Loading

Animacja

Usługi animacyjne świadczone przez OWES mają za zadanie pobudzić aktywność społeczności lokalnych, osób, grup oraz instytucji w przestrzeni publicznej w gminach powiatu działdowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego i szczycieńskiego zmierzające do ożywienia społeczności, podejmowania różnych inicjatyw w celu rozwoju ekonomii społecznej, rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

W ramach usług animacyjnych animator spotyka się z osobami, grupami w celu inspirowania do podejmowania działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, a także oceny ich potencjału. Przeprowadzona zostaje diagnoza potrzeb, możliwości danej grupy i zasoby środowiska lokalnego. Kolejnym etapem jest opracowanie planu działania i jego realizacja.

 

Animatorzy spotykają się także z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, włodarzami powiatów, gmin, miast i wiosek. Ma to na celu stworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej m.in. poprzez podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, zachęcanie do angażowania w różne formy wspierania podmiotów ekonomii społecznej poprzez wprowadzenie przepisów prawnych sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej na danym terenie, czy zamawiania towarów lub usług przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

 

Usługi animacyjne to również:

- wsparcie dla lokalnych liderów,

- motywowanie grup i środowisk do podejmowania działań służących rozwojowi ekonomii społecznej,

- motywowane instytucji publicznych do współpracy z przedsiębiorstwami ekonomii społecznej,

- inicjowanie współpracy PES z sektorem biznesu,

- ntworzenie i wspieranie grup inicjatywnych,

- promocja podmiotów i usług oferowanych przez PES.

 

Animacja to również spotkania, seminaria i warsztaty dotyczące różnych zagadnień ekonomii społecznej z udziałem przedsiębiorstw społecznych jako przykładów dobrych praktyk.