 4 grupy x 2 dni x 12 uczestników.


Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku - catering podczas szkoleń 22_RR_OWES19-22_19

Kod CPV

55300000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku - catering podczas szkoleń 22_RR_OWES19-22_19

Harmonogram realizacji zamówienia

A. Pierwsza grupa szkoleniowa została zaplanowana na listopad/grudzień 2019.
B. Terminy szkoleń będą przekazane Wykonawcy na 1 tydzień przed szkoleniem a ostateczna liczba uczestników zostanie przekazana na 2 dni przed terminem szkolenia.

Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku - catering podczas szkoleń 22_RR_OWES19-22_19

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Akceptują treść zapytania ofertowego, bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
2. Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia , posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym:
a. Przeprowadzenie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 5 usług w zakresie, na który składana jest oferta.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
4. Wykonawca posiada niezbędne pozwolenia oraz uprawnienia zezwalające na świadczenie usług zgodne z przedmiotem zamówienia jeśli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku - catering podczas szkoleń 22_RR_OWES19-22_19

Wiedza i doświadczenie

Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku - catering podczas szkoleń 22_RR_OWES19-22_19

Potencjał techniczny

Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku - catering podczas szkoleń 22_RR_OWES19-22_19

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku - catering podczas szkoleń 22_RR_OWES19-22_19

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku - catering podczas szkoleń 22_RR_OWES19-22_19

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania.
7. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.
8. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.
9. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym stawkę brutto oraz netto.
10. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku - catering podczas szkoleń 22_RR_OWES19-22_19

Warunki zmiany umowy

Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku - catering podczas szkoleń 22_RR_OWES19-22_19

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta musi zawierać:
a. Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
b. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – zapis w formularzu ofertowym będącym Załącznikiem nr 1.
c. Wykaz zrealizowanych usług i doświadczenia - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2;
d. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy;
e. Oświadczenie o statusie podmiotu ekonomii społecznej (jeżeli ofertę na niniejsze rozeznanie rynku przedkłada podmiot ekonomii społecznej) - Załącznik nr 3.
„Podmiot ekonomii społecznej” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.


Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku - catering podczas szkoleń 22_RR_OWES19-22_19

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku - catering podczas szkoleń 22_RR_OWES19-22_19

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena: 50 pkt.
2) Doświadczenie: 30 pkt.
3) Podmiot ekonomii społecznej: 20 pkt.

1) cena – 50 pkt. :
a. oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców, nie podlegającej odrzuceniu,
b. ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

cena brutto minimalna spośród wszystkich ofert
wartość punktowa oferty = ______________________________________________ x 50
cena brutto badanej oferty

2) doświadczenie wykonawcy – 30%:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w Wykazie zrealizowanych usług (Załącznik nr 2)
b) oferty oceniane będą w odniesieniu do największej ilości usług, jaką zrealizowali wykonawcy powyżej minimalnej ilości określonej w punkcie IV, nie podlegający odrzuceniu
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

ilość usług wykazana w badanej ofercie
wartość punktowa oferty = _______________________________________________________________________________ x 30
maksymalną ilość usług z badanych ofert

2) Status Wykonawcy – podmiot ekonomii społecznej – 20 pkt.:
a. oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu (Załącznik nr 3)
b. ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/ nie spełnia”.

Sumę punktów będzie stanowić kryterium cena plus doświadczenie plus status podmiotu.
1. Największą ilość punktów w kryterium „cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę.
2. Wykazane usługi, które nie zostaną należycie udokumentowane, nie będą podlegały ocenie.
3. Wykonawca może zdobyć maksymalnie 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
4. W wyniku przeprowadzonego zapytania wyłoniony zostanie 1 Wykonawca
5. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, nie podlegająca odrzuceniu, które po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzymają największe ilości punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku - catering podczas szkoleń 22_RR_OWES19-22_19

Wykluczenia

1. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku:
a) niespełnienia warunków udziału w postepowaniu,
b) niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
c) przedłożenie dokumentów na innych wzorach niż przedstawione Załączniki,
d) przedstawienia informacji nieprawdziwych,
e) wystąpienie powiązania między Zamawiającym oraz Wykonawcą,
f) nie dostarczenia w wymaganym terminie dokumentów/oświadczeń/wyjaśnień do złożonej oferty pomimo wezwania przez Zamawiającego,
g) oferty złożone po upływie terminu składania ofert, przesłane na niewłaściwy adres e-mail oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku - catering podczas szkoleń 22_RR_OWES19-22_19

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ADS Development Sp. z o.o. Ul. Nowomiejska 4, 13-100 Nidzica, 19.11.2019, 29,50 zł/osobę