Loading

Bezpłatne usługi animacyjne, doradcze i szkoleniowe

Bezpłatne usługi animacyjne, doradcze i szkoleniowe

* JEŚLI JESTEŚ LIDEREM ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
* JEŚLI NALEŻYSZ DO GRUPY NIEFORMALNEJ
* JEŚLI MASZ POMYSŁ NA NOWĄ LOKALNĄ AKTYWNOŚĆ
* JEŚLI CHCESZ POZNAĆ:
SWOJĄ GMINĘ, MIESZKAŃCÓW, AKTYWNE ORGANIZACJE

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!!
OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W NIDZICY

 

Świadczymy bezpłatne usługi animacyjne, doradcze i szkoleniowe dla:
- PRZEDSTAWICIELI ŚRODOWISK LOKALNYCH - mieszkańcy lokalnych społeczności (osoby dorosłe, młodzież, sołtysi), przedstawiciele lokalnych samorządów (radni, wójtowie, burmistrzowie oraz jednostki samorządu terytorialnego) w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju es w tym tworzenia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
- GRUP INICJATYWNYCH planujących rozpoczęcie działalności w formie podmiotu ekonomii społecznej m.in. spółdzielni socjalnej, stowarzyszenia, fundacji, spółki non profit itp.
- ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
zainteresowanych wzmocnieniem organizacji w obszarze alternatywnego finansowania działalności statutowej poprzez prowadzenie działalności odpłatnej, gospodarczej, tworzenie spółek non profit

DZIAŁANIA ANIMACYJNE obejmują:
- organizację spotkań animacyjnych z przedstawicielami różnych grup społecznych i sektorów;
- diagnozę środowiska lokalnego - wspólne ustalanie celu diagnozy;
- budowanie partnerstw rozwojowych - przeprowadzenie analizy zasobów i możliwości partnerstw w celu rozwoju przedsiębiorstw lub podmiotów ekonomii społecznej, wg ustalonych zasad, celów współpracy i kierunków działań;

DORADZTWO INDYWIDUALNE I GRUPOWE, SPECJALISTYCZNE I BIZNESOWE w zakresie powstawania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz ekonomizacji organizacji pozarządowych;

SZKOLENIA I WIZYTY STUDYJNE;
USŁUGI INKUBACYJNE - udostępnianie sprzętów i przestrzeni do pracy dla tworzonych podmiotów;
WSPARCIE FINANSOWEDOTACJE na tworzenie miejsc pracy po spełnieniu warunków zgodnie z regulaminem projektu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy.

Serdecznie zapraszamy