Loading

KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 9/2022

KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 9/2022

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

OGŁASZA KONKURS NA NABÓR

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

O przyznanie wsparcia pomostowego mogą ubiegać się jedynie podmioty, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 9/2022.

Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzonej działalności niezależnie od poziomu uzyskanych przychodów. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.  

I. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Od 20.09.2022r. przyjmowane są wnioski istniejących przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 9/2022.

II. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 1. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 – 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera.
 2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej (oryginał).
 3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS (podpisy we wniosku składają również osoby, na których zatrudnienie zostanie przyznane wsparcie pomostowe).
 4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu – (dotyczy istniejących przedsiębiorstw społecznych).
 5. Złożenie Wniosku w Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej potwierdzone jest na pierwszej stronie Wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia Wniosku, numer Wniosku (indywidualne oznaczenie) oraz podpis osoby przyjmującej Wniosek.
 6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
 7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność
  z oryginałem przez przedstawiciela grupy inicjatywnej/ reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str… do str… , podpis”;
 8. Zaleca się, nie pozostawianie wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
 9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
 10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego w postaci podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
 11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
 12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz
  z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XIV pkt.3 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19);
 2. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie UP do ZUS;
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3);
 4. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (Załącznik nr 4);
 5. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu (np. spółdzielcza umowa o pracę) będącego podstawą zatrudnienia UP przez przedsiębiorstwo społeczne.

  Wszystkie niezbędne załączniki znajdują się na www.darsa.pl w zakładce OWES NIDZICA 2019-2022 – DOKUMENTY.