Loading

Pożyczki dla PES - informacja - NOWE OPROCENTOWANIE - FRP Suwałki

Pożyczki dla PES - informacja - NOWE OPROCENTOWANIE - FRP Suwałki

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach z przyjemnością informuję, iż dnia 14.11.2022 uległa zmiana OPROCENTOWANIA na bardziej PREFERENCYJNE.

Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą, m.in. z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, wzrostem poziomu inflacji i w konsekwencji podniesieniem stóp procentowych stawek bazowych NBP i tym samym negatywnym wpływem tej sytuacji na sektor ekonomii społecznej, wprowadził modyfikacje w zakresie wysokości oprocentowania pożyczek dla PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ. Ma to na celu dostosowanie oferty pożyczek dla PES do zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej.

Aktualne oprocentowanie obejmuje wysokość stałego oprocentowania pożyczek bez uzależnienia wartości od stopy redyskonta weksli NBP , które wynosi:

w ramach pożyczki na START: oprocentowanie pożyczki ze środków EFS oraz dotacji celowej budżetu państwa – na poziomie 1,06%; obniżenie do 0,53% w przypadku, gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowego/nowych miejsc pracy.

w ramach pożyczki na ROZWÓJ:

dla pożyczek do 100 tys. zł– oprocentowanie pożyczki ze środków EFS oraz dotacji celowej budżetu państwa – na poziomie 1,14% z możliwością obniżenia do 0,57%, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy.

dla pożyczek powyżej 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki ze środków EFS oraz dotacji celowej budżetu państwa – na poziomie 1,60%. Oprocentowanie może zostać obniżone maksymalnie do poziomu 0,85% (0,15% za każde miejsce pracy, które przekłada się na 100 tys. udzielonej pożyczki, maksymalnie więc może zostać obniżone o 0,75 %).

WSZYSTKIE POŻYCZKI MOŻNA PRZEZNACZYĆ NA CELE INWEST YCYJNE JAK I CELE OBROTOWE.

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ?

Wszystkie Podmioty Ekonomii Społecznej z terenu całej Polski:

  • Organizacje Pozarządowe (Fundacje i Stowarzyszenia)
  • Przedsiębiorstwa Społeczne
  • Spółdzielnie Socjalne
  • Spółdzielnie Pracy
  • Spółdzielnie Inwalidów i Niewidomych
  • Koła Gospodyń Wiejskich
  • Zakłady Pracy Chronionej
  • Kościelne Osoby Prawne
  • CIS, KIS, ZAZ, WTZ

Przypominam, iż poprzednie oprocentowanie było uzależnione od stopy redyskonta weksli NBP, które w tym momencie wynosi 6,80%.

Poniżej przysyłam także stronę internetową na której zawarte są wszystkie informacje:

www.pozyczkipes2022.frp.pl

Fb: https://www.facebook.com/FRPSuwalki/

W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt z Doradcą:

Tel: 730 938 766; e-mail: