Loading

OGŁOSZENIE KONKURSU DOTACJA – 9/2022

OGŁOSZENIE KONKURSU DOTACJA – 9/2022

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

ogłasza konkurs w ramach rundy konkursowej nr 9/2022

o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 08.08.2022r. do dnia 22.08.2022r.

Miejsce składania wniosków: Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie,

  • punkt podawczy w Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. ul. Władysława Jagiełły 15, główne wejście do budynku w godz. od 7.30 do 15.00
  • lub listownie na powyżej wskazany adres (decyduje data wpływu dokumentów do FPS)

Komplet dokumentów należy złożyć w 1 egzemplarzu papierowym (oryginał) oraz w 1 wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD), przenośnym urządzeniu typu pendrive-wymagane zabezpieczenie plików hasłem dostępu, które jest przekazywane w zamkniętej kopercie). Załączniki tj. biznesplan i harmonogram rzeczowo-finansowy należy nagrać w formacie skanów ostatecznej wersji oraz wersji edytowalnej.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Podmioty istniejące: Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.
  2. Podmioty nowotworzone/istniejące inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku (jeśli posiadają), np. deklaracje współpracy, przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności, oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy, dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne.

Pobierz wymagane dokumenty.