Loading

Bezpłatne wsparcie merytoryczne dla podmiotów ekonomii społecznej

Bezpłatne wsparcie merytoryczne dla podmiotów ekonomii społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy zaprasza podmioty ekonomii społecznej,

w tym przedsiębiorstwa społeczne: spółdzielnie socjalne, spółki non profit, stowarzyszenia i fundacje

do korzystania z całego wachlarza bezpłatnego wsparcia merytorycznego, m.in.:

- Szkolenia specjalistyczne – w zakresie tematów związanych z działalnością i funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej oraz tematów zaproponowanych przez same podmioty

- Kursy zawodowe – skierowane są do członków, pracowników, przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych. Kursy mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych zgodnie z profilem działalności przedsiębiorstwa społecznego

- Szkolenia praktyczne – istniejące przedsiębiorstwa przed wejściem na rynek z nową ofertą mogą testować swoje usługi pod okiem doświadczonego trenera

- Doradztwo biznesowe – szeroki zakres wsparcia dla ps, m.in.: pomoc w poszukiwaniu partnerów, przygotowanie ofert, negocjacje z instytucjami finansowymi, restrukturyzacja działalności, pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania

- Doradztwo specjalistyczne w zakresie:
• prawnym m.in. prowadzenie działalności gospodarczej, prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej, podatki bezpośrednie i pośrednie, obowiązki pracodawcy względem pracowników, lustracja spółdzielni socjalnych
• księgowo-podatkowym m.in. rachunkowość PES, zobowiązania finansowe, księgowość, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne
• w zakresie osobowym m.in. zarządzanie organizacją, pracownikami, konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów
• w zakresie finansowym m.in. pozyskiwanie źródeł finansowania działalności wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES i PS np. w ramach Funduszu Pracy lub PFRON, planowanie finansowe, pozyskiwanie zwrotnych instrumentów finansowych, pozyskiwanie środków finansowych na szkolenia pracowników PES/PS w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
• w zakresie marketingowym.in. planowanie marketingowe, kształtowanie elastyczności ofertowej, polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów, opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PES, badanie rynku, wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES, nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług, planowanie i wdrażanie działań promocyjnych

- Usługi prawne, księgowe i marketingowe - zakres świadczonych usług dopasowany do potrzeb przedsiębiorstw społecznych

- Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
• Dla przedsiębiorstw społecznych: pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu zapytań ofertowych w ramach zamówień publicznych dla pes, przygotowanie dokumentów do przetargów publicznych, Pomoc w sporządzaniu dokumentacji formalnej,
• Dla jednostek samorządów terytorialnych: Wsparcie w zakresie wprowadzenia i stosowania klauzul społecznych, wdrażanie zmian w przepisach prawnych dotyczących zamówień publicznych oraz w dokumentach strategicznych

- Wizyty studyjne – mają na celu zapoznanie się przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz jednostek samorządów terytorialnych z działalnością innych przedsiębiorstw społecznych z wieloletnim doświadczeniem, m.in. nt. współpracy samorządów i podmiotów ekonomii społecznej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY