Loading

KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 5/2021

KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 5/2021

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez 

Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A. 

OGŁASZA KONKURS NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

realizowanego w ramach 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej. 

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które otrzymały bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy oraz korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 5/2021.  

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od postępów PS w realizacji założeń Biznesplanu oraz jego kondycji ekonomicznej. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. 

  1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

– od 21.06.2022r. przyjmowane są wnioski od podmiotów u których upłynęło co najmniej 5 miesięcy od podpisania Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

 1. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
  1. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.
  2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej wypełnionej elektronicznie (oryginał).
  3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS.
  4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
  5. Przedsiębiorstwo społeczne, które złożyło Wniosek w Biurze Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej otrzyma potwierdzenie jego dostarczenia wraz
   z nadaniem numeru identyfikacyjnego.
  6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
  7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot, który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane „za zgodność z oryginałem od str….do str…., podpis”.
  8. Nie należy pozostawiać wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie „nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
  9. Zaleca się aby Wniosek z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
  10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
  11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
  12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XV pkt. 2 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 20),
  2. Kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) aktualnych umów dotyczących zatrudnienia poszczególnych pracowników w PS,
  3. Zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz opłaceniu podatków(US),
  4. Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 5 miesięcy działalności,
   w przypadku nowych PS od momentu utworzenia podmiotu,
  5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3),
  6. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (załącznik nr 4),
  7. Inne np. materiały promocyjne (w przypadku, gdy PS uzna, że ich załączenie może być istotne w procesie oceny wniosku).