Loading

PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU - opracowanie i druk broszury edukacyjnej dotyczącej ES Nr 21/RR/OWES19-22/2019

PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU - opracowanie i druk broszury edukacyjnej dotyczącej ES Nr 21/RR/OWES19-22/2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-11-2019

Numer ogłoszenia

1216553

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

18.11.2019 - Z przyczyn technicznych, nie zostały zostały opublikowane wszystkie wymagane załączniki. Po dodaniu brakujących dokumentów Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21.11.2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, osobiście lub w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną:
- mailowo na adres:
- pocztą na adres:
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
ul. Rzemieślnicza 3
13-100 Nidzica
Z dopiskiem: Oferta na opracowanie broszury nr postępowania 21/RR/OWES19-22/2019

W przypadku konieczności zmiany, uzupełnienia lub wycofania oferty należy przysłać w terminie składania ofert odpowiednie dokumenty z dopiskiem:
Oferta na opracowanie broszury nr postępowania 21/RR/OWES19-22/2019
ZMIANA OFERTY lub UZUPEŁNIENIE OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY (wybrać właściwe)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Pepłowska-Krzykwa, Paweł Reguła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 89 625 22 26, 696 088 701

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w związku z realizacją projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opracowania i druku broszury edukacyjnej dotyczącej ekonomii społecznej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: nidzicki Miejscowość: Nidzica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybranie Wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu projektu broszury edukacyjnej, przygotowanie i opracowanie autorskich tekstów z informacjami merytorycznymi na temat ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej oraz dostawę przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybranie Wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu projektu broszury edukacyjnej, przygotowanie i opracowanie autorskich tekstów z informacjami merytorycznymi na temat ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej oraz dostawę przedmiotu zamówienia w ilości 2000 szt.:

• Format broszury – 20 x 20 cm,
• Objętość 15-20 kartek tekstu (zagadnienia podane w pkt. I, 2), 3-5 kartek przeznaczonych na notatki oraz jedna strona z informacjami dotyczącymi finansowania,
• Papier gramatury wewnętrzne - min. 100 g/m2 , okładka – min. 130 g. m2,
• Kolor 4+4, wraz ze zdjęciami ofert z przykładowych PS,


2. Zakres tematyczny autorskich tekstów obejmować będzie takie zagadnienia jak:
a. Terminologia, definicje i aspekty prawne,
b. Kroki jak założyć PS,
c. Perspektywy rozwoju PS (m.in. możliwości finansowania, programy), wsparcie finansowe
w ramach OWES,
d. Współpraca PS z biznesem w ramach CSR, CCI,
e. Kreowanie innowacyjnych produktów PS,
f. Sieciowa współpraca PS i produkty zintegrowane,
g. Studia przypadków (case study) PS z obszaru OWES Nidzica ( 5 przypadków),
h. Niezbędne dane adresowe.

3. Zasady realizacji usługi:
a) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić propozycję szaty graficznej w ciągu 5 dni roboczych od momentu podpisania Umowy z Zamawiającym.
b) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia min. 2 projektów szaty graficznej.
c) Wykonawca przekazując przedmiot umowy na realizację zadania przekazuje Zamawiającemu prawa autorskie umożliwiające na dalsze powielanie, wykorzystywanie w całości lub w częściach do działań związanych z realizacją projektu.
d) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga aby dostawa była zrealizowana w opakowaniach kartonowych, zabezpieczających przed uszkodzeniem podczas transportu.
e) Wykonawca ponosi koszty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego oraz zobowiązuje się do ponoszenia ryzyka związanego z dostawą towaru, w szczególności z jego transportem.
f) Oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy i wolny od wad.
g) Wykonawca usługi zobowiązany jest do wystawienia Zamawiającemu faktury VAT.
h) Przedmiot zamówienia musi zostać oznakowany zgodnie z:
• Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,
• Karta wizualizacji regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014- 2020,
• Powyższe dokumenty oraz niezbędne logotypy są dostępne na stronie internetowej:
https://rpo.warmia.mazury.pl/ - Jak oznaczać projekty z wielu programów lub funduszy?

Kod CPV

92312210-6

Nazwa kodu CPV

Usługi świadczone przez autorów

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku dotyczące wykonania broszury -21_RR_OWES19-22_2019

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt szaty graficznej w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić spis treści (zarys ramowy opracowania merytorycznego) w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
3. Dostarczenie gotowego przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala na dzień 27.12.2019 r.

Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku dotyczące wykonania broszury -21_RR_OWES19-22_2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Akceptują treść zapytania ofertowego, bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności posiadającymi:
• Doświadczenie w sektorze ekonomii społecznej związane przygotowaniem autorskich tekstów nt. ekonomii społecznej, opracowywania prezentacji, publikacji, artykułów, tekstów informacyjnych/ulotek na temat ekonomii społecznej oraz działalności przedsiębiorstw społecznych – wykazanie min. 20 usług zrealizowanych w ciągu 5 lat;

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
4. Posiadają uprawnienia lub dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania określonych działań lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
5. Posiadają wiedzę na temat specyfiki obszaru, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem podziału administracyjnego, ilości i rodzaju działających podmiotów ekonomii społecznej oraz innych instytucji pomocy i integracji społecznej i zawodowej, a także instytucji rynku pracy.
6. Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku dotyczące wykonania broszury -21_RR_OWES19-22_2019

Wiedza i doświadczenie

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności posiadającymi:
• Doświadczenie w sektorze ekonomii społecznej związane przygotowaniem autorskich tekstów nt. ekonomii społecznej, opracowywania prezentacji, publikacji, artykułów, tekstów informacyjnych/ulotek na temat ekonomii społecznej oraz działalności przedsiębiorstw społecznych – wykazanie min. 20 usług zrealizowanych w ciągu 5 lat;


Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku dotyczące wykonania broszury -21_RR_OWES19-22_2019

Potencjał techniczny

Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku dotyczące wykonania broszury -21_RR_OWES19-22_2019

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku dotyczące wykonania broszury -21_RR_OWES19-22_2019

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku dotyczące wykonania broszury -21_RR_OWES19-22_2019

Dodatkowe warunki

Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku dotyczące wykonania broszury -21_RR_OWES19-22_2019

Warunki zmiany umowy

Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku dotyczące wykonania broszury -21_RR_OWES19-22_2019

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

11. Kompletna oferta musi zawierać:
a. Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
b. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – zapis w formularzu ofertowym będącym Załącznikiem nr 1.
c. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy;
d. Wykaz zrealizowanych usług i doświadczenia - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2;
e. Rekomendacje i/lub referencje potwierdzające zrealizowane usługi i doświadczenie związane z opisem przedmiotu zamówienia;
f. Zaakceptowaną oraz podpisaną klauzulę informacyjną dot. RODO stanowiącą Załącznik nr 3
12. Wykonawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z niniejszym zapytaniem przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
b. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku dotyczące wykonania broszury -21_RR_OWES19-22_2019

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku dotyczące wykonania broszury -21_RR_OWES19-22_2019

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1 Cena 30 % 30 punktów
2 Doświadczenie wykonawcy 60 % 60 punktów
2 Czas realizacji 10 % 10 punktów1) cena – 30 pkt.:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców, nie podlegającej odrzuceniu,
b) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów za dane kryterium,
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

oferowana wartość minimalna (cena brutto)
wartość punktowa oferty = _________________________________________________________________ x 30 pkt.
oferowana wartość oferty (cena brutto)

2) doświadczenie wykonawcy – 60 pkt:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w Wykazie zrealizowanych usług (Załącznik nr 2)
b) oferty oceniane będą w odniesieniu do największej ilości usług, jaką dysponują wykonawcy powyżej minimalnej ilości określonej w punkcie IV, nie podlegający odrzuceniu
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

ilość usług zrealizowanych przez wykonawcę
wartość punktowa oferty = _____________________________________________________________ x 60 pkt
maksymalną ilość usług

3) Czas realizacji – 10 pkt.
a) Oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym – zał. Nr 1
b) Największą ilość punktów uzyska wykonawca nie podlegający odrzuceniu, który poda najkrótszy czas realizacji zamówienia, wg. poniższych kryteriów:
o Do 14 dni – 10 punktów
o Od 15-20 dni –5 punktów
o Pow. 21-50 dni – 2 punkty
o Pow. 50 dni – 0 punktów

1. Największą ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca nie podlegający odrzuceniu, który zaproponuje najniższą cenę.
2. Największą ilość punktów w kryterium „Czas realizacji” otrzyma Wykonawca nie podlegający odrzuceniu, który zaproponuje najkrótszy okres wykonania zamówienia.
3. Pozostali Wykonawcy otrzymają mniej punktów, proporcjonalnie do liczby wskazanych przez siebie usług spełniających wymagania pkt IV zapytania.
4. Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
5. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniony zostanie 1 Wykonawca.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.
7. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie.
8. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.


Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku dotyczące wykonania broszury -21_RR_OWES19-22_2019

Wykluczenia

1. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku:
a) niespełnienia warunków udziału w postepowaniu,
b) niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
c) przedłożenie dokumentów na innych wzorach niż przedstawione Załączniki,
d) przedstawienia informacji nieprawdziwych,
e) wystąpienie powiązania między Zamawiającym oraz Wykonawcą,
f) nie dostarczenia w wymaganym terminie dokumentów/oświadczeń/wyjaśnień do złożonej oferty pomimo wezwania przez Zamawiającego,
g) oferty złożone po upływie terminu składania ofert, przesłane na niewłaściwy adres e-mail oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji znajduje się w załączniku Rozeznanie rynku dotyczące wykonania broszury -21_RR_OWES19-22_2019

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SAPERE Małgorzata Ofierska, ul. Łużycka 61/3, 11-040 Dobre Miasto 21.11.2019 29 950,50